Wat voor de hele westerse wereld geldt, gaat dus óók op voor Vlaardingen!

GroenLinks raadslid Kees Borsboom licht de reactie toe op de maandelijkse politieke stelling in Groot Vlaardingen die ditmaal van de PvdA kwam en luidde:

"De gemeente moet geplande investeringen naar voren halen om haar deel bij te dragen aan het oplossen van de financiële crisis."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De GroenLinks reactie in 50 woorden:

Aanpak van vier crisissen (financieel, energie, klimaat en handel) vereist lange-termijn denken, plaatselijk overzicht, inzicht en maatwerk. Voor GroenLinks is de enige juiste weg: duurzaam investeren, en het ontwikkelen en subsidiëren van alternatieve energiebronnen.Op de korte termijn: groen, sport en energiebesparing bij bestaande woningen en gebouwen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het beschrijven en oplossingen geven voor de huidige crisis in 50 woorden is voor GroenLinks tè kort door de bocht. Bijgaand een uitgebreider verhaal van Kees Borsboom. Hij geeft een van de mogelijke oplossingen om de huidige crisis duurzaam op te lossen. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.Het recent verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aanvullende informatie (zie www.pbl.nl of download het rapport).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STIMULEREN OF REGULEREN?

De huidige financiële crisis is niet louter financieel Terwijl heel de politiek jakhalzend kijkt naar de banken zijn er in de wereld tegelijkertijd zowel een energie- en klimaatcrisis als een handels- en voedselcrisis. Juist deze combinatie maakt het probleem zo omvangrijk! Het treffendst van deze crisis is dat iedereen nu om het hardst roept dat de overheid moet stimuleren. Ja, zo kan de overheid het heft weer in eigen hand nemen.

De privatiseringen van de laatste decennia hebben de wereld weinig goeds gebracht Ja, we kunnen kiezen bij wie we een telefoonabonnement nemen, er is keuze in onze gasleverancier en we kunnen kiezen welke ziektekostenverzekeraar ons tot zijn cliënten mag rekenen. Zijn we hierdoor zoveel meer tevreden geworden? Leven we gelukkiger nu de halve jeugd een vermogen uitgeeft aan telefoneren; we de ene gasleverancier meer zien adverteren voor groene stroom of grijs gas; en we overdonderd worden met reclame om toch vooral die éne zorgverzekeraar te kiezen - heeft u al uitgerekend hoeveel uw zorgverzekering u de laatste jaren méér kost?

Deze crisis vraagt om leiderschap en een bredere horizon dan de vier-jaars periode waar politici steeds mee werken Het oprichten van een denktank om de toekomst vorm en richting te geven kan een oplossing zijn. Met economen en sociologen die verder kunnen kijken dan vier jaar.

Het wondermiddel van dit kabinet is het subsidiëren van bedrijven zodat zij in deze tijd hun personeel toch vooral niet via de WW te hoeven laten afvloeien. 'Pappen en nathouden' is vooral het credo.  In plaats van mensen te helpen bij het vinden van ander werk, hen op te leiden voor een nieuw beroep wordt hen de illusie gegeven dat het in het 2e kwartaal van 2009 weer beter zal gaan....;  en worden zwakke bedrijven in stand gehouden!Bedrijven die in de afgelopen hoogconjunctuur niet eens wat vet op de botten hebben kunnen laten groeien. Bedrijven die al jaarlijks meer omzet moesten maken om het hoofd net boven water te kunnen blijven houden. Dit soort bedrijven worden nu gesubsidieerd met honderden miljoenen om personeel korter te laten werken. Deze gelden zouden juist moeten worden ingezet om mobiliteitscentra op te zetten om een weg te creëren naar een nieuwe baan of een opleiding die past bij de baan voor de toekomst.

Voor dit soort beslissingen heb je durf nodig, maar tja... de verkiezingen staan voor de deur.Vooral de schijn ophouden dat dit alleen een financiële crisis is. Lekker makkelijk!

Investeer als overheid in duurzame milieuvriendelijke productieprocessen, stimuleer in energiebesparende projecten, zowel voor burgers als voor het bedrijfslevenNieuwbouw en verbouwingsprojecten waarbij het woord milieu niet eens wordt genoemd of wordt afgedaan als mogelijkheid om te onderzoeken. Aanbestedingen waarbij niet wordt gesproken over het milieu.  Ook waar de goederen vandaan komen is niet relevant. Of de leverancier kan voldoen aan de vraag naar stageplaatsen wordt zelfs niet besproken. Slechts prijs, assortiment en snelheid van de te leveren goederen zijn bepalend en scoren bij de uiteindelijke beslissingen.

De economie wordt nú al, en zal steeds méér worden beïnvloed door het opraken van fossiele brandstoffen. Alternatieven zijn voorhanden. De ontwikkeling daarvan is kennelijk afhankelijk van de prijs van een vat ruwe olie. De ontwikkelingen staan nu stil of op een laag pitje. Milieudoelstellingen worden wel geformuleerd, maar zijn veelal erop gericht om pas over 15 of 20 jaar iets te bereiken. Waardoor we de volgende generatie opzadelen met ons falen.

Nee, we moeten nú investeren in energiebesparende apparatuur en minder vervuilende productiemethodenZe bestaan! Als we nú investeren ontstaat op de lange termijn de zo gewenste en structurele besparing. Toekomstige generaties opzadelen met onze problemen, die wij hebben veroorzaakt, is pas echt onfatsoenlijk! Wij behoren de aanzet te geven tot herstel van natuur en milieu. Alleen  dan kunnen we de toekomst aan onze kinderen overdragen. Door onze inzet nú zullen ook zij de toekomstige groei kunnen realiseren.Niet investeren in milieu en milieuvervuilende maatregelen betekent een begin van weer een nieuwe crisis die erger en groter zal zijn en nóg lastiger op te lossen!

Creëer een nieuwe bedrijfstak: opleiding en scholing - permanente educatie dusReeds genoemd is scholing. Niet alleen scholing aan werknemers, maar ook aan mensen die in Nederland verblijven, de taal nog niet machtig zijn, nog geen beroep geleerd hebben. Zich nog niet thuis voelen in ons land. Zij die zich miskend voelen als vluchteling. Huis, haard en familie verlaten hebben en gevlucht zijn, vaak vanwege geloof of oorlog. De enkeling die er als economische vluchteling tussenzit wordt ook geaccepteerd.Nee, wij maken er liever een beroep van om mensen te beoordelen en in hokjes in te delen. Het COA in Nederland (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft er een hele bedrijfstak van gemaakt. Met een opleiding wordt integreren in onze samenleving ook echt mogelijk. Zij willen hier in vrede en veiligheid een nieuw bestaan opbouwen. Zij willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Nederland. Besteed nu in volle omvang onze energie aan deze groepen.

Begin nú met een nieuw beginBegin vanuit een dalletje. Begin met het aangaan van het debat over de toekomst van onze samenleving, begin nu mensen zich te laten realiseren dat de bomen niet tot in de hemel zullen groeien. Geen ethisch reveil, geen normen en waarden debat, nee, gewoon iederéén erbij betrekken. Iedereen dié opleiding geven die bij hen past en de werktijd die past bij ieders gezinssituatie.

Begin nú!

 Kees Borsboom,Raadslid GroenLinks Vlaardingen