GroenLinks vraagt: "Wel of geen wilde dieren in het circus?"

Dierenwelzijn en 'zorgvuldig (leren) omgaan met de natuur' zijn voor GroenLinks de criteria waarmee deze vraag bestudeerd moet worden. Naast meerdere bronnen ging GroenLinks ook voor een advies te rade bij de directie van Diergaarde Blijdorp, ervaringsdeskundigen bij uitstek! De vraag is nu aan B&W...

Voor GroenLinks is het al wel duidelijk: Géén circus met wilde dieren in Vlaardingen! Daarom vooraf aan de brief eerst nog drie dingen:1. Enkele veelzeggende foto's:Bron: www.animalfreedom.org2. Een link naar: Waarom wilde dieren niet in het circus horen3. Tot slot wijzen we u op een petitie die momenteel Nationaal georganiseerd wordt:----------------------------------------------------------------------------

 

Vlaardingen, 12 februari 2007 Betreft: Reactie op brief VNCO, wilde dieren in het circus Geachte college van burgemeester en wethouders,Wel of geen wilde dieren in het circus?Wij hebben kennis genomen van de opvattingen van de Werkgroep Welzijn Circusdieren, de Vereniging Nederlandse Circusondernemingen (VNCO), de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, en de discussie in de Kamer over deze kwestie.In het kader van het zojuist gesloten regeringsakkoord (zie blz. 22) menen wij er goed aan te doen hiermede het college te verzoeken een brief te schrijven naar de nieuwe regering om optredens van wilde dieren in het circus uit te sluiten.Wij vinden dat deze gedachte een plaats moet krijgen in de nieuwe (landelijke) nota Dierenwelzijn die dit jaar nog zal worden uitgebracht. Het antwoord aan de VNCO van de gemeenteraad zou naar het idee van GroenLinks in dezelfde lijn moeten liggen.'Indien de landelijke uitspraak te lang op zich laat wachten of onduidelijk is kan er het voorbeeld van de gemeente Winschoten worden gevolgd die een juridisch houdbare constructie heeft gevonden waardoor aan circussen met wilde dieren geen vergunning hoeft te worden verstrekt.'Onze argumenten liggen op twee niveaus.Als eerste gaat het ons erom het dierenwelzijn zo in te richten dat wilde dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving blijven en niet als louter ‘object’ van vermaak ingezet mogen worden. Wij hebben hierover advies gevraagd aan de directie van Diergaarde Blijdorp.Ik citeer:• "als wilde dieren al in gevangenschap moeten worden gehouden (en daarover kan je al een hele discussie opzetten) dan dient dat te gebeuren op een wijze die recht doet aan een optimaal welzijn van de betreffende soort". • "olifanten staan nooit op een poot, tijgers springen niet door brandende hoepels en ontlopen vuur altijd".In het advies zijn naar ons idee evenwichtige en genuanceerde uitspraken gedaan over het welzijn van wilde dieren in gevangenschap (zie bijlage 1).Het tweede argument gaat over onszelf, wij als mensen dus. Wij kunnen ons niet voorstellen dat door het ‘gebruik’ van wilde dieren in een circus een goed voorbeeld gegeven wordt aan onze kinderen. Opvoedkundig geven we immers (ongewild) hiermede aan dat wij als ouders, opa’s en oma’s het goed vinden dat tijgers en leeuwen in het circus op een, onacceptabele wijze behandeld worden. Dat kinderen deze gedachte kunnen overnemen lijkt ons volstrekt haaks te staan op de zorgvuldigheid waarmee wij de natuur tegemoet willen treden. Laten we niet teveel praten over normen en waarden, maar ze werkelijk voorleven. Dus geen circus met wilde dieren in Vlaardingen.Uiteraard willen wij nog vermelden dat het circus als zodanig een maatschappelijk waardevolle functie vervult. In of rondom Nederland is er gelukkig een ruim aanbod van circussen die niet met wilde dieren werken (zie bijlage 2). Alternatieven te over. Vanuit die hoek bezien lijkt het ons ook gewenst te bevorderen dat juist deze genoemde circussen hun tent in Vlaardingen opzetten.Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen, Jack Tsang. Bijlagen: - Advies directie Diergaarde Blijdorp; - Overzicht Circussen zonder wilde dieren.

 

Advies directie Diergaarde BlijdorpGeachte heer Tsang,Binnen de Europese (EAZA) en Nederlandse (NVD) vereniging voor dierentuinen is afgesproken en vastgelegd dat de bij de verenigingen aangesloten dierentuinen (en dat zijn er vele honderden, respectievelijk 14 in Nederland, waaronder alle bekende) geen dieren 'wegdoen' naar dierenhandelaren en circussen. De reden daarvoor is simpel; wilde dieren, als ze al in gevangenschap moeten worden gehouden (en daarover kan je al een hele discussie opzetten), dan dient dat te gebeuren op een wijze die recht doet aan een optimaal welzijn voor de betreffende soort. In een moderne dierentuin is dat uitgangspunt voor de huisvesting, het management e.d. Dan nog realiseren we ons dat we de vrijheid van een dier soms flink beperken, maar we gaan ervan uit dat het individuele welzijn nog steeds zo goed mogelijk is gewaarborgd. En dat welzijn komt o.a. tot uitdrukkingen in een gedrag van het betreffende dier dat overeenkomt met zijn gedrag en de natuur; anders gezegd een dier kan zich natuurlijk gedragen. In circussen is dat naar mijn mening anders. Zeker de goede circussen spelen wat betreft hun wilde dierennummers in op natuurlijke gedragingen van 'hun' dieren (zeeleeuwen manipuleren ook in het wild voorwerpen), alleen worden daar elementen aan toegevoegd die daar niets mee te maken hebben (olifanten staan nooit op één poot, tijgers springen niet door brandende hoepels en ontlopen vuur altijd).Bovendien, en dat is dus te problematisch, worden de wilde circusdieren na hun optredens weer gehuisvest in een verblijf, dat nu niet direct op welzijnscriteria is gebaseerd. Ter illustratie: de olifanten in bijna alle circussen staan gemiddeld 20 uur per dag aan de/een ketting. Juist in dat kader worden er door de overheid in diverse landen nog al eens circusdieren in beslag genomen op grond van onvoldoende dierenwelzijn en voor die dieren (heel veel olifanten) wordt dan vaak aan een dierentuin gevraagd of die ze op wil nemen.Gedomisticeerde dieren is naar mijn mening een ander verhaal. Ze worden altijd helemaal onder invloed van de mens gehouden, alhoewel ook hier dierenwelzijnscriteria uitgangspunt moeten zijn.Blijdorp is dan ook geen voorstander van wilde dieren in circussen, maar ik realiseer me tegelijkertijd dat er buiten Nederland nog een flink aantal zich dierentuin noemende instellingen zijn, die hun dieren ook belabberd houden.Met vriendelijke groet,A.H. DorresteijnDirecteur Diergaarde Blijdorp

 

Overzicht succesvolle Circussen zonder Wilde DierenHier volgen de namen van enkele succesvolle circussen die zonder wilde dieren werken en die in of rondom Nederland toeren:· Cirque Plume· Circus Ronaldo· Circus Flic Flac· Circus Baroque· Cirque du Soleil· Circus Caprioli· Groot Chinees Staatscircus