Gemeenteraad oriënteert zich op prestatieafspraken

Samen op weg naar een woonvisie, of: Kan er nog sprake zijn van 'volks'huisvesting na de privatisering van de woningmarkt? GroenLinks noteert enkele ideeën.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, april 2007 Betreft: Oriënterende bijeenkomst Raad 'Prestatieafspraken'

 

Notitie prestatieafspraken

Toen de GroenLinks fractie in het najaar van 2006 brainstormde over de prestatieafspraken kwamen er allerlei ideeën aan de orde. We waren vooral van mening dat Vlaardingers het verdienen dat er een duidelijke regisseur is ten aanzien van wonen en bouwen. In de laatste maanden zijn de publicaties over dit onderwerp ook enorm uitgebreid en is het besef ook in de raad gegroeid dat er een woonvisie moet komen. Alle notities die ik in die tijd verzameld heb om een goed verhaal te houden en ideeën aan te dragen om als gemeenteraad te komen tot aanbevelingen, kaders en of opdrachten, heb ik maar niet meer uitgewerkt tot een geheel omdat we naar wij hopen met de diverse fracties een werkgroep 'Woonvisie' gaan vormen. Daarnaast is inmiddels op ons verzoek voor iedere fractie het handboek 'Van woonvisie tot prestatieafspraken' aangevraagd. Een paar, voor GroenLinks belangrijke items ten aanzien van dit onderwerp, willen we nog wel noemen: Over het tempo wil ik graag professor André Thomsen aanhalen: "Gezien het lage tempo waarin nieuwe huizen worden gebouwd, moeten bestaande woningen nog vierhonderd jaar mee. Dus sloop in ieder geval niet sneller dan je bouwen kunt!"Bij goed woonbeleid gaat het niet alleen om het stapelen van stenen, maar ook om de sociale samenhang in een wijk. Daarom lijkt het ons van groot belang dat er een sociaal programma komt bij de prestatieafspraken die niet alleen gaat over maatschappelijke (geldelijke) investeringen, maar vooral om de investeringen in de mensen, in hun wooncarrière en in hun leefomgeving.Het gaat er dan bijvoorbeeld om hoe je de herstructurering mede gebruikt als springplank voor mensen om hun positie te verbeteren, problemen op te lossen. Het gaat er niet alleen om te differentiëren in woningbouw -programma's zodat we midden en hogere inkomens kunnen vasthouden c.q. binnenhalen, maar ook de huidige wijkbewoners die het minder goed vergaat, moeten er beter van worden. Dat betekent tegelijkertijd inzetten op werkeloosheidsbestrijding, aanpak van schulden problematiek, jeugdzorg, etc. Tevens moet ingezet worden op verbetering van de wijkeconomie. (Bijvoorbeeld met een kansenwinkel, waar bewoners terecht kunnen voor ondersteuning van initiatieven, broedplaatsen voor startende ondernemers.) Ook voor het aanpakken van de integratieproblematiek is de herstructurering in wijken een aangrijpingspunt. Daarom moet er ook een goed sociaal programma komen bij herstructureringsprogramma’s. Onder regie van de gemeente kan zo’n sociaal programma worden opgesteld door samenwerking met onder andere corporaties, sociale dienst, welzijns- en zorginstellingen.Laat de mensen in de wijk weer gesprekpartners worden. Ten aanzien van wijken waar geherstructureerd wordt, is het van belang dat de huurders weer als eerste belanghebbende – prioritaire stakeholders - worden beschouwd. Het begrip zeggenschap kan niet alleen worden geïnterpreteerd als het recht op informatie en overleg, maar vaker ook als advies.Gelukkig wordt er in de begroting 2007 gesproken over binding met de wijk en dat het kunnen blijven wonen in de wijk een belangrijke voorwaarde is voor sterke buurten.Wat betreft 'binding met de wijk' ook wel genoemd 'sociaal kapitaal' willen we er graag op wijzen dat die op zekere hoogte ook maakbaar is. Vele steden zijn ons voorgegaan met herstructurering en verschillende studies en onderzoeken zijn hierover inmiddels beschikbaar. Het blijkt dat corporaties een cruciale rol spelen in de randvoorwaarden. Een van de aangrijpingspunten is dat de fasering van herstructurering zoveel mogelijk ruimte dient te geven aan herhuisvesting en doorstroming binnen de buurt zelf. Daarnaast is een goed overleg met bewoners van groot belang, immers bewoners die gezamenlijk acties voeren vormen een deel van het sociaal kapitaal.Wat GroenLinks betreft dient dit uitgewerkt te worden in prestatie-afspraken.Prestatieafspraken dienen méér te zijn dan het vastleggen van de reguliere taken; dat wil o.a. zeggen dat het normaal is dat de corporaties onrendabele toppen voor hun rekening nemen, dat zijn geen maatschappelijke investeringen, maar volkshuisvestingstaken. En dat de gemeente voor voldoende ambtelijke capaciteit zal zorgen en dat procedures snel zullen worden afgehandeld zijn natuurlijk ook normale taken.Corrie Kortleven,namens de fractie van GroenLinks.