Nóg meer vragen van GroenLinks over gehandicapten parkeerkaart

GroenLinks is nog niet helemaal tevreden met de antwoorden op eerder gestelde vragen. Vervolgvragen over de uitwerking moeten duidelijk maken of er ècht iets gaat veranderen.

 

 

-------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 5 juli 2009

Betreft: vervolgvragen beantwoording art. 36 RvO gehandicaptenparkeerkaart.

 Geacht college,

Bedankt voor uw reactie op onze vragen over de gehandicaptenkaart.

Hieronder onze reactie met enkele vervolgvragen Art. 36 RvO.

M.b.t. het antwoord op vraag 1 Graag blijven wij op de hoogte over de wijze waarop de zogenaamde combinatiekeuring wordt uitgevoerd. Het is ons onduidelijk hoe deze er uit gaat zien. Indien het alleen gaat om het  vereenvoudigen*) van de procedure lijkt het erop dat u hiermede voorbijgaat aan de essentie van onze vraag. Die lag namelijk in de aarzeling die mensen soms hebben om, als zij krap bij kas zitten, een dergelijke aanvraag te doen. Wij hopen uiteraard dat een door u aangepaste werkwijze deze aarzeling  weg zal nemen. Achterliggend is ook de gedachte dat het de gemeente niet wezenlijk in de financiële problemen brengt als er is iets mis gaat. Graag uw reactie.

M.b.t. het antwoord op vraag 2 Bedankt dat u mensen gaat wijzen op de mogelijkheid om compensatie via de bijzondere bijstand te krijgen. Dat lijkt ons zeer wenselijk. Overigens meldt u ons niet hoe, wanneer en waarmee u dat gaat doen. Op de gemeentelijke website is voor zover wij het kunnen overzien geen enkele informatie hieromtrent beschikbaar. Ook in de zeer uitgebreide brochure "Krijg nou wat!" is geen aanduiding te vinden, zelfs de website 'Recht op minimavoorzieningen.nl' geeft bij zoeken met de termen: 'gehandicapten' en 'parkeerkaart', slechts het antwoord dat er een categorale 'regeling chronisch zieken en gehandicapten' is. Indien de betrokkenen aan de voorwaarden voldoen kun je maximaal 300,- euro krijgen. Helaas is één van de voorwaarden dat de gehandicapte Vlaardingers moeten beschikken over een indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart..... tja wat nu?College, wanneer en hoe gaat u deze mogelijke hiaten aanpakken?

M.b.t. het antwoord op de vragen 3 en 4 Kennelijk verhoogt de GGD het tarief voor een keuring met 22%. Dit lijkt ons nog steeds een buitenissige verhoging! Voor een verhoging van 22% moeten toch wel heel bijzondere redenen aanwezig zijn. Gezien het feit dat u voor de kosten in 2010 overleg gaat voeren moeten wij concluderen dat u óf in 2009 akkoord gegaan bent met de verhoging, óf dat er in het contact vermeldt staat dat de GGD eenzijdige tariefsverhogingen mag toepassen. Beide opties bevreemden ons. Wij verzoeken u ons te informeren wat de achtergronden van deze verhoging zijn en of u hebt overwogen deze keuringen elders in te kopen. In het, overigens door ons niet wenselijk geacht, systeem van vrije markt in de gezondheidszorg moet dat mogelijk zijn. Zoals bekend is de gemeente Vlaardingen ook vrij om het tarief dat aan de gehandicapte Vlaardingers doorberekend wordt uiteindelijk zelf te bepalen. Misschien is het goed dat u ons ook informeert om hoeveel aanvragen tot keuring het in 2007 en 2008 ging. Graag uw reactie.

Het antwoord op vraag 4 geeft overigens aan dat het nog slechter kan als het gaat om de betaling en procedure van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart.

 In de Raad speelde afgelopen bespreking van de Voorjaarsnota de kwestie of raadsleden zich met hoofdlijnen of met details moeten bezighouden. Wat de fractie van GroenLinks betreft gaat het veelal over vragen die burgers ons stellen - uiteraard zitten daar altijd hoofdlijnen achter.Het lijkt ons goed hier te vermelden dat de hoofdlijn in dit geval is: hoe gaan wij als gemeente om met gehandicapte burgers, en in het bijzonder over de vraag hoe wij omgaan met de mobiliteitvraag van gehandicapte burgers met een bescheiden inkomen?

 Hoogachtend,

Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.

 *) Zie het onderzoeksrapport van Atos consulting 'onderzoek vermindering administratieve lasten' pag. 44 en 45, 5 sept. 2008