Successen van GroenLinks - een terugblik op 8 jaar

GroenLinks heeft voor het eerst in haar Vlaardingse geschiedenis deelgenomen aan twee college’s. Het is zinvol om daar nu - februari 2010 - eens op terug te kijken! De wereld is alweer veranderd bij deze terugblik is dat goed merkbaar.
Een optimistische conclusie: Vlaardingen is er afgelopen acht jaar beter op geworden. GroenLinks heeft zin in de toekomst!

In 2002 werd GroenLinks een coalitiepartij met drie zetels in de raad en een wethouder in een college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks. In 2006 nam GroenLinks opnieuw deel aan het college nu met de PvdA en CDA.
De wethouders van GroenLinks hebben zowel binnen hun eigen portefeuille als binnen het college een belangrijke bijdrage geleverd. De fractie heeft vanuit haar opvattingen over het dualisme een kritisch opbouwende rol gespeeld. In de politieke verantwoordelijkheid stond het verkiezingsprogramma centraal. Dat hebben we consequent en met stevig neergezet. Moeilijke keuzes zijn we niet uit de weggegaan
De invloed van de fractie is vaak zichtbaar geweest in moties, amendementen en toezeggingen van het college. Onzichtbaar, maar zeker aanwezig, was de invloed die in de samenwerking van coalitiepartijen onderling en in de samenwerking met de oppositie gerealiseerd wordt. Onze invloed was altijd links en groen.

Hieronder een thematisch overzicht van een aantal resultaten van wethouders en fractie. Al is het overzicht niet volledig, het geeft voldoende beeld van de successen van wethouders en fractie. Voor het overgrote deel werden onze suggesties ondersteund door een meerderheid in de Raad, of (deels) overgenomen door het college. Uiteraard hebben we veelvuldig samengewerkt met coalitie en oppositie waar het paste binnen de GroenLinks visie op Vlaardingen. Ook hiervan enkele voorbeelden. Wie meer wil spit onze website door en komt dan ongetwijfeld de gewenste details tegen.

Groen - Broekpolder
De meest doorslaggevende invloed van Groenlinks in de periode 2002 tot en met 2009 zijn de bemoeienissen met de Broekpolder.
In 2005 voerden we met succes actie om de door de regio geplande dure landhuizen te weren Vlaardingers gaven ons ruim 1000 redenen om de Broekpolder groen te houden.
In 2007 protesteerden we tegen het onderzoek naar een mogelijke woonfunctie voor ouderen van de Bruggen in de Broekpolder, in 2008 wordt elders in Vlaardingen ruimte gevonden. Een plek waar de betrokken ouderen overigens ook beter in de maatschappij blijven staan. In 2009 zien we de eerste successen van de Broekpolderfederatie. Onze neergeschreven opvatting over het natuurgebied het boekje ‘1000 redenen’ herkennen we goed in de plannen. De zorgvuldige afweging recreatie, sport, cultuur en natuur verdient tot nog toe onze complimenten. Op de wandeltocht van zaterdag 13 februari genoten ruim honderd mensen van de Broekpolder en de voortgaande ontwikkelingen van de plannen.

GroenLinks is altijd wel met de Broekpolder bezig, ook op onderdelen:
Onze suggestie om schapen te laten grazen in de Broekpolder in het kader van de bestrijding Berenklauw is overgenomen door het college.
De motie ‘Groen historische route’, verbinding tussen Broekpolder en Hof/Oranjepark is in 2009 middels een boekje met wandelroute gerealiseerd.
Mede onder het bewind van onze GroenLinks wethouders is de brug over de vaart de Twist (ontwerp Adriaan de Geus) gerealiseerd, letterlijk een staaltje van gedurfde architectuur en doorzettingsvermogen van wethouder Ben van der Velde.

Groen - Bomen
De Bomenverordening - na een heftige botsing met het toenmalige college over het Marnixplantsoen wordt een nieuwe bomenverordening opgesteld. De samenwerking met de toen opgerichte Stichting Boombehoud zorgt ervoor dat tot op de dag van vandaag de vinger aan de pols wordt gehouden. De door ons gestimuleerde nieuwe gemeentelijke werkwijze maakt het mogelijk dat eerst de bomen worden gewaardeerd en dat dan pas de tekeningen worden gemaakt. Bij het reconstrueren van het Veerplein was dat helaas toch niet gebeurd. Na vragen van GroenLinks is het plan aangepast en blijven de ‘sloopbomen’ voor 50% staan. Een logische uitdunning is in overleg met de stichting Boombehoud in het aangepaste plan opgenomen.

GroenLinks is verheugd een stevige bijdrage te hebben geleverd aan ‘Vlaardingen groenste stad van Nederland’. In ons programma 2006-2010 stond op pagina 29 niet voor niets: Vlaardingen (onder de rook van Pernis) gáát voor de meest groene stad van Nederland
In het rapport van de jury ‘Vlaardingen groenste stad van Nederland’ wordt de relatie tussen historie en groen en de sterke rol van milieueducatie genoemd. Net zoals de Bomenverordening en de schooltuinen.
Bij de bezuinigingen op groen in de periode 2002-2006 heeft GroenLinks de NME en de Schooltuinen gered daarvan acte.

Mobiliteit
De motie om een verschuiving in het budget autoverkeer ten bate van fietsverkeer te realiseren kondigde een jarenlange inzet van GroenLinks voor het fietsverkeer aan.
In 2004 werd de OV fiets toegezegd; op vrijdag 19 september 2008 werd het eerste Vlaardingse OV-fietsuitgifte punt bij NS station-centrum door Jan Robberegt geopend. In 2004 stelden we ook vragen over de autodate (huurauto); deze alternatieve wijze van vervoer (Green Wheel) is ondertussen in Vlaardingen gerealiseerd.
De beide GroenLinks wethouders hebben de Week van de vooruitgang met aandacht voor schone mobiliteit ruimschoots aandacht gegeven. Warme truiendag jaarlijks op scholen en in de raad steeds de vraag om aandacht voor energiebesparing.
Het door ons ingediende Rode Loperplan in 2007 is vrijwel integraal opgenomen in de Fietsnota van Jan Robberegt. De eerste Fietsstraat geopend in 2009 in de Van Leijden Gaelstaat.
Het de door de Fietsersbond gekwalificeerde slechtste fietspad van Nederland, t.w. de Broekpolderweg tussen Vlaardingen en Maassluis langs de A 20, werd heringericht; de vele scholieren kunnen nu op een goede manier van en naar de scholen in Vlaardingen fietsen.
De eerste gratis Fietsenstalling met elektrisch oplaadpunt bij Albert Heijn in het Centrum is gerealiseerd en wordt alweer uitgebreid.
De fietsenstalling in de haven op een ponton bij het uitgaanscentrum wordt in 2010 door Jan Robberegt gerealiseerd. De overlast in het weekend van her en der geparkeerde fietsen wordt hiermee teruggebracht. Jongeren kunnen gewoon op de fiets naar het uitgaanscentrum.
De Parkeernota van het college heeft als uitgangspunt: de beperkte parkeerruimte beter verdelen; in de betaald parkeren gebieden is de eerste vergunning gratis.
Meer parkeergarages worden in de toekomst aangelegd.
Bestuurders van busjes worden gestimuleerd hun busjes op de gratis parkeerterreinen te zetten. De voortvarendheid van de wethouder om dit experiment voor meerdere parkeerterreinen tegelijkertijd uit te voeren werd helaas na vragen van het CDA door de Raad geblokkeerd.
Mantelzorgers kunnen gratis parkeren. Uiteraard, want als je de mantelzorg serieus neemt moet je deze groep goed faciliteren. Onze vragen over een parkeerinvalidenkaart resulteerden in mogelijke aanpassingen over de regelgeving. De (on)bekendheid van de financiële regeling wordt aangepakt.
Openbaar Vervoer heeft veel aandacht gehad van Groenlinks.
De GroenLinks motie ‘Tramplus of snelbus doortrekken naar Centrum en Westwijk’ is aangenomen. Het onderzoek loopt.
Op verzoek van GroenLinks zijn er niet alleen welkomstborden bij de autowegen maar ook op de stations en bij de parkeergarage Liesveld.
Gratis OV voor 65+ers met een inkomen tot 120% van de bijstand - het besluit is genomen en wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Voor GroenLinks een eerste stap.
Er is een begin gemaakt met het autoluw maken van de Binnenstad door het afsluiten van het Veerplein voor autoverkeer. Komt goed uit in combinatie met het vernieuwde Veerplein.

A4 Delft-Schiedam en Blankenburgtunnel
Jan Robberegt bewaakt namens het college het coalitieakkoord en de IODS afspraken.
De fractie is actief in het verzet tegen de zinloze, en vooral voor Vlaardingen gezondheidsproblemen en verkeersoverlast bezorgende, snelweg. Minister Eurlings moest na vragen van GroenLinks toegeven dat hij wat vroegtijdig en zonder vergunning aan het kappen was op het A4-dijklichaam.
Blankenburgtunnel: het college heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis.

Milieu
Milieuparagraaf Coalitieakkoord - gemeente Vlaardingen stevent af op een CO2 neutrale gemeentelijke organisatie in 2015 en 75% duurzaam inkopen in 2010. Duurzaamheid is een uiterst belangrijk criterium in het nieuwe inkoopbeleid van Jan Robberegt geworden.
Zuinige Led straatverlichting wordt ingevoerd.
Plaatselijk sluiten we aan bij de Regionale Klimaat agenda. Het regionale convenant is door Jan Robberegt ondertekend. Doelstelling: 40% minder Co2 uitstoot in 2025.
In 2006 wordt het Zwerfafvalproject gerealiseerd na vragen van GroenLinks
Gemeentelijke gebouwen worden duurzaam. Een plan voor energiebeperkende maatregelen voor de eerste tien gebouwen is in uitvoering.
De Begoniastraat is eerste geworden in de landelijke klimaatstraatwedstrijd in Zuidholland; de gemeente heeft op initiatief van Jan Robberegt de bewoners ondersteund.
In 2007 een actie van Groenlinks om het bedrijf Anaconda (gifoverslag) niet te laten vestigen in Vlaardingen - met steun van het college, PvdA en CDA. Anaconda laat vooralsnog niks meer van zich horen.
De Stadsvisie is in 2007 op vier milieupunten bijgesteld.
Geluidshinder - vragen over uitbreiding vliegveld Zestienhoven gesteld - het college heeft zich uitgesproken tegen uitbreiding van nachtvluchten. Er is eindelijk een geluidsscherm langs de A20 gekomen, met begroeiing.
Op initiatief van Jan Robberegt is er een jaarlijkse milieuconferentie met het Vlaardingse bedrijfsleven waar een ingestelde milieuprijs wordt uitgereikt aan het bedrijf dat zich bijzonder heeft ingespannen op het gebied van het milieu.
Onze vragen over overlast van stank en van het geluid van dieselmotoren op het kermisterrein leverde met spoed een stroomaansluiting op.
Net zoals onze vragen over de geluidshinder van de Norfolk Line in de Oostwijk opleverde dat de Norfolkline in januari 2010 maatregelen treft.
Er wordt gewerkt aan een schoon gemeentelijk wagenpark, een aantal gemeentelijke voertuigen hebben roetfilters gekregen,

Economie
Het bedrijventerreinen Groot Vettenoord - mogelijkheden om (bedrijfs)woningen te ontwikkelen blijven. In 2009 werd een GroenLinks motie aangenomen om overgangsgebied wonen/werken te creëren (functiemenging).
Er is, middels ons amendement, helderheid gecreëerd over afstanden tussen vervuilende bedrijven en woningen en scholen in de Westwijk en VOP.
Wij namen het op voor de buurtsuper in de Oostwijk, en zouden er ook geen bezwaar tegen hebben als op de rand van Groot Vettenoord een buurtsupermarkt zou komen.
Kredietcrisis Vlaardingse Green New Deal - een groot aantal punten zijn overgenomen uit onze notitie, ondermeer de aanpak om de toegankelijkheid van de sportaccommodaties voor mensen met een beperking te verbeteren.
Aanbestedingsregels werden versoepeld om Vlaardingse bedrijven gemakkelijker aan werk te helpen. Alle aanbevelingen creëren zoveel mogelijk werk, zijn rechtvaardig, bevorderen het welzijn en zijn tegelijkertijd duurzaam. Een onderscheidend punt voor GroenLinks. Wat dat betreft heeft GroenLinks al jaren met redelijk succes de strijd gevoerd om alle gemeentelijk beleid duurzaam te maken.
De gemeente Vlaardingen steunt het initiatief om te komen tot een Fair Trade gemeente.

Kunst en Cultuur
Absoluut hoogtepunt was de opening van de Stadsgehoorzaal. De volhardendheid van Ben Van der Velde werd beloond. Een goede mix van restauratie en vernieuwing.
Een nieuwe visie en beleidsplan wordt voor de Bibliotheek opgesteld, een eigen Vlaardings boekenbal en een kinderboekenbal werd door Jan Robberegt ingevoerd. De stadsdichter is ondertussen een vaste waarde geworden.
Het jongerencultuurcentrum de Kroepoekfabriek is van start gegaan met zijn activiteiten in de stad. Het gebouw wordt in 2010 gerealiseerd. Een succes waar jongeren al lang op zaten te wachten. Een gerealiseerd Groenlinks programmapunt dat er zijn mag.
Als jaarlijks evenement is het unieke Bluesfestival er bij gekomen.

De invulling van het V&D pand met een leisure centrum, speelautomatenhal sportclub vijf bioscopen en restaurant hebben we ondersteund pas nadat wethouder Versluijs ons had toegezegd dat ondermeer de leeftijdgrens voor het betreden van de automatenhal op 21 jaar gezet wordt. Onze oorspronkelijke gedachte een onderzoek te doen om een cultuurcentrum/woonfunctie te realiseren in het V&D pand De GroenLinks motie haalde het met één stem niet. De latere tegenstanders van de automatenhal hadden toen beter met ons mee kunnen stemmen. Het ziet er overigens naar uit dat een van de zalen bestemd gaat worden voor een filmhuis zoals we ooit hadden met het Zeepaard. Prima!

Historie en Monumentenzorg
Omslag in het denken over het stedelijk erfgoed (monumentenzorg) heeft bij dit college, middels het accepteren van Beschermd Stadsgezicht en de inventarisatie van beeldbepalende panden, plaatsgevonden. GroenLinks heeft hieraan een niet te verwaarlozen bijdrage geleverd door zich: in te zetten voor het behoud van de Brandweerkazerne aan de Hoflaan; de Moerman boerderij middels een motie te redden; en regelmatig aan de bel te trekken als er onnodige ‘historie’ gesloopt dreigde te worden.
Bij herhaling heeft de fractie vragen gesteld over kunstroof, monumentenzorg etc.
Naar aanleiding van deze vragen worden verbeteringen in procedures gerealiseerd.
Al in 2005 vroegen we met de motie ‘Man in ’t geel’ aandacht voor de historische (archeologische) aspecten van ‘t Hof/Oranjepark. In 2010 wordt deze motie uitgevoerd.
Het aanwijzen van het beschermde stadsgezicht in de collegeperiode 2006-2010 heeft steeds de volle steun van GroenLinks gekregen.
Een voorstel voor markeringen van verdwenen historische objecten van GroenLinks wordt in 2010 uitgewerkt.
Wethouder Robberegt zet zich stevig in voor de definitieve nieuwbouwuitbreiding van het Museum aan de Westhavenkade. Er wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van de Oude Haven als ligplaats voor historische schepen.

Groen en historie
De koppeling van groen en historie zit in het door GroenLinks veroorzaakte boekje met een groenhistorische wandeling Broekpolder, Landgoed Hoogstad, Emaus en ’t Hof zijn daarin opgenomen. In het juryrapport ‘Vlaardingen Groenste stad van Nederland’ wordt Vlaardingen geroemd om deze koppeling.
De motie ‘Moermanhuis’, plannen worden uitgewerkt door Waterweg Wonen, Stichting Behoud Landgoed Hoogstad en de Gemeente Vlaardingen. De Hoogstam boomgaard (historisch groen) krijgt na vragen van GroenLinks extra aandacht.
Op aandringen van Groenlinks krijgt het gerestaureerde Hof ook de kunst die het als stadspark verdient.

Zorg
In de periode 2002-2006 speelden de problemen van vluchtelingen en asielzoekers sterk. GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt om deze mensen waar nodig te ondersteunen. In Vlaardingen slapen geen mensen ongewild op straat was de concrete oogst. De samenwerking met wethouder Anny Attema om zonodig maatwerk te leveren was succesvol.
GroenLinks heeft zich op diverse momenten sterk gemaakt om het Vlietland Ziekenhuis te behouden.
Mantelzorgers
verdienen extra ondersteuning, GroenLinks vroeg of het voor hen bestemde geld ook daar terecht komt. Gratis parkeren voor hen is geregeld.
Het Dak- en thuislozencentrum is intussen gerealiseerd. Ben van der Velde heeft dit project om sociale en leefbaarheidreden stevig neergezet. Peter van de Zwan (CDA) maakte het af in het recente college.

Veiligheid
Ons amendement ‘preventief fouilleren’ over een uit te voeren evaluatie - na het aanwijzen van het veiligheidsgebied - wordt door de burgemeester overgenomen.
Vragen over kerstbomenbrand Broekweg. Suggestie om nog maar één plek als ‘kerstbomen vuurplek’ aan te wijzen wordt overgenomen door de burgemeester.
Na de oud-en-nieuw schade - de GroenLinks suggestie om schade te verhalen door zelf aangifte te doen, werkt door in de aanstelling van een schadeverhaal-ambtenaar die verhaal voor gemeentelijke schades gaat regelen.
Cameratoezicht alleen op plaatsen waar het werkt, parkeerplaatsen, winkels. Net zoals wij voorstander zijn van de draagbare camera’s van de politie. De lijfelijke aanwezigheid van politie (en SUSteam) heeft nog steeds onze absolute voorkeur. Onderzoek in Vlaardingen heeft aangetoond dat camera’s in het uitgaansgebied geen bijdrage leveren aan de objectieve veiligheid. Te vrezen valt bovendien dat buiten de camera’s aan de randen van het centrum de onveiligheid juist toeneemt.
Vragen over het communicatiesysteem C2000 in de raad november 2009 - GroenLinks houdt de vinger aan de pols. Alle grote gebouwen zijn ondertussen gecontroleerd en goed bevonden als het gaat om de binnendekking.

Wonen
De motie ‘Sloop moet in gelijke pas met nieuwbouw’(25 nov. 2005) en onze brief ‘GroenLinks herinnert wethouder aan eerder aangenomen motie’(21 okt. 2006), samen met de motie – ‘Terugkeer motie Huisvestingsgarantie’uitgewerkt door Hans Versluijs en woningbouwcorporaties (20 febr. 2008), vormden de basis van onze ondersteuning van het Actieplan Wonen. Zonder deze moties hadden we de mensen in de wijken niet goed onder ogen kunnen komen. Het blijft overigens een geworstel om de belangen van de stad als geheel te combineren met de individuele belangen van de wijkbewoners.
GroenLinks heeft grote invloed gehad op de verbreding van het Actieplan Wonen: niet alleen stenen stapelen maar ook de sociale kant van de wijkaanpak en de inrichting van de buitenruimte is doorslaggevend voor het slagen van de herstructurering van Vlaardingen.
Zowel de fractie als wethouder Jan Robberegt hebben hun bijdrage daarin geleverd. Zij zullen dit ook komende jaren blijven doen omdat het actieplan wonen voor GroenLinks alleen kan slagen als én de stad én de bewoners er op vooruitgaan.

Een voorbeeld uit de leefbaarheidsfeer gaat uiteraard over de hondenpoep.
Hondenpoep mag nooit in een kinderspeelplek terecht komen. Vragen van GroenLinks leiden tot een aanscherping van het handhavingsbeleid (stevige bekeuringen) en de plaatsing van een aantal borden met vriendelijke doch dringende verzoek de hond elders uit te laten.

Sport
Onze twee wethouders sport hebben de Vlaardingse sportwereld gedurende deze twee periodes door een grote investering in clubgebouwen en velden absoluut verder geholpen. Nog nooit is er zoveel in de sport geïnvesteerd door middel van onder andere nieuwe clubhuizen, kunstgrasvelden, het wegwerken van achterstallig onderhoud en verenigingsondersteuning. Een fenomenale prestatie.
Aan de realisatie van een openluchtzwemvoorziening wordt gewerkt.
De voetbalvelden worden uiteindelijk geconcentreerd in vijf grote locaties, waarmede sport dus in de wijk blijft.

Dieren
Geen wilde dieren
in het circus. Na vragen en antwoord blijkt dat er in Vlaardingen geen wilde dieren in het circus meer komen.
De in de raadscommissie besproken idee om een wethouder een portefeuille voor dierenzaken te geven werd door geen van de partijen ondersteund.
Vragen gesteld over aanpak van de bijensterfte. Er wordt nagegaan hoe de voor bijen gevaarlijk insecticiden nog meer kunnen worden teruggedrongen.
De bouw van het nieuwe dierenasiel is door ons uiteraard ondersteund

Jongeren en Kinderen
De GroenLinks motie om per jaar twee veilige schoolzones te realiseren wordt uitgevoerd.
We kregen de toezegging dat waar mogelijk anti-hondenpoep wildroosters bij speelplaatsen zullen komen.
De notitie van GroenLinks over een integraal jeugdbeleid wordt verwerkt in de komende beleidsnota Jeugd. GroenLinks zegt: Vlaardingen op weg naar de meest kindvriendelijke stad van Nederland! Een stad waar het prettig vertoeven is, ook voor ouderen, jongeren, mensen met en zonder kinderen. Een stad waar sociale samenhang en welzijn geen lege woorden zijn.

Levensbeschouwelijke kwesties en integratie
GroenLinks respecteert de vrijheid om in Nederland te leven volgens een eigen normen- en waardepatroon zolang anderen daar redelijkerwijs geen directe schade van ondervinden.
Vooral in de periode 2002-2206 speelde het vluchtelingenprobleem. Formeel en informeel (wethouder Attema) hebben we de positie van vluchtelingen versterkt. Er slapen in Vlaardingen geen vluchtelingen op straat.
In de eerste periode is het levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen (in samenwerking met het CDA) gered van de bezuinigingen.
Onze vragen over de voltrekking van het homohuwelijk door ambtenaren leiden tot een verklaring dat alle nieuwe medewerkers verplicht zijn ook homohuwelijken te sluiten.
Islamitische begraafplaats - was een actiepunt uit ons verkiezingsprogramma 2006-2010 en is gerealiseerd.
Crematiemogelijkheden in Vlaardingen mogelijk maken - de Raad heeft hierover een positief besluit genomen (de uitvoering loopt nog).

Nablus komt eraan - het door GroenLinks e.a. ondersteund initiatief om een humanitair project in Nablus te realiseren gaat nog tijdens deze coalitie uit de startblokken. Na langdurige debatten over een mogelijke stedenband met Nablus wordt een ‘voorzichtig’ verhaal en door een meerderheid van de Raad geaccepteerd. Het college heeft het besluit genomen dat om te beginnen een kleine onderzoeksdelegatie onder leiding van de burgemeester een bezoek aan Nablus gaat brengen.

Bestuur
Een nieuw stadhuis - onze suggestie om een onderzoek te doen om het betonskelet van het stadhuis gedeeltelijk te hergebruiken wordt overgenomen door wethouder Versluis. In de uiteindelijke keus in 2009 wordt op verzoek van Groenlinks het plan van eisen op cruciale punten aangepast zoals Co2 neutraal, duurzaamheid en groen op, om en wellicht tegen het nieuwe stadhuis. Omwonenden worden direct betrokken in de uitvoeringsplannen. Hergebruik van de gevelplaten is een reële optie geworden.

Gebiedsgericht werken
Gebiedsgericht werken: door middel van een reorganisatie van het gebiedsgericht werken worden de “lijnen”tussen bewoners en gemeente korter. Er kan efficiënter worden gewerkt aan oplossingen van problemen op het gebied van de leefbaarheid, onder andere door de ingestelde leefbaarheidplatforms in de gebieden. Hans Versluijs en Jan Robberegt werken hier nauw samen.

Conclusie
Met de andere coalitiepartijen hebben we gezamenlijk een stap in de goede richting gemaakt.
GroenLinks ‘speelde twee periodes behoorlijk mee’. Met drie zetels in de Raad en een wethouder in het College waren we afgelopen jaren duidelijk aanwezig. Zonder GroenLinks zag het er zeker minder groen en duurzaam uit. Ook was de aandacht voor historie en cultuur niet zo uitdrukkelijk geweest. De investering in sport vanuit ons sociale motief had er waarschijnlijk anders uitgezien.
Op naar de volgende ronde!

Gelukkig! GroenLinks werkt!

Namens de fractie 2006-2010
Jack Tsang
Corrie Kortleven

februari 2010