Vragen Groenlinks - Om óók mee te nemen in het integriteit-onderzoek

Hebben de wethouder en gemeentesecretaris verwijtbaar gehandeld? Veel in de 'kwestie Westhavenkade' is nog onduidelijk, of niet, of onvoldoende beantwoord. Een door B&W geïnitieerd onafhankelijk VNG-onderzoek moet duidelijkheid geven. GroenLinks heeft daarvoor nog een aantal aanvullende vragen.

 

Vlaardingen, 30 augustus 2007BETREFT: Aanvullende vragen van fractie GroenLinks betreffende het onderzoek ‘Integriteit Gemeentesecretaris Brinkman en Wethouder Oosterom’.

Bijlage: Info van Ad Hoc

Nb. Indien blijkt dat één of meer vragen niet passen in het onderzoekskader verzoeken wij het dit onderzoekskader aan te passen/te wijzigen, óf om een rechtsreeks antwoord van het college volgens de ex artikel 36 procedure. ONZE VRAGEN:1. Wanneer en door wie is de ambtelijke beslissing om de Ad Hoc-contracten op te zeggen genomen (zie brief VLD/2007/44660), en wanneer en op welke wijze zijn Gemeentesecretaris en collegeleden hierover geïnformeerd?2. Welke gemeentelijke AdHoc-contracten waren er in 2007; welke zijn opgezegd en welke zijn gecontinueerd? Wat waren de overwegingen, per pand/object, omtrent al dan niet opzeggen.3. N.a.v. citaat brief VLD/2007/44660 - “Daarbij is het Vastgoedbedrijf uitgekomen op familieleden van een wethouder en van de gemeentesecretaris”: Hoe is dit proces van a t/m z in detail verlopen? Wié heeft wánneer wèlk initiatief genomen?4. Wat waren de overwegingen, in alle details, als het gaat om ’Verbetering bedrijfsvoering’ en ’Reductie van kosten afdeling Vastgoed’ als het gaat om de opzegging van de contracten met AdHoc? Zie hiervoor ook ons bericht van Ad Hoc.5. Waarom hebben de vier voormalige bewoners van de panden aan Westhavenkade geen gemeentelijk ‘tijdelijk’ contract aangeboden gekregen, al of niet opnieuw aan de Westhavenkade of elders? Hoe kan het zijn dat een zoon van de gemeente secretaris een Ad Hoc pand verlaat en een gemeentelijk pand aan de Westhavenkade betrekt en dat de vier ex-bewoners van de Westhavenkade géén contract aangeboden kregen?6. Past het in het nieuwe beleid van Vastgoed dat in de panden die door een anti-kraak bewoner bewoond gaan worden ook een 'kachel' geplaatst wordt, zo ja wat zijn de economische motieven achter deze handeling?7. Zijn er ambtelijke adviezen verstrekt met betrekking tot het in verhuur geven aan de familieleden van wethouder en/of gemeentesecretaris? Zo ja, welke adviezen zijn gegeven en wie was/waren bekend met deze adviezen? Zo nee, waarom zijn dergelijke adviezen dan niet gegeven? Is in het reguliere overleg met het hoofd vastgoed in juli (zie: verklaring Wethouder) op enigerlei wijze de noodzakelijkheid van een transparante en formele procedure aan de orde geweest? Zo nee, waarom niet?8. Wat is de achterliggende reden dat op 11 juli de gemeentesecretaris de mogelijke verkoop van de panden besprak met een van de directeuren (zie: chronologisch verslag)?9. Klopt het dat de voormalige bewoners, ondanks hun verzoek, niet of nauwelijks geïnformeerd zijn over de achtergronden van de besluitvorming? Zo ja, waarom doet de gemeente daar ‘geheimzinnig’ over? Zo nee, waar bestond de verstrekte informatie precies uit?10. Bent u met ons van mening dat de samenhang van gebeurtenissen, de contacten van de betrokkenen onderling, en de contacten met de afdeling vastgoed, het noodzakelijk maken dat er ondanks het voorstel van B&W om twee gescheiden onderzoeken te houden er op zijn minst in elk onderzoek die samenhang waar aanwezig zichtbaar gemaakt moet worden?Uiteraard zijn wij bereid de vragen zonodig toe te lichtenNamens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang. Bijlage: Antwoord Ad Hoc over beheervergoeding

 omhoog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   B IJ L A G E  ANTWOORD AD HOC OVER BEHEERVERGOEDINGAan: Jack TsangFractievoorzitter GroenLinks Per e-mailDen Haag, 28 augustus 2007Betreft: uw mail van gisterenBehandeld door: mw. Mr. N. Zandvliet, bedrijfsjuriste tevens advocate in dienstbetrekkingGeachte heer Tsang,Beste Jack,Dank voor uw mail van gisteren. In reactie hierop bericht ik u als volgt.Aangezien het voorheen tussen de gemeente Vlaardingen en Ad Hoc bestaande contract met betrekking tot het bewuste pand is beëindigd, hoop ik dat u er begrip voor op kunt brengen dat Ad Hoc er eigenlijk niet om staat te springen om pers of anderen te woord te staan over een situatie die kennelijk na de oplevering van het pand door Ad Hoc is ontstaan. Ad Hoc staat daar in principe buiten.Om u een goed beeld te schetsen van de service die Ad Hoc biedt, kan ik wel de volgende toelichting geven. Ad Hoc besteedt als professionele organisatie veel tijd en aandacht aan een zorgvuldige selectie van haar bewoners. De onkosten die Ad Hoc maakt bij het creëren en uitvoeren van haar faciliteiten, worden gedekt door de (overigens zeer geringe) vergoeding die haar bewoners aan Ad Hoc betalen. Ad Hoc vraagt geen beheervergoeding aan de eigenaar.Ad Hoc beschikt over de juiste tools en bestanden, die haar opdrachtgevers vaak niet hebben of niet zelf willen verzorgen. Daarom adviseert Ad Hoc eigenaren van leegstand vastgoed Ad Hoc in te schakelen voor het tijdelijk beheer van hun leegstaand vastgoed.Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest.Met vriendelijke groet,Mr. Nicolette Zandvliet Bedrijfsjuriste tevens advocate in dienstbetrekkingHoofdkantoor AD HOC Groot Hertoginnelaan 41 2517 EC Den Haagtel. eigenaren: 070 - 312 03 33fax: 070 - 427 89 91n.zandvliet@adhocbeheer.nlwww.adhocbeheer.nl omhoog