Burgemeester: een haalbaarheidsstudie naar Westlandrail is een prima initiatief

Mocht het een haalbaar plan blijken te zijn wil de gemeente bij ombouw van de Hoekse lijn naar lightrail zich inspannnen voor een aansluiting op Westlandrail.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Borsboom,Naar aanleiding van uw e-mail van 29 april j., waarin u aan de portefeuillehouder Verkeer vragen stelt over het initiatiefvoorstel van de Statenfractie van GroenLinks van Zuid-Holland om een haalbaarheidsstudie te laten plaatsvinden, delen wij u het volgende mede.Vraag 1Ondersteunt u de actie van Groen Links om de Westlandrail te realiseren?AntwoordHet laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar Westlandrail vinden wij een prima Initiatief, want wij zijn voorstander van het gebruik van duurzame vervoerwijzen, waaronder een spoorverbinding. De uitkomsten van een dergelijke studie vinden wij echter wel bepalend alvorens er verdere besluitvorming kan plaatsvinden over het realiseren van Westlandrail .Vraag 2Kunt u aangeven op welke wijze u hier een bijdrage aan kan leveren?AntwoordIndien uit de studie blijkt dat Westlandrail een haalbaar plan is, dan kan de gemeente Vlaardingen bij de ombouw van de Hoekse lijn naar lightrail aandacht vragen voor het ruimtelijk beschikbaar maken van een aansluiting op Westlandrail.De gemeente Vlaardingen is echter geen partij binnen de concessieverlening van het openbaar vervoer. Deze bevoegdheid ligt bij de Provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden.Met de besluitvorming voor de ombouw van de Hoekse Lijn van regulier spoor naar lightrail is er door de stadsregio Rotterdam al een grote stap gezet De Hoekse Lijn vormt namelijk een belangrijke aansluiting voor de Westlandrail. Wij zijn betrokken bij de verdere voorbereiding en uitvoering van de ombouw van de Hoekse Lijn en hebben hierbij oog voor de kwaliteit van het openbaar vervoer.Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Hoogachtend,burgemeester en wethouders van Vlaardingende secretaris,                         de burgemeester,ir. C. Kruyt                            mr. T.P.J. Bruinsma