Wéér meer drukte op de Marathonweg? GroenLinks heeft veel vragen!

GroenLinks ziet een samenhang tussen de aanleg van een verbindingsweg en de vestiging van het bedrijf Coolpoort Westland, en stelt vragen aan het college. Waarom wordt de problematiek van de zwaar verontreinigde grond niet opgelost? Zand erover en een nieuwe weg aanleggen? En ‘bestemming groen’ wijzigen in ‘bestemming verkeer’? Is gezondheid van de Vlaardingers voor het college nog wel een belangrijk punt?

_________________________________________________________________________

Aan: College van Burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Betreft: Artikel 36 vragen inzake aanvoerweg voor overslaghaven

Vlaardingen, 14 juli 2017

 

Enige tijd geleden heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld inzake de mogelijke vestiging van Coolport Westland in Vlaardingen en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen en milieuoverlast op de Marathonweg.

Nu ligt er een wijzigingsplan ter inzage om een weg aan te leggen om dat gedeelte van de Zevenmanshaven te ontsluiten. Het betreft een wijziging van bestemming groen naar bestemming verkeer.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

 1. Waarom wordt er juist aan het begin van de zomervakantie en het politieke reces dit plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd?
 2. Vindt u dit juist i.h.k. van de in Vlaardingen gehanteerde wijze van burgerparticipatie en het ooit in gang gezette plan “ de Burger Meester”?
 3. Hoe serieus neemt u de Vlaardingse burgers na het debacle Muskuskruid en Parc Hooglede?
 4. In het verleden is dit ook gedurende de vakantie periode gebeurd, u heeft toen beterschap beloofd, waarom nu weer?
 5. Welke haast heeft de aanleg van deze ontsluitingsweg? Dit stuk groen is al sinds jaar en dag een braakliggend stuk groen.
 6. Heeft u overleg gehad met de eigenaar van dit stuk groen en gevraagd naar de aanleiding om nu opeens na zoveel jaren een weg aan te willen leggen?
 7. Zijn er in het verleden afspraken gemaakt met de eigenaar van de grond? Zo ja welke?
 8. Kunt u de gemaakte afspraken openbaar maken?
  Het is ons bekend dat u moeilijk bedrijven kunt weigeren, als ze tenminste passen binnen de milieuzonering, maar u kunt wel weigeren een ontsluitingsweg aan te leggen omdat wederom het groen in Vlaardingen weer wordt aangetast.
 9. Heeft u overwogen om i.h.k.v. het milieu en de zwaardere belasting van de Marathonweg de aanvraag te wijgeren, zo nee, waarom niet?
 10. Wie wordt eigenaar van de weg en wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?
 11. Wordt de weg een openbare weg, en bent u voor het toekomstig onderhoud verantwoordelijk?
 12. Waarom vindt er geen sanering plaats; de gevonden stoffen hebben een zeer hoge graad van vervuiling en zijn schadelijk voor de gezondheid?
 13. Is gezondheid van de Vlaardingers voor u nog wel een belangrijk issue, of prevaleert het aantrekken van vervuilende bedrijven bij u?
 14. Hoe is deze vervuiling ontstaan en moet de vervuiler dit dan niet betalen?
 15. Wie is daar ooit gevestigd geweest, en hoe is DHG  eigenaar van deze grond geworden?
 16. Heeft DHG daarmee niet de vervuiling van de vorige eigenaar “overgenomen”?
 17. Heeft er bij de aankoop van de grond door DHG geen onderzoek plaatsgevonden?
 18. Begrijp u de commotie van de Vlaardingse bewoners over de toename van verkeersbewegingen en het milieu?
 19. Wat gaat u daaraan doen, behalve zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer op de Marathonweg en stil asfalt aanleggen?
 20. Ben u het met GroenLinks eens dat een betere doorstroming van het verkeer op de Marathonweg een aanzuigende werking zal hebben van het aantal verkeersbewegingen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen,
Kees Borsboom
Lianne van Kalken