Ingediende motie GroenLinks Diabetespatiënten bij voorjaarsnota 2008

In deze motie uit GroenLinks haar zorgen over zowel het stijgende aantal diabetici in Nederland. De gemeente kan hier wel extra activiteiten voor ondernemen volgens GroenLinks. De motie werd medeondertekend door SP en PvdA.

Lees ook De reactie van GroenLinks op de voorjaarsnotaLees ook Motie JeugdzorgMotie 1

Motie Diabetespatiënten

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 2 en 3 juli 2008, behandelende de Voorjaarsnota 2008;Overwegende:• dat er over niet al te lange tijd één op de zestien Nederlanders aan ‘diabetes mellitus’, ook wel ‘suikerziekte’ genoemd, lijdt;• dat er op dit ogenblik volgens de Diabetesfederatie al 850.000 geregistreerde patiënten zijn; • dat de gemiddelde leeftijd waarop de ziekte zich openbaart van 70 jaar naar 55 jaar is gedaald;• dat er een gemeentelijke verantwoordelijkheid is als het gaat om gezondheidszorgpreventie;• dat overgewicht onder kinderen en jong volwassenen schrikbarend is toegenomen.Spreekt als zijn oordeel uit:Dat de ernst van de situatie als het gaat om diabeteszorg komende jaren een extra inspanning vraagt in de preventieve sfeer en de voorwaarde scheppende sfeer als het gaat om gezond leven en bewegen*).Verzoekt het college van burgemeester en wethoudersom in de begroting 2009 een extra pakket maatregelen op te nemen om in de nabije toekomst het aantal diabetespatiënten te verkleinen,en gaat over tot de orde van de dag.namens de fracties van:GroenLinks, PvdA, SP *) Het is ons bekend dat er al het nodige gedaan wordt in Vlaardingen. De intentie van de motie is "meer en diep-gaander". De gedachten van GroenLinks gaan uit naar onderstaande maatregelen:• Op scholen en peuterspeelzalen/kinderopvang bevorderen dat snoep en frisdrank geminimaliseerd wordt, dus ook geen ‘tussendoortjes’ in de snoepsfeer.• Voorlichting over gezond eten via oudervoorlichting in het onderwijs krachtiger laten plaatsvinden.• Bevorderen van gezond eten in bedrijfskantines, verwijderen van ongezond eten de gemeentekantine als voorbeeld.• Fietsen naar school nog meer bevorderden.• Het aantal speelveldjes / kleine sportveldjes in de wijk vergroten.• Het plaatsen van ‘caravans’ met beweegspeelgoed zoals in Rotterdam al plaatsvindt en/of een materialenbank sport- en beweegspeelgoed.• Meer landelijke acties rond het onderwerp naar Vlaardingen te halen of een Vlaardingse vertaling creëren.• Jaarlijkse testweek en/of ad hoc prikacties van de diabetes-vereniging Nederland op diabetes voor mensen die een aarzeling hebben.