Bomen blijken nog steeds niet voldoende beschermd bij werkzaamheden - GroenLinks stelt opnieuw vragen

Bomen blijken nog steeds beschadigd te worden bij werkzaamheden aan de weg. Dit ondanks eerdere toezeggingen over een betere uitvoering van reeds vastgelegd beleid. GroenLinks vraagt het college om ook alle lopende projecten alsnog te toetsen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: College van Burgemeester en WethouderBetreft: Bescherming bomen bij werkzaamhedenDatum: 26 maart 2006Referentie: 005jt280306

 Geacht (demissionair) College,

Wij begrijpen het, zolang er geen nieuw college is zult u zich alleen bezig houden met lopende zaken. Hieronder een lopende zaak. Het gaat om de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.

Op 1 februari j.l. ontvingen wij antwoord op onze vragen gesteld in een brief van 26 januari j.l. inzake de bomen in de Waalstraat.Op onze vragen om bij uitvoering werkzaamheden voortaan uitdrukkelijk toe te zien op bescherming van bomen gaf u een positief antwoord. U hebt zich bereid verklaard bij werkzaamheden, waarbij het behouden van (waardevolle) bomen op het spel staat, in het bestek op te nemen dat de bomen beschermd dienen te worden inclusief het daarbij behorende toezicht.

Tot onze verbazing vernamen wij recentelijk van een bewoner van de Vaartweg dat ook daar bij werkzaamheden van de reconstructie van de weg:a. bomen niet op voorhand beschermd zijn,b. er wortels zijn weggezaagd omdat zij in de weg zaten, c. de werknemers desgevraagd niets van beschermende maatregelen afwisten.

Geacht College,

1. In hoeverre kloppen deze waarnemingen?

2. Mocht dit zo zijn, bent u dan bereid degenen die hiervoor verantwoordelijk te zijn aan te spreken?

3. Mocht het zo zijn dat dit plan al enkele tijd geleden is aanbesteed, kan het toch niet zo zijn dat de door u toegezegde aanpak pas gestalte krijgt als alle reeds aanbestede werken zijn uitgevoerd?

4. Bent u dan met ons van mening dat alle bestaande en/of al aanbestede projecten alsnog dienen te worden getoetst op bescherming van de bomen zoals eerder toegezegd?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. Een volgend college zullen wij concrete suggesties doen om te werken met een protocol “boombescherming bij werkzaamheden” zoals in de gemeente Amersfoort gebruikt wordt.

namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang,Nelleke van der Luit.