GroenLinks stemt niet in met de voorjaarsnota 2015

Vorige week heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota besproken. Het college geeft in grote lijnen aan welke plannen in 2016 zullen worden gaan uitgevoerd. Uiteraard hoort daarbij een sluitende begroting. GroenLinks stemde tegen de voorjaarsnota vanwege het ontbreken van een visie op Vlaardingen en vanwege de afwezige paragraaf over duurzaamheid.

De GroenLinks fractie had dit keer een inhoudelijk verhaal over de visie die wij als GroenLinks op de stad en de burgers hebben. Uiteraard moest er ook inhoudelijk een reactie op de plannen gegeven worden (zie hieronder). De GroenLinks fractie was hier uitermate teleurgesteld over en noemde het een ambitieloos stuk, waarin slechts twee maal het woord duurzaamheid werd genoemd. En dan nog in negatieve zin.

Ook de uitgaven van € 1.750.000,-- ten behoeve van de ambtelijke organisatie en de gemeentelijke samenwerking waren slecht onderbouwd en riepen meer vragen op dan er beantwoord konden worden.
De voorjaarsnota werd, met steun van een drietal oppositiepartijen aangenomen.

Na deze marathonzitting kon de raad op reces gaan, uitrusten en nieuwe energie opdoen voor een ongetwijfeld hectisch najaar.
Jammer dat ook deze voorjaarsnota weer ging over de centen en niet over het beleid.

De fractie van GroenLinks Vlaardingen wenst iedereen een mooie zonnige periode toe.

Lianne van Kalken
Kees Borsboom

________________________________________________________

 
BIJDRAGE GROENLINKS VOORJAARSNOTA 2015

Even ter herinnering
Vorig jaar hebben we bij de begrotingsbehandeling 2015 een alternatieve nota gemaakt. Deze was niet gebaseerd op de broodnodige bezuinigingen van 12 miljoen. En niet op het verhogen van het weerstandscapaciteit naar 49 miljoen. De fractie van GroenLinks heeft toen alternatieven aangegeven om van Vlaardingen een complete stad te maken en vooral te houden. Nota’s als actieplan wonen en het actieplan economie vereisen dat Vlaardingen een complete stad blijft. Ook de IKV was het volledig met ons eens en streden met ons om de voorzieningen in onze stad te behouden. Ook heel veel  burgers waren tegen uw plannen.

En nu iets meer dan een halfjaar later nadat de voorjaarsnota 2015 is aangenomen blijkt dat een weerstandsvermogen van 22 miljoen voldoende is. 22 miljoen en een half jaar gelden nog 35 miljoen. In november 2014 verwezen wij u naar Schiedam, dat heeft een weerstandsvermogen van 25 miljoen. De boekhouders aan de macht i.p.v. de beleidsmakers.

Als argument geeft u aan dat door afwikkeling van enkele grondexploitaties en verkoop van onroerend goed er op eens veel minder vermogen noodzakelijk is. Blijft vreemd, zeker als u op de genoemde grondexploitaties en panden weinig of geen verliezen geboekt heeft. Dit college zat vorig jaar in een negatieve periode en u heeft daar de burgers van Vlaardingen mee lastig gevallen.

En dan nu de voorjaarsnota 2015

Voorzitter,
De GroenLinks fractie ziet deze voorjaarsnota als een opmaat naar de begroting 2016. Wij vinden het eigenlijk helemaal niets, een visieloos stuk, als we alleen al kijken naar de indeling: hoofdstuk 2 tot en met 5 gaat alleen over de financiën, dat overheerst nog steeds bij u. De boekhouders aan de macht.

In hoofdstuk 6 een schamele weergave van uw plannen, bezuinigingen die eerst geschrapt zijn voert u weer op als zijnde een investering. En waarom deze investeringen? Kunt u aangeven welke  afweging u heeft gemaakt?
GroenLinks had op z’n minst een lijst verwacht, waarop het college zou kunnen aangeven aan welke keuze de voorkeur wordt gegeven en welke investering (nog) niet gelegen komt.
Wij noemen dat samen aan zet, u weet wel.

GroenLinks heeft een andere visie, een visie die gebaseerd is op de burgers van Vlaardingen. GroenLinks staat voor een complete stad, met kunst en cultuur, met sport met goede straten en wegen die ook nog op een fatsoenlijke manier worden onderhouden, dat is de manier waarop GroenLinks naar Vlaardingen kijkt. Geen achterstallig onderhoud laten ontstaan, nee gewoon onderhouden. GroenLinks noemt dat duurzaam. Ook geen achterstanden bij ons eigen vastgoed.

Met voorziening voor jongeren maar ook zeer zeker voor ouderen in iedere wijk, buurthuizen die niet gesloten worden, maar die gebruikt worden om de sociale cohesie in de wijk te verstevigen en te verbeteren. Daar kiezen GroenLinks voor.
Voor schone lucht en beperking van het verkeerslawaai en beperking van het vrachtverkeer in Vlaardingen. Het instellen van milieuzones in sterk vervuilde gebieden in Vlaardingen.
Een verkeersveilige stad, waar fietspaden niet alleen goed onderhouden zijn maar ook meer fietspaden die zorgen voor veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
Een autoluwe binnenstad waar plaats is om de auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarages en waar de rest van het gebied bestemd is voor de voetgangers en fietsers om van Vlaardingen een levendig centrum te maken.

GroenLinks kiest voor meer en kwalitatief beter groen, ook in het centrum. De waarde van groen is allang bewezen, maar moet in Vlaardingen steeds weer bevochten worden. De Federatie Broekpolder heeft door haar jarenlange strijd eindelijk het vertrouwen gekregen om het gebied zelf te gaan beheren.

Zo ziet GroenLinks Vlaardingen in de toekomst… een toekomst die er zal zijn voor alle Vlaardingers, een toekomst waarbij de overheid, waar nodig, behulpzaam is bij het vinden van de juiste opleiding. Ook bij het vinden van een baan, om op deze manier een plaats in de samenleving te verkrijgen.
Daar horen volgens GroenLinks geen bezuinigingen bij, bezuinigingen die dit college vorig jaar over de schutting heeft gegooid en die u nu gedeeltelijk terugdraait omdat het toch niet zo goed idee was.

De burgers hebben de kracht om veel zelf te doen, waar nodig worden ze daarbij geholpen en gestimuleerd om met professionals dat te gaan realiseren. Samen maken wij de stad, samen met de burgers.

GroenLinks vindt dat een Blankenburgtunnel er gewoon niet mag komen, de verkeerde investering in een verkeerd gebied. We moeten op zoek gaan naar andere vormen van vervoer, over het spoor, over het water. Mogelijkheden genoeg. Zoek duurzame oplossingen!

Het creëren van groene banen, banen die geen vervuiling opleveren. Geen puinleveranciers die hier hun rotzooi komen dumpen, nee schone banen. Ze zijn er.

Bouw Vlaardingen uit tot een groen pareltje, een pareltje dat in de Metropoolregio er toe doet.

De tweede winkelstad van de regio, wanneer moet dat gebeuren? Kunt u daar een jaartal bij zetten?

GroenLinks stelt voor dat dit college eens gaat werken, mouwen opstropen, aan de slag! Waar is uw ambitie? Deze zijn we zeker niet in deze voorjaarsnota tegengekomen.

De investeringen in de ambtelijke organisatie en in de interregionale samenwerking van in totaal 1,7 miljoen.
GroenLinks is daar faliekant tegen! De bezuiniging in de ambtelijke organisatie moet nog gerealiseerd worden, de maatschappelijke organisaties moeten wel de bezuiniging dwingend uitvoeren en zelf doet dit college hier niet aan mee. Voor sommige gelden zeker andere regels? Nee, deze investering daar zullen wij zeker niet mee instemmen.
Het woord duurzaam wordt niet eens genoemd in de stukken, schande! Zeker schande als we beseffen dat de nota duurzaamheid een looptijd heeft tot en met 2015. Volgend jaar zeker geen plannen en daardoor ook geen geld, u bent goed bezig met de aarde. Wij zijn benieuwd hoe onze collega’s denken over uw ambities op dat terrein.

De culturele plannen van de Stadsgehoorzaal vinden wij miniem, u gaat een zalencentrum realiseren, het cultuur aanbod zal bestaan  uit de gegeven financiële mogelijkheden. Uiterst mager. Naar de burgers roepen dat u geluisterd heeft om de Stadsgehoorzaal open te houden. Ja, u bouwt het om tot zalenverhuurcentrum met een stukje (amateur)kunst. We weten nu wat dit college voor kunst en cultuur over heeft. Dankzij u sluit dit theater op termijn.
Wij pleiten voor een volwaardig cultuuraanbod in de Stadsgehoorzaal.

Een allerlaatste opmerking
De stadsagenda, wat zou het mooi geweest zijn als de burgers van Vlaardingen kennis zouden kunnen nemen van uw visie op de stad in de toekomst. Dit college weet het zelf niet en gaat te rade bij die burgers en instellingen in Vlaardingen. Dit college noemt dat besturen anno 2015, bestuurders die zelf geen visie hebben en zich laten inspireren door de Vlaardingers.

Voorzitter, wij zullen kennisnemen van deze voorjaarsnota, wij hopen dat het college kennisneemt van onze visie op de stad.

Kees Borsboom
Vlaardingen, 7 juli 2015