Op- en overslagbedrijf Anaconda wil naar Vlaardingen.... maar is daar nog láng niet!

Wij bieden u hier de 'Startnotitie Milieu Effect Rapportage Anaconda B.V. / Liquid Storage Terminal Rotterdam' aan. Ook roepen wij met klem bewoners van Vlaardingen op om te reageren!

De hele procedure die aan een vestigingswens vast zit duurt lang. Voordat 'het bevoegd gezag' een besluit neemt moet er kunnnen worden ingesproken, onderzocht, getoetst, geadviseerd en dan weer opnieuw ingesproken, beoordeeld, gewikt en gewogen. De eerste stap is 'de initiatiefnemer (het bedrijf) stelt een startnotitie op'. De STARTNOTITIE van Anaconda ligt voor bewoners van Vlaardingen ter inzage op het stadshuis. WIJ BIEDEN U HEM HIER OP ONZE SITE AAN.

 
Als een bedrijf zich wil vestigen op een bepaalde plek in een bepaalde stad geldt de wettige verplichting een milieueffectrapportage (m.e.r.) te maken. Deze levert de nodige informatie om 'het milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. De rapportage vermeldt de milieugevolgen van een plan of project en de mogelijke (milieuvriendelijker) alternatieven', (Min. van VROM).

Deze m.e.r. is onderdeel van een procedure die in totaal uit tien stappen bestaat. Hiermee beoogt men een zorgvuldige opbouw waar alle partijen (initiatiefnemer = bedrijf / bevoegd gezag = stads- of provinciaal bestuur / belanghebbenden = omwonenden, naast gelegen bedrijven) ruim de mogelijkheid krijgen in te spreken, te onderzoeken, te toetsen en te adviseren.
Uiteindelijk besluit 'het bevoegd gezag' of er een vergunning wordt afgegeven.

De startnotitie kunt u HIER downloaden (PDF).
Omdat het 'Het Structuurplan Rivierenzone' dat in deze notitie is opgenomen onleesbaar is kunt u deze HIER downloaden (PDF).

Wij roepen u, bewoners van Vlaardingen op om als belanghebbende te reageren op deze notitie.
Dit kan nog tot en met 16 juni 2008!

  
Alle berichten over Anaconda op onze site kunt u HIER vinden.

Berichtgeving in de Weekkrant van 21 mei 2008 hierover.