Gemeentelijk Actieplan Geluid binnenkort ingediend bij VROM

Het antwoord van de wethouder op GroenLinks vragen over Geluidshinder en Gezondheid en de reactie hierop van Jack Tsang.

REACTIE GROENLINKS VLAARDINGEN OP ONDERSTAANDANTWOORD WETHOUDER OP VRAGEN GROENLINKS OVER GELUIDSHINDER EN GEZONDHEID*) dd. 19 juni jl.

1. Het Gemeentelijk Actieplan Geluid is in concept aanwezig en wordt ingediend bij VROM. Uitstekend!Na enig zoekwerk kun je op de website van de gemeente Vlaardingen de geluidskaarten vinden die inderdaad een inzicht geven in de knelpunten in de stad. Het is duidelijk: er valt nog wat te doen in Vlaardingen.2. Bij het ministerie wordt voor januari 2009 melding gemaakt van de woningen die in 1986 al een te hoge geluidsbelasting onder- vonden.GroenLinks zou het zinvol vinden als bewoners van de betreffende woningen al of niet via de eigenaren van deze melding op de hoogte gesteld worden.3. Het bromfietsgeluid gaat aangepakt worden.Wij zijn nieuwsgierig naar de afspraken die met de politie gemaakt worden.4. Bij de voortgang van het actieplan wonen worden de conclusies van het rapport van de stadsregio betrokken.Lijkt ons vanzelfsprekend.5. Over de A4 en de geluid- en zichtgarantie krijgen we nog afzonderlijk bericht.Wij zijn benieuwd!Jack Tsang,GroenLinks Vlaardingen.*) Zie het rapport ‘Het milieu in de regio Rotterdam 2008, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam’

Geachte heer Tsang,In uw notitie die u op 19 juni heeft aangeboden refereert u aan een krantenartikel dat is verschenen bij de presentatie van het rapport "Het milieu in de regio Rotterdam 2008, milieumonitoring Stadsregio Rotterdam". Thema van dit monitoringsrapport is dit jaar geluid en gezondheid.1. Kunt u ons op korte termijn informeren welke consequenties het college trekt uit het rapport? Immers voor 18 juli 2008 moet u bij het Rijk een actieplan inleveren waarin staat hoe u de knelpunten gaat aanpakken en hoe u onze stille gebieden gaat beschermen.Antwoord: Het onderzoek bevestigt voor ons weer eens welke gevaren voor de volksgezondheid er kleven aan geluidsoverbelasting. Gelukkig is er Wet- en Regelgeving waarmee we dit aan kunnen pakken. U wijst terecht op het actieplan geluid. Dit plan is in concept gereed en zal zo snel mogelijk bij het Rijk worden ingediend. Het feit dat we de genoemde datum van 18 juli niet halen is gemeld bij het ministerie van VROM. In het plan wordt beschreven welke maatregelen de gemeente in de komende vijfjaar kan nemen om de knelsituaties op te lossen. De geluidkaart is eind vorig jaar vastgesteld. Op de geluidkaart staan de geluidbelastingen vermeld van weg-, rail en industrielawaai.De geluidkaart geeft ook inzicht in de knelpunten in de stad. Het actieplan geluid wordt voor een periode van vijf jaar gemaakt en geeft een samenhangend overzicht van knelpunten die aangepakt moeten worden.2. Daarnaast zijn we benieuwd hoe het staat met de inventarisatie van bestaande woningen die in aanmerking komen voor sanering vanwege het geluidslawaai. Voor januari 2009 moet dat gebeurd zijn om in aanmerking te komen vooreen rijksbijdrage. Daarna worden de niet aangemelde woningen gesaneerd op de volledige kosten van de gemeente.Antwoord: Naast een actieplan geluid wordt dit jaar ook nog een melding bij het ministerie van VROM gedaan van woningen die in 1986 al een te hoge geluidsbelasting ondervonden. Het jaartal 1986 is het moment waarop de wet geluidhinder van kracht werd. Voor woningen van voor 1986 heeft het rijk de plicht saneringsituaties aan te pakken. Dat betekent niet dat er afgelopen jaren niets is gedaan aan geluidreducerende maatregelen. Zo is er langs de A4 een geluidscherm geplaatst om de woningen in de Babberspolder af te schermen, de Rijkswegen 20 en 4 zijn voorzien van stil asfalt Ook op sommige plaatsen in de stad is stil asfalt of zijn stille klinkers gelegd. Van meerdere bestaande woningen zijn gevels geïsoleerd. De zogenaamde eindmelding biedt een overzicht van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen waar mogelijk nog geld van het rijk voor beschikbaar kan komen.3. In het rapport wordt ook de bromfiets genoemd als belangrijke bron van geluidsoverlast. Wij ziin benieuwd naar een mogelijke aanpak.Antwoord: Handhaving van bromfietsgeluid vindt plaats door de politie in het kader van verkeersveiligheid enzovoorts. Met de Politie zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.4. Wat zijn de consequenties van het rapport voor bet actieplan wonen, vooral omdat als een van de weinige suggesties op gemeentelijk niveau genoemd wordt een bebouwingsvrije strook langs de infrastructuur op te nemen? Het gaat dan om een afname van geluid, verbetering van de luchtkwaliteit en externe veiligheid.Antwoord: Voor projecten uit het actieplan wonen worden onderzoeken uitgevoerd naar luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. De conclusies van het rapport van de stadsregio zulten hierbij worden betrokken.5. Tot slot vraag ik u of het rapport consequenties heeft voor het mogelijk aanleggen van de A4? In dit kader is het wellicht mogelijk het op 26 mei 2008 verschenen rapport van de Stichting Stop Ryksweg19/A4 over de geluid' en zichtgarantie voorde mogelijk A4 Delft Schiedam in uw antwoord te betrekken.Antwoord: Deze vraag zal afzonderlijk worden beantwoord.Met vriendelijke groet,J.L. Robberegt,Wethouder van Vlaardingen.

omhoog