Aanmelden is niet verplicht, maar we hebben graag een indicatie van de hoeveelheid mensen die komen.
Via vlaardingen@groenlinks.nl meld je je aan.

Voorzitter is Milo Broekmans.

De agenda voor deze avond:

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Notulen ALV 28 september 2022 (toegezonden aan de leden per mail)
 5. Bestuurswissel: Jan Robberegt zal vertrekken uit het bestuur. Hij zal zijn besluit toelichten.
  Bart de Leede zal toetreden als nieuw bestuurslid. De ALV wordt gevraagd Bart als nieuw bestuurslid te benoemen.
 6. Functioneringscommissie: Rob van Herwaarden, Thea Bastiaansen, Wil den Hartog en Bart de Leede worden door Jan uitgenodigd voor het opzetten van de  functioneringscommissie. Behalve Bart kan een ieder van deze mensen ook lid worden van de functioneringsocmmisie. We vragen als bestuur tijdens de ALV mandaat om met deze personen in gesprek te gaan over lid worden van de commissie en ze te benoemen. De reden dat Bart niet lid kan worden is dat hij beoogd bestuurslid is en een bestuurslid niet in de functioneringscommissie kan zitten. Hij kan wel adviseren bij het opzetten van de commissie.
 7. Benoeming kascommissie. Deze moet benoemd worden om de jaarcijfers goed te keuren.
 8. Vaststelling Jaarrekening 2022 en begroting 2023 (de bijlagen zijn per mail aan de leden gestuurd) - Arie licht deze cijfers toe. Indien de kascommissie benoemd is en al in staat is akkoord te gaan met de jaarrekening, kan zij deze al tijdens de ALV goedkeuren. Vervolgens kan de ALV ook goedkeuring verlenen. De begroting vereist geen goedkeuring van de kascommissie en kan hoe dan ook door de ALV vastgesteld worden.
 9. Jaarplan 2023 (de bijlagen zijn per mail aan de leden gestuurd). Deze zal worden toegelicht door het bestuur.
 10. Lopende fractiezaken
 11. Ümit Gülseren in Turkije - We hebben de afgelopen maanden gezien dat Umit zich enorm heeft ingezet voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Hij zal  verslag doen van zijn activiteiten.
 12. Wethouder aan het woord - wethouder Lianne van Kalken licht toe wat ze het afgelopen jaar heeft meegemaakt en bereikt als wethouder.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting