GroenLinks over de Voorjaarsnota 2007

"Er is héél veel sociaal, weínig milieuaandacht, en met de cultuur gaat het nog niet écht goed." Zo begon Jack Tsang zijn Algemene Beschouwing tijdens de raadsvergadering van 4 juli. Hier zijn tekst 1e termijn.

[N.b. De ingesprongen teksten zijn quotes uit de Voorjaarsnota - deze zijn niet uitgesproken door Jack Tsang.]

EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

Participatiebanen. Goed nieuws college. Kom op, terug met die conciërges, terug met die Melkertbanen die onmisbaar waren in een samenleving die niet alleen om winst maken gaat. Wat zijn uw uitvoeringsplannen in 2008?Pagina 4 - Pardonregeling

Zoals u weet heeft het Kabinet onlangs de regeling voor het generaal pardon gepresenteerd. De essentie van de regeling is dat asielzoekers die al sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland verblijven met inachtneming van een aantal specifieke voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. Veel gemeenten, waaronder Vlaardingen, hebben asielzoekers, die op grond van de oude regelingen niet in aanmerking kwamen voor een vergunning, opgevangen in afwachting van de uitwerking van dit generaal pardon. Onderdeel van het akkoord met de VNG is dat personen, die niet voldoen aan de criteria van het generaal pardon, Nederland nu dienen te verlaten. Als betrokkenen in Vlaardingen verblijven, zullen wij medewerking verlenen aan het vertrekbeleid, maar zolang dat vertrek niet daadwerkelijk geëffectueerd kan worden, laten we die mensen niet in de kou staan. Wij steunen een sluitende aanpak, maar vinden met de overige LOGOgemeenten, dat we ook voor deze mensen nog een zorgplicht hebben.

Heel goed dat u de zorgplicht blijft nemen voor die vluchtelingen die tussen wal en schip vallen. Enkele concrete vragen:Gaat de Burgemeester namen verstrekken van vluchtelingen die zich aanmelden voor de pardonregeling en er geen recht op hebben?Hoe moet het dan met mensen die gaan aarzelen of ze onder de regeling vallen. Kop in de strop? Hoe gaat u om met uitgeprocedeerde asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven (bijvoorbeeld in verband met een aanvraag op humanitaire gronden) maar geen recht meer hebben op opvangvoorzieningen?Bent u met ons van mening dat asielzoekers die langer dan de gestelde 28 dagen nodig hebben om het land te verlaten behoefte kunnen hebben aan noodopvang en dat die opvang in het kader van de zorgplicht zonodig ook gegeven kan en moet worden door de gemeente?

Pagina 5 - Mantelzorgers en vrijwilligers

Het stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers is een onderdeel van de Wmo en daarmee, meer dan voorheen, een taak voor de gemeente. In onze regio hebben we besloten in 2007 nog te werken volgens de oude subsidiesystematiek. Inmiddels zijn wij begonnen ons eigen beleid op dit terrein op regionaal en lokaal niveau te ontwikkelen. De uitvoering van de ondersteuning van mantelzorgers is naar verwachting vooral een lokale zaak.

College, het mag niét zo zijn dat iemand die mantelzorg nodig heeft de kans loopt met een ongemotiveerd iemand te maken krijgt. Bovendien zíjn er overigens al uitkeringsgerechtigden die zich op deze manier prima en gemotiveerd inzetten. Zij zouden via het Persoonsgebonden Budget een vergoeding kunnen krijgen als de uitkerende instantie dat toestaat. Op die manier kunnen zij zelf hun ‘vrijwilligerspremie’ verdienen. Bent u bereid daar eens naar te kijken, en ons dan te vertellen of dat mogelijk is?

Pagina 6 - Koopkrachtreparatie

In 2006 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor herstel van koopkracht voor de minima. Daarmee is in dat jaar de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed van bijstandscliënten met een zorgverzekering bij DSW. Wij stellen voor deze maatregel een structureel karakter te geven. De kosten worden geraamd op € 260.000.

Heel goed wethouder, dat de bijstandscliënten nu structureel de zorgverzekering vergoedt krijgen. Wij willen dat mensen die in een vergelijkbare of zelfs mindere financiële situatie zitten omdat bijvoorbeeld hun uitkering via een andere instantie komt ook in aanmerking komen voor de regeling. Kunt u dat eens bekijken en als het mogelijk is actie ondernemen.

Pagina 6 - Stadsbibliotheek

We moeten inzetten op innovatie, spreidingsbeleid gericht op voorzieningen in de wijken (o.a. brede school en wijkvoorzieningen om ouderen en allochtonen te bereiken) en het kwalificeren van de bibliotheekmedewerkers.

Wij ondersteunen van harte het spreidingsbeleid. Gecombineerd met de huidige technologie wordt elk boek bereikbaar voor iedereen. Voor de begroting willen we nog wel een toelichting waar het structurele geld naar toe gaat. Kunt u dat toezeggen?

Op pagina 6 – Maatschappelijke Dienstverleningstaat “In het kader van de signalering en preventie is door de directie van de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg met ingang van 2007 uitbreiding aangevraagd om zgn. zorgwekkende zorgmijders te kunnen begeleiden door middel van een systeemgerichte en outreachende aanpak. Met een proactieve rol in het knelpuntenoverleg, het OGGZ-platform en de begeleiding van cliënten volgend op ZAT-behandeling en casemanagement jeugd, wordt eenpopulatie Vlaardingers zorg geboden die op dit moment ontbreekt. Het is dringend gewenst dat deze leemte wordt opgevuld.”Ja, moeten we zeker doen zo’n leemte opvullen! Maar wethouder, leg nog even uit waarom en waarmee en wèlke leemte we nu gaan opvullen?

Pagina 7 - Schoolmaatschappelijk werk

In de meerjarenbegroting heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om het schoolmaatschappelijk werk op achterstandsscholen veilig te stellen. Deze extra middelen waren noodzakelijk om de effecten van gewijzigd rijksbeleid op te vangen, maar door de aangescherpte regels van het onderwijsachterstandenbeleid is een hogere bijdrage van de gemeente onvermijdelijk. Er blijkt op alle basisscholen behoefte te zijn aan meer schoolmaat-schappelijk werk. Om dit te realiseren is een aanvullend budget benodigd van € 110.000. Scholen bekostigen overigens zelf ook een deel van het schoolmaatschappelijk werk.

Dat mag wat kosten wat ons betreft. Kunnen de schoolmeesters wat meer aan hun gewone werk toekomen. Prima College!

Pagina 7- Pilot Tieneropvang

Inmiddels hebben zich twee lokale initiatiefnemers gemeld, die in Vlaardingen een experiment tieneropvang willen starten. Concreet houdt dit in dat kinderen gedurende 5 dagen per week hier ’s middags naschoolse opvang krijgen. Om verschillende redenen (faciliteren combineren arbeid/zorg, voorkomen schooluitval én overlast-bestrijding) willen wij dit experiment (financieel) ondersteunen. In eerste instantie voor een periode van maximaal 3 jaar. Uitgangspunt is dat na deze periode de tieneropvang inhoudelijk voldoende ontwikkeld is én voldoende bekendheid geniet, dat het zichzelf kan bedruipen. Wij willen hiervoor € 200.000 incidenteel reserveren.

Tieneropvang moet zichzelf bedruipen… Rare zin eigenlijk. Verder een prima gedachte natuurlijk.

Pagina 8 - Vlaardings Museum

Zoals bekend heeft het onze voorkeur om een historisch museum ook in het huidige historisch pand aan de cultuurhistorische as van de stad een onderkomen te bieden. Deze keuze biedt tevens een extra kwaliteit bij de verdere ontwikkeling van de VOP-Oost.

Het Museum in het sociale hoofdstuk. GroenLinks is blij dat de maatschappelijke betekenis van het Vlaardings Museum eindelijk erkend is. Bij de begroting toch maar weer bij Kunst en Cultuur. Tja, wij spraken onze voorkeur voor de locatie eerder uit. Wie dat niet snapt neemt de hang naar historie, oude gebouwen, het zoeken naar identiteit, niet echt serieus. Zo’n opgeklopte peperbus bij het Buizengat ziet er meer uit als een bankgebouw van de ABN/AMRO. En iedereen weet wat daarmee gebeurt.Oei…..Ik lees in het informatiemapje van het museum : “De interim-directeur en de Raad Van Toezicht dreigen met opstappen”. “Wat houd je tegen?”, zeg ik maar. Zij willen zelfs de collectie in de uitverkoop doen. De interim-directeur wil vast met zo’n uitverkoop zijn reputatie niet te grabbel gooien gezien zijn historische banden met een ander museum. Lijkt me een domme manier van onderhandelen met het college en de politiek.Wij wachten met spanning op de uitslag van de verwerving van grond. Een broedende kip moet je geloof ik niet storen. Zeker niet als het gaat om grond-belangen. Dan kost het meteen een paar ton euro’s meer. Wij wachten af, maar weten natuurlijk ook wel dat het niet allemaal kan van die 1,5 miljoen. Wij zijn daarom vooral benieuwd wat het museum als ‘zelfstandige stichting met een visie’ zèlf bij elkaar gaat brengen. Daar lezen we nog niks over. Ik lees wel dat het bestuur van het museum gaarne bereid is om mee te denken. Foute denktrant! Het Museum is een zelfstandige stichting met een eigen verantwoordelijkheid. Ook in het verwerven van fondsen niet de zaak omkeren! Kom op bestuur: wat heeft u al verzameld aan harde toezeggingen?Wat we helaas gemist hebben om tot een goede oordeelsvorming te komen is adequate informatie. Met name het rapport van de Walas Media Group. Zit toch een mooie optie in lezen we in het mapje van het Museum, nota bene. Verder de Quickscan. Wat we ook missen zijn gedegen financiële cijfers. De financiële cijfers van het museum zitten nogal vol met bijzondere aannames. Daar hebben we natuurlijk niks aan. Graag allemaal toezenden aan de GroenLinks-fractie en aan alle Raadsleden die het ook willen lezen, college.College, wij laten ons komende maanden graag bijpraten door de splinternieuwe wethouder Kunst en Cultuur en de reeds in dit dossier zeer ingevoerde Wethouders Stadsontwikkeling en Economische Zaken. Ik hoop dat u ons dat kunt toezeggen.

Pagina 8 - Stichting Centrum Muzikale Vorming Nieuwe Waterweg Noord

Wij zetten ons in voor het in gewijzigde vorm voortbestaan van een muziekcentrum, dat op basis van reële kost-prijsberekening kwaliteit levert binnen afgesproken budgetten. We houden er rekening mee dat voor de komende periode een exploitatiegarantie van totaal € 1,5 miljoen nodig is. Dit bedrag zou dan via de verdeelsleutel van 40:40:20 ten laste van de drie gemeenten komen, voor Vlaardingen derhalve € 600.000. Wij stellen voor dit bedrag incidenteel vrij te maken.

Eerder hebben we afgesproken dat de Vrije Academie en Opmaat gaan fuseren. De Intentieverklaring is in 2006 al geregeld. Dat is dus de gewenste gewijzigde vorm.Je hoeft er geen organisatieadviseur voor te zijn om te zien dat wat u nu gaat doen het tegengestelde is wat wij ons voorgenomen hebben. Dus college alstublieft: het gezonde deel van de Muziekschool onderbrengen in het nieuwe Centrum voor de kunsten – en mensen die er niet inpassen, via een sociaal plan aanbieden aan het onderwijs, als vakleerkracht muziek. Ik heb begrepen dat er voldoende belangstelling voor is. Gewoon een gedegen muziekdocent vast verbonden aan een of meer scholen. Beetje P&O bemoeienis bij een dergelijke pool en klaar is Kees. Het beschikbare geld wordt dan goed besteed. U haalt uw doelen wat betreft kunstzinnige vorming en doen we wat de rest van Nederland ook al gedaan heeft. Fuseren dus, één centrum. Frictiekosten en huisvesting op termijn goed regelen want anders wordt het niks. Wij zullen hier een motie voor indienen waarin we o.m. verzoeken de verschillende opties eens goed met elkaar door te praten.

Veiligheid voor schoolgaande kinderenCollege, het is ons bekend dat u op succesvolle wijze in 2006 het project veilige schoolroutes heeft uitgevoerd.Wij stellen voor dit komende jaren door te zetten en de scholen die er interesse in hebben in de gelegenheid te stellen ook zo’n project uit te voeren. Wij begrepen dat zoiets een co-productie is van de Wethouder Onderwijs en de Wethouder Verkeer. Wij nodigen óók de wethouder Kunst en Cultuur uit om in overleg met de betreffende scholen industriële vormgevers of kunstenares een vormgeving tot stand te laten brengen die recht doet aan de stedelijke omgeving van de school. Kunst in de wijken, en nog veilig ook, mooi toch!Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Pagina 10 - Burgerparticipatie

Inventarisatie projecten burgerparticipatieBij alle afdelingen is geïnventariseerd welke projecten zich zouden kunnen lenen om met Burgerparticipatie tot stand te komen. Uitdrukkelijk betreffen dit niet alleen fysieke, maar vooral ook sociale projecten. Het doel is geweest de organisatie zich bewust te laten worden van de mogelijkheden die burgerparticipatie biedt. In het vervolg moet de inventarisatie de leidraad vormen bij de aanpak van projecten: een bewuste afweging of, en zo ja, op welke wijze, burgerparticipatie wordt benut.

De zin dat bij alle afdelingen is geïnventariseerd zouden wij straks in de begroting anders geformuleerd willen hebben. Onze voorstel hiervoor is: “Er is burgerparticipatie tenzij......” waarbij Afdelingen dan uitleggen waarom sommige veranderingen zich niet lenen voor burgerparticipatie. College wat vindt u hiervan?

Pagina 11 - Wijkinformatiecentra

In vervolg op de realisatie van het wijkinformatiecentrum aan de Van Hogendorplaan willen wij ook in de Oostwijk en de Westwijk dergelijke centra realiseren. Wij hebben goede hoop dat ook andere partijen hierin willen participeren. Vooralsnog gaan wij uit van een gemeentelijk aandeel in de kosten van circa € 25.000 per centrum.

Een prima ontwikkeling!

Pagina 14 - Kiezen voor een nieuw stadskantoor

Wij vragen de steun van uw raad om op korte termijn een haalbaarheidsstudie uit toe voeren inclusief een globale kostenraming voor de realisatie van een nieuw, efficiënt ingericht, duurzaam en energetisch verantwoord stadskantoor op de locatie Westnieuwland. In het vierde kwartaal van 2007 willen wij de resultaten van die studie aan uw raad voorleggen. De kosten van dit onderzoek worden geraamd op circa € 40.000. De verantwoording daarvan wordt meegenomen in de 2e Voortgangsrapportage 2007.

Goed flexibel plan, alleen: we hadden iets anders afgesproken.... Het college zou éérst met een visie op de toekomstige organisatie komen en dán pas stenen stapelen. Wij stellen voor het één te doen zònder het ander te laten. Als de wethouder toezegt een knip in de haalbaarheidstudie te maken en halverwege een beslisdocument aan de raad voor te leggen zijn wij tevreden.

WONIGBOUW- EN VOLKSHUISVESTINGSBELEID

Pagina 18 - De ambitie uit het coalitieakkoord

Op het gebied van woningbouw en volkshuisvesting willen wij een groei van de woningvoorraad en een grotere doorstroming op de woningmarkt. De kansen op geschikte huisvesting voor mensen met een zwakke positie op de woningmarkt (waaronder starters) moeten groter worden.

GroenLinks ziet graag een aanvulling in de ambities, we ‘horen’ hem eigenlijk al: we willen dat álle Vlaardingers een wooncarrière kunnen maken. We missen ook wel een duidelijk sociaal-economisch programma in dit onderdeel. Bij herstructurering van een wijk moet iedereen die er nu woont, er ook van kunnen gaan profiteren. Ze noemen dat ook wel de sociale liftfunctie. Vindt u dat ook niet college?

Pagina 19 - Deltaplan wonen/bestemmingsplannen

Vlaardingen moet en wil een versnelling aanbrengen in zijn woningbouwproductie. Daarvoor is een omslag nodig in denken en handelen, waar letterlijk vooraf in geïnvesteerd moet worden. Gezien de vele bouwprojecten en infrastructurele werken die op stapel staan, is daarnaast ook voor 2008 nog een extra impuls voor bestemmings-plannen en procedures op het terrein van ruimtelijke ordening noodzakelijk. Wij stellen voor hiertoe een incidenteel bedrag van € 200.000 te reserveren. Daarna verwachten wij met de nu aanwezige capaciteit en middelen de actualisering bestemmingsplannen in het gewenste tempo te kunnen vervolgen.

Wij ondersteunen uw gedachte de bestemmingsplannen zo snel mogelijk rond te hebben en wel voor heel Vlaardingen. Hebben we niet meer zulke problemen als nu in de Emmastraat. U vraagt extra geld, prima maar leg nog eens even uit waarom het met het oude budget niet kon.

EEN LEVENDIGE, VERKEERSVEILIGE BINNENSTAD

Pagina 21 - Op gebied van verkeer en verkeersveiligheid

Autoluw maken centrumAanleg parkeerplaatsen in oude woonwijkenParkeerbeleidsplan 2007

Opvallend dat u in dit onderdeel van de voorjaarsnota in het geheel niets zegt over Openbaar Vervoer ! U weet het: wij zien hier liever méér aandacht voor. Half Nederland experimenteert met vormen van gratis openbaar vervoer. Zitten we toch in 2008 nèt bij de verkeerde helft, want.... Vlaardingen doet niet mee!?Dat zoiets regionaal moet, gaat er, gezien de experimenten in Rotterdam, natuurlijk niet meer in! Om het simpel te houden: waarom doen we daar gewoon niet aan mee college? Wat betreft uw opmerkingen/ideeën over het autoluw maken van het centrum en het aantal parkeerplaatsen en parkeerbeleid: Ik wijs u ook nog maar eens op het Leidse model van een parkeerplaats aan de rand van de stad waarmee je vervolgens met een busje in heel de binnenstad afgeleverd kan worden. Voorbeelden te over in Nederland van goede initiatieven. Ook genoeg mogelijkheden om meer bedrijfswagens buiten de oude wijken te houden. Bijvoorbeeld door bewaakt parkeren te regelen. Vraag eens aan het IKV welke ondernemer, met een groot parkeerterrein dat ‘s avonds minimaal bezet is, er brood in ziet. We vragen ons wel eens af, en stellen deze vraag nu aan u: waarom wordt in de Oostwijk de grasstrook langs het spoor niet geheel ingericht als parkeerruimte? Dat tikt tenminste aan! Het speeltuintje s.v.p. wèl handhaven! We zijn benieuwd naar uw reactie.

EEN MILIEUBEWUST EN DUURZAAM VLAARDINGEN

Wij missen forse initiatieven op het gebied van mobiliteit die regelrecht te maken hebben met de luchtkwaliteit.Het staat wat onduidelijk in de voorjaarsnota maar het is aardig om even te weten of u op koers ligt met de vijf concrete maatregelen. We moeten tenslotte af van die gedachte van de 12 provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu (februari 2006), dat Vlaardingen plaatste onder de noemer ‘ambitieloze lege hulzen’ - zie de tekst uit het coalitieakkoord.

:De luchtkwaliteit in Vlaardingen is ondermaats. In de benchmark van de 12 provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu (februari 2006) staat het beleid van Vlaardingen geplaatst onder de noemer ‘ambitieloze lege hulzen’. Met het nemen van concrete maatregelen kan de luchtkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. (...)• Wij vinden het noodzakelijk om het luchtkwaliteitsbeleid te intensiveren door in 2007 in ieder geval vijf concrete maatregelen op dat gebied uit te voeren.

Pagina 24 – Stimuleren fietsgebruik

In deze periode willen een forse impuls geven aan het gebruik van de fiets. Deze doelstelling krijgt een verdere uitwerking in de fietsnota, die momenteel in voorbereiding is. De realisatie of verbetering van veilige en comfor-tabele fietsroutes door de stad krijgt daarbij prioriteit. Daarnaast wordt in de binnenstad een gratis bewaakte fietsenstalling gerealiseerd en wordt het aantal fietstrommels uitgebreid. In nauwe samenwerking met de stadsregio wordt de OV-fiets in Vlaardingen geïntroduceerd, waarbij mensen fietsen kunnen huren op het station. Op deze wijze geven wij gestalte aan de toezeggingen die wij hebben gedaan tijdens de laatste begrotingsraad over een tweetal uiteindelijk ingetrokken moties, die tot doel hadden het fietsgebruik te stimuleren.

Helpt u ons even uit de brand: wij vroegen in 2007 in een motie, die u toen overnam, een tweetal rode lopers uit te leggen, en vervolgens in 2008 er nóg eens vier te realiseren. Dat is iets anders dan erover te schrijven in een fietsnota denken wij! Wij willen ook nog wel weten wanneer de uitbreiding van de fietstrommels wordt gerealiseerd? Wij horen graag uw mening, maar nog meer: uw concrete planning voor de nog resterende maanden in 2007. Zo ingewikkeld is dat toch ook weer niet een paar fietspaden comfortabel en veilig in te richten en een flink aantal fietstrommels bestellen en plaatsen. Tussen haakjes: het gedoe met de kruising Westlandseweg/fietspad Trekkade was natuurlijk precies wat wij niét bedoelden met onze rode loper. Deze voorjaarsnota heeft zes pagina’s nodig om de kwaliteit van de organisatie/ dienstverlening te beschrijven en heeft, als ik de hondenpoep eraf trek, slecht twee pagina’s gereserveerd voor ons milieubeleid in 2008. Kwantiteit is zeker niet alles in dit leven, maar soms wel degelijk een indicatie....! Volgens ons heeft de nieuwe wethouder milieu wat te doen. Want ik zeg het nog maar even: de milieuproblematiek verdient ook een Deltaplan Milieu met het daarbij behorende tempo.

Pagina 24 - Offensief schoon en heel Vlaardingen

Voor het schoonhouden van de stad (straatreiniging) maken wij gebruik van beeldbestekken en is met een rapportcijfer het te bereiken resultaat weergegeven. Algemeen gesproken ‘gaan wij voor een zesje’, met een enkele afwijking naar boven en beneden op specifieke onderdelen of voor bepaalde stadsdelen.Een schone stad draagt bij aan de leefbaarheid in Vlaardingen en kan het gedrag van mensen positief beïnvloeden. Wij willen de uitstraling van Vlaardingen verbeteren door eenmalig € 400.000 vrij te maken voor een grote schoonmaak en structureel € 150.000 extra beschikbaar te stellen om de stad vervolgens op een hoger kwaliteitsniveau schoon en heel te houden. Die structurele ruimte zal worden vertaald in een aangepast beheerprogramma openbare ruimte.

Prettig dat de ambitie voor schoon en heel wordt bijgesteld, maar de zin: “ gaan we voor een zesje” kan natuurlijk eigenlijk niet! Dus College, op weg naar de zeven, of zelfs een acht.

Pagina 26 - Een aantrekkelijke Broekpolder

Een groen recreatiegebiedDe afgelopen jaren is in het kader van het regionale streekplan RR2020 veel discussie geweest over de toekomst van de Broekpolder. Met de vaststelling van het streekplan door Provinciale Staten van Zuid-Holland is besloten dat ook in de toekomst de polder groen blijft. Met dit gegeven zetten wij ons in om het groene karakter van de Broekpolder te versterken (...).

Wij brengen u nog even in herinnering de Nota van wijzigingen van het Streekplan RR2020. Na acties van de PvdA, VV2000 en GroenLinks ging de provincie om: landelijk wonen voorlopig niet in de Broekpolder. In 2010 zal worden afgerekend: Vlaardingen moet de natuur- en recreatiewaarde verhoogd hebben, en de Stadsregio moet elders voldoende landelijk wonen gerealiseerd hebben. Zo niet, dán… Dit is dus iets anders dan uw tekst dat besloten is “dat ook in de toekomst de polder groen blijft”. Tempo is gewenst. Wij lezen niet dat er al concrete actie in 2008 te verwachten is. Lijkt ons dat de eerste aanzetten toch in dat jaar moeten plaatsvinden, willen we niet nog meer in de risico zone komen dan we al zitten.

Pagina 26 5 De fluisterboot

Mooi toch een dergelijke boot. Nu we 15.000 euro per jaar er bij leggen lijkt het ons prettig dat we als gemeente in alle redelijkheid ook gebruik kunnen maken van die boot. Wij stellen voor elk jaar een specifieke doelgroep in de gelegenheid te stellen gratis met de boot een tocht te maken.

EEN WERKEND VLAARDINGEN

Pagina 28Hierover kunnen wij kort over zijn: het werkt dus. Goed zo college!

EEN VEILIG VLAARDINGEN

Pagina 30 – Integraal veiligheidsbeleid

In de vorige periode is begonnen met het opstellen van integrale wijkveiligheidsplannen. De veiligheidsplannen Westwijk en Centrum zijn uitgevoerd. De plannen Ambacht en Holy zijn momenteel in uitvoering.In de periode tot medio 2008 worden veiligheidsplannen voor de industriegebieden opgesteld. Het gaat om vier afzonderlijke plannen voor respectievelijk de Vergulde Hand, Groot Vettenoord, het Scheur en Benelux Work Park. Voor de Vergulde Hand wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Plan van Aanpak. Voor het Benelux Work Park moet de eerder opgestelde risico-inventarisatie worden vertaald in een veiligheidsplan. Voor de vervaardiging van dat laatste plan is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk.

Wij vroegen ons af wat nu de concrete maatregelen zijn die onze externe veiligheid vergroten?

Pagina 31 Veiligheid binnenstad

Naar aanleiding van het incident Westhavenplaats/Blokmakerplaats (het ‘ambulance-incident’) is met uw raad meerdere malen gedebatteerd over de veiligheid in het centrum. Bij de laatst gehouden raadsbijeenkomst over dit onderwerp heeft de burgemeester de bereidheid uitgesproken om in het najaar van 2007 van gedachte te wisselen over eventuele door de raadsfracties te ontwikkelen voorstellen om de veiligheidssituatie in het stadscentrum te verbeteren. Wij stellen voor om vooralsnog een stelpost van € 50.000 structureel beschikbaar te houden om de uitvoering van deze raadsinitiatieven financieel mogelijk te maken.

50.000 Euro om de veiligheid in het centrum te verbeteren!? Wij vinden dit een unieke actie om de raad ideeën te laten genereren. ‘t Geld staat al klaar. Wij vragen ons wèl af, of we met elkaar de route ‘analyse, probleemstelling, oplossingen en besluiten’ echt gaan doorlopen? Vertel College.

Over de voortgang van de ingetrokken moties zullen we in de tweede termijn nog iets zeggen.

Dan nog iets over de vorm Wij vinden het toch logischer dat ook in de voorjaarsnota de programma-indeling wordt aangehouden.Zorgt u er nu alstublieft volgend jaar voor dat wij de dingen gewoon simpel houden als het simpel kan. Voorjaarsnota, begroting en rekening, volgens één systematiek. Logisch en transparant dus. Dan kan iedereen het volgen. Wat vindt u van zo’n eenvoudig idee?Dank u wel. Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.

--------------------------------------------------------Twee moties over 'fusie Muziekschool en Vrije Academie', en over 'veilige schoolroutes' volgen nog.