GroenLinks herinnert wethouder aan eerder aangenomen motie:

Er wordt niet gesloopt als er niet gebouwd wordt!

Wethouder, allereerst dank voor de uitgebreide notitie en presentatie.Ik ben blij dat u in uw besluit ten aanzien van de sloopaanvraag èn ten aanzien van de afgifte van de intentieverklaring tot sloop, de gevoelens van de raad mee wilt nemen.De fractie van GroenLinks wil hier nóg maar eens een keer duidelijk uitspreken: ER WORDT NIET GESLOOPT ALS ER NIET GEBOUWD WORDT! In december vorig jaar dienden we hiervoor een motie in, welke raadsbreed ondersteund werd!In deze motie werd u ook gevraagd bij de woningcorporaties aan te dringen op een aanpak die aan bovenstaand uitgangspunt recht doet. Hoe bestaat het dan dat nu nog steeds in Babberspolder-Oost wordt gedaan alsof de motie niet bestaat?Nogmaals: Alle fases in het herstructureringsprogramma van Babberspolder-Oost liggen ver achter op schema, dit in tegenstelling tot het leegmaken van de te slopen woningen. Op 2 juni 2005 is het definitieve plan vastgesteld: minimaal 1048 woningen bouwen tussen 2005 en 2014, en de uitbreiding van de winkels zou niet ten kosten gaan van het aantal woningen. De fasering van de sloop was toen bekend en we vertrouwden erop dat het met het bouwen ook wel goed zou komen. Het bouwen staat behoorlijk onder druk en de sloopplannen wil men naar voren halen. Waar is de logica? In 2006 zou deelplan 3 gesloopt worden, in 2007 deelplan 4 en in 2008 deelplan 5. Let wel, deelplan 1 en deelplan 2 zijn gesloopt in respectievelijk 2004 en 2005 en we mogen ons verheugen op de eerste oplevering in 2007 van deelplan 1. Deelplan 2 is nog niet eens aanbesteed.Wethouder, wacht dus even met het slopen totdat alles weer een beetje in de pas lijkt te gaan lopen.De druk op de woningmarkt is tè groot om nú al alle bewoners in deelplan 5 aan een andere woning buiten de wijk te helpen! Ik geloof u graag dat dit uiteindelijk wel zal lukken, maar hoeveel van de andere woningzoekenden zijn dan weer de dupe?Waarbij woningzoekenden die niet in de herstructureringsgebieden wonen hierdoor bovendien genoodzaakt zijn Vlaardingen te verlaten.In februari van dit jaar kregen we met de bespreking van de voortgang van de bouwplannen te horen dat met de bouw van 152 woningen in deelplan 2, naast 121 woningen in ExLibris, in 2006 wordt gestart of al is gestart.Wie garandeert ons dat de genoemde tijd, april 2007, wel gehaald wordt?Daarbij komt dat er op 13 september nog is gezegd tegen de bewoners dat het niet helemaal zeker is dat er gebouwd gaat worden omdat de ordeportefeuilles van bouwbedrijven vol zitten. Er zijn te weinig onderaannemers en we hebben te maken met een stagnatie in de woningbouw.Wat ons betreft dus: Sloop deelplan 4 pas als de aanbesteding er is voor deelplan 2 en pas in de tussen tijd in deelplan 4 tijdelijke verhuur toe.Intentieverklaring tot sloop van deelplan 5 kan wat ons betreft wachten tot de oplevering van deelplan 3 in zicht is. Dán doet u recht aan de raadsbrede motie van december 2005!Verdere vragen:Ik zal nog even de notitie per punt met u doorlopen:1. Mooi, eindelijk is het eerste deel bijna klaar. Op 13 september is nog gezegd dat de oplevering in november 2006 zal zijn. Wat was de oorspronkelijke planning?2. Aanbesteding en verkoop zijn in voorbereiding en gericht op een start bouw april 2007. Welke zekerheid kunt u ons geven?3. Eindelijk! Hoe lang hebben de huizen daar nu onnodig leeggestaan?4. Hier wonen nu starters met een tijdelijk huurcontract, zij hebben allemaal een brief gekregen waarin staat dat ze per december weg moeten zijn. Weet u waar ze dan heen kunnen?Overigens de ‘taskforce starterswoningen’ is ingesteld met vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporaties en makelaars. Waar is de burgerparticipatie?Het vertrouwen is wat mij betreft al geschonden als er in de begroting al wordt gesproken over het feit dat de corporaties van mening zijn dat er geen groot probleem bestaat met betrekking tot de huisvesting van starters. Uit eigen onderzoek blijkt dat er nog steeds gezegd wordt: ’We kunnen niets voor je doen, blijf op woningen reageren! Er zijn geen woningen beschikbaar buiten de krant om.’ Hoe kunt u, eigenlijk de corporatie, blijven beweren dat er woningen zijn die niemand wil en toch zulke antwoorden geven? 5. Hier wordt gesproken over de kwetsbare positie van de winkelstrip. Wij zijn het met u eens, maar in economische zin is het wel van belang dat er gebouwd wordt in de achterliggende woonvelden. ‘t Lijkt ons logisch dat daar de prioriteit ligt! Gelukkig staat in uw brief dat inzake het ruimtegebruik verschillende scenario’s verzameld worden. Welke zijn dat?Weet u dat de kas tussen de Azaleastraat en de Boterbloemstraat leeg staat?Ook hier hebben we weer een vraag over de participatie en/of de communicatie: zijn de schoolbesturen en de bewoners hierbij betrokken?6. Wat GroenLinks betreft NEE DUS. Als er aanbesteed is komt u maar terug!Het recht hebben op verhuiskostenvergoeding vanuit de woningbouwcorporatie is niet afhankelijk van de intentieverklaring tot sloop. Het is u toch wel bekend dat de bewoners in deelplan 5 nu al recht hebben op die verhuiskostenvergoeding?En die urgentieverklaring is nou juist wat we niet willen, weet u hoeveel de wachttijd is op een (andere) woning voor mensen die ook al op de woningmarkt zoeken en niet urgent zijn?In het mooie plan dat vorige jaar is vastgesteld worden de voorzieningen, dat zijn naast de winkels onder andere ook de scholen, vooral in deelplan 5 gesitueerd. Daar wil de corporatie nu ineens vast mee beginnen en moeten de huizen vast weg. Op die plek zouden de scholen moeten komen, maar die komen er dan voorlopig niet want de ruimte is nodig voor opslag e.d. ten gunste van de belangen van de winkeliers. Hoe staat het in deze met de belangen van bijvoorbeeld de scholen?Bij punt 5 spreekt u nog van verzamelen van de verschillende scenario’s ten aanzien van het ruimtegebruik en onder punt 6 noemt u dat deelplan 5 het meest geschikte gebied is. Dit gebied zou toch juist als minst geschikt in aanmerking moeten komen gezien de barrière die er ligt als de raadsuitspraak: "Niet verder slopen van woningen totdat er weer woningen gebouwd zijn EN eerst een voorontwerp klaar!"Ik zou graag willen weten wat de andere scenario’s zijn en wat daarvan de problemen zijn?7. Hier is ineens sprake van deelplan 10. Betekent dit dat u de aanvraag intentie tot sloop van dit deel van de wijk binnenkort ook verwacht?Voor de goede orde, daar zou volgens de planning pas begonnen worden met slopen in het jaar 2012.Corrie Kortleven - raadslid GroenLinksVlaardingen - 18 oktober 2006