Notitie GroenLinks over alternatieve woonlokaties voor bewoners De Bruggen

GroenLinks onderzocht welke alternatieve huisvestingslokaties er feitelijk en mogelijk zijn voor de cliënten van De Bruggen. De resultaten worden hier weergegeven in een notitie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 29 September 2007

Betreft: De Bruggen

 Geachte heer Versluijs, beste Hans,Zoals eerder gemeld doen wij een poging een aantal alternatieven voor de huisvesting van de cliënten van De Bruggen aan te geven. Wij waren verrast over de mogelijkheden. Hierbij ingesloten de resultaten van ons onderzoek. Uiteraard zijn wij bereid een en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.Download deze notitie (PDF-403kb)

Wonen in de Broek-polder hoeft tóch niet door te gaan!

Na een vrij heftig debat in de gemeenteraad op 7 juni 2007, over het onderzoek naar een mogelijke woonfunctie voor cliënten van De Bruggen op de locatie Ipse heeft de GroenLinks fractie de toezegging gekregen van Hans Versluis, wethouder Ruimtelijke Ordening, dat er serieus gekeken gaat worden naar mogelijke alternatieven.Omdat GroenLinks van mening is dat het goed is dat wij als gemeente een poging doen om voor de cliënten van De Bruggen een locatie te vinden doen wij aan het college een aantal voorstellen die nader onderzoek vragen.ONS EIGEN ONDERZOEKDe eerste stap in deze kwestie was een gesprek dat wij in juni in Zwammerdam hadden met de directeur van De Bruggen de heer Fillekes.Enkele uitkomsten uit dit gesprek zijn vermeldenswaardig.Wat betreft de benodigde ruimte:1. In het gesprek bleek dat er ruimtelijk veel meer mogelijkheden zijn dan in eerste instantie openbaar gemaakt is. Het is zeker goed mogelijk voor De Bruggen om met twee kleinere locaties te werken in Vlaardingen.2. Het is ook goed mogelijk andere dan woonfuncties op een etage niveau te brengen. Een lichte vorm van hoogbouw is dus realistisch. Wonen op de begane grond is in Nederland gebruikelijk voor verstandelijk gehandicapten. Uitzonderingen zijn ons overigens bekend.3. Met de nabijgelegen vestiging van De Bruggen in Schiedam kan qua functies nauw worden samengewerkt.De punten 1, 2 en 3 geven al met al een andere kijk op de eerder genoemde 6600 m2.Twee andere randvoorwaarden tellen zeker mee om een geschikte locatie te vinden:4. Een belangrijke factor was de financiering, De Bruggen is niet in staat de ‘projectontwikkelaars prijs’ voor de grond te betalen.5. De omgeving moet ruimte geven om op een prettige wijze te gaan wandelen. Dit hoeft overigens geen ‘Broekpolder-situatie’ te zijn.Bij onze gedachtegang hebben wij ons niet laten beperken tot de gedachte dat er alleen naar ‘grond’ gezocht moest worden.Vijf zienswijzen hielpen ons om de denktrant te verruimen:• Het is wellicht mogelijk grond/gebouwen te vinden die een functie hebben die net zo goed of zelfs beter in de Broekpolder vervuld kan worden. Wij denken aan recreatie en sportfuncties. Ruilen, verplaatsen is dan het uitgangspunt.• Het is wellicht mogelijk bestaande gebouwen in Vlaardingen een woonfunctie voor cliënten van De Bruggen te geven middels een verbouwing. Renovatie en herbestemming zijn dan de invalshoeken.• We laten ons niet beperken in de zoektocht naar de genoemde 6600 m2 omdat daar alternatieve oplossingen voor gevonden kunnen worden (zie boven).• De Bruggen zoekt een locatie voor een woonfunctie, combinaties met andere (woon)functies zijn goed mogelijk.• Kosten en baten. Naast het sociale motief geldt zoals bekend dat een vestiging van De Bruggen een fors aantal schone arbeidsplaatsen oplevert. Dat mag wat ons betreft wel wat kosten.Ter vergelijking, bij de vestiging van Norfolk was het aantal (vuile) arbeidsplaatsen een belangrijk argument om daar voor te zijn. De gemeente investeert fors (en gaat wellicht nog meer investeren) in verkeersmaatregelen om de verkeersstroom in goede banen te leidenDE ALTERNATIEVENDe Bruggen als woningbouwproject met een zorgfunctieHet meest verstrekkend is om de woonfunctie van De Bruggen te zien als woningbouw met een zorgvoorziening i.p.v. een zorgvoorziening waar gewoond wordt.In principe komen via deze denktrant alle woonopties - ook benoemd door de werkgroep Wonen van de gemeenteraad - in aanmerking. Het gaat immers om mensen die gewoon Vlaardinger zijn of worden. De woningbouwcorporaties in Vlaardingen en omgeving zijn op dit ogenblik bezig de huisvesting in de zorg tot hun werkveld te rekenen. Ondersteuning kan gevraagd/verwacht worden uit deze hoek. Bestaande plannen van gemeente en woningbouwcorporaties kunnen worden aangepast of op een andere wijze worden ontwikkeld.Opties hierbij zijn ondermeer:• Terrein van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf Emaus. Goed gelegen en in combinatie met b.v. een leeg gekomen bestaand kerkgebouw in Vlaardinger Ambacht of Babberspolder zeker als locatie te onderzoeken. Naar ons idee kunnen mogelijk gewenste parkeerplaatsen geïntegreerd worden.• In de planvorming van de Rivierzone kan een integratie met een woonbestemming van ‘gewone’ bewoners onderzocht worden. Opties te over.• Nu de ransuilen volgens de Raad van State niet bedreigd worden in de Westwijk-rand doet zich wellicht daar ook weer een bouwmogelijkheid voor.HERBESTEMMEN, VERPLAATSEN, RUILEN.....Soms is er een goede win-win uitkomst te bewerkstelligen. Het vraagt wel om creativiteit èn om de wil er als partijen uit te komen.Enkele voorbeelden die een onderzoek waard zijn:• Het is ons bekend dat het NIVON natuurvriendenhuis een lastig probleem heeft als het gaat om groot onderhoud. Eerder is er een pleidooi gehouden in de gemeenteraad om een kampeerfunctie in de Broekpolder onder te brengen. Het lijkt ons niet realistisch in Vlaardingen twee kampeerterreinen te hebben. Onderzocht kan worden of het huidige Ipse gebouw (in redelijke staat) geheel of gedeeltelijk bestemd kan worden als natuurvriendenhuis. Het eerder in Vlaardingen genoemde natuurinformatiecentrum Broekpolder kan misschien een logische verbinding vormen. De uitvalsbasis naar Midden Delfland is gunstig. De omliggende grond in de Broekpolder kan indien nodig eenvoudig als kampeerterrein - dagrecreatie - verder ontwikkeld worden. De Bruggen bouwt met behoud van natuurschoon op het huidige Nivon terrein al dan niet in combinatie met een andere locatie in Vlaardingen. Bij een eerste informatieronde bleek het landelijk bureau van Nivon in ieder geval geïnteresseerd in creatieve oplossingen.• Sportlocaties – Er is veel in beweging in de sportwereld. Verplaatsing/ruilen met, zouden geschikte opties kunnen creëren. GroenLinks gaat er overigens van uit dat de sportlocaties verspreid over verschillende wijken een positief effect hebben op het Vlaardingse sportleven.Soms kan zowel de sportlocatie als De Bruggen met een slimme ruil hier een voordeel in behalen.*)• Locatie Bijenkorf - …en andere wijkontmoetingsplaatsen. Er verandert veel in Holy er wordt gebouwd en verbouwd. Ten aanzien van wijkontmoetingsplaatsen is er straks veel keus, o.a. aan de Aristide Briandring, bij Zwaluwen, in Holy-Zuid en bij De Bijenkorf. De laatste gaat ver- en aanbouwen, wat de mogelijkheid geeft om te onderzoeken of er eventueel een deel te gebruiken is door De Bruggen.HERBESTEMMING, TERREINEN EN GEBOUWENWij denken b.v. aan:• Herinrichting bedrijventerrein Groot Vettenoord. In de stadsvisie Vlaardingen koers op 2020 benoemd als een gebied waar wij wonen en werken nastreven. Er ligt een interessante optie voor de hand op de groenstrook/gebouwen gelegen aan de Maassluissedijk. Zie ook de bebouwing aan Maassluissedijk: ‘Gat in de markt’ Het Hoogheemraadschap moet natuurlijk wel willen meewerken. Wij zien dat als een kans om voor het Hoogheemraadschap de maatschappelijke functie die zij nastreven te verbreden. In het gebied zelf kan door intensiever ruimtegebruik het bedrijventerrein gedeeltelijk een woonfunctie krijgen.**)• Nog te ontwikkelen bedrijventerrein naast het Volksbos en westelijk van het bestaande bedrijventerrein De Vergulde Hand. In een eerder college is toegezegd dat de ruimte van bedrijven naar groen op deze plek een overgangsgebied zal krijgen. Deze toezegging en de beperkte ontsluiting van het Volksbos maken een groene woonoptie voor De Bruggen realistisch. ‘Gelet op het landschappelijke karakter van de dijk en de langs de dijk gelegen monumentale boerderij De Vergulde Hand, zal een ruime zone onbebouwd blijven en een functie voor de groen- en waterstructuur krijgen.’***) Een noordelijke ontsluiting over het spoor zou het terrein optimaliseren. De grond is gedeeltelijk in handen van de gemeente Vlaardingen.• Op dit ogenblik worden in Vlaardingen een aantal kerkgebouwen in hun voortbestaan bedreigd. Van deze kerken zijn er een aantal als gezichtsbepalende gebouwen te benoemen. De Historisch Vereniging benoemt een aantal van deze gebouwen als wederopbouwmonumenten. Wij denken aan de Ichthuskerk en de Emauskerk (eigen grond kerkgenootschap). De Willibrorduskerk (Wederopbouwmonument, eigendom gemeente) staat op de nominatie om als nieuwbouwplek te gaan fungeren. Een slag ‘anders denken’ en we hebben een woonlocatie voor de Bruggen (met behoud van het gebouw!).Het is ons bekend dat er met betrekking tot de verkoop van een aantal kerken (geen gemeentelijk eigendom) vergaande onderhandelingen met gegadigden lopen. Uiteraard hoeft dat niet uit te sluiten dat mogelijke nieuwe eigenaren met De Bruggen, al of niet ondersteund door de gemeente, tot een overeenkomst komen. Andere kerken****) zoals de Vredeskerk zouden in dit rijtje als optie meegenomen kunnen worden. Hergebruik als huisvesting voor verstandelijk gehandicapte ouderen is voor veel gebruikers van de afgestoten kerken beter te verteren dan de huisvesting van een buurtsuper of een feestzaal. Nogmaals combinaties met andere opties moeten zeker niet uitgesloten worden. De rol van de gemeente is in het kader van de verlening van de vergunningen en het grondbezit zeker niet onbelangrijk.• De voormalige Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan (eigendom van de gemeente) geeft een vergelijkbare optie. Gebouw strippen en intern met een nieuwe plattegrond een zinvolle herbestemming voor De Bruggen creëren.• Ziekenhuislocatie in de Holy- - het is ons bekend dat een aantal woningbouwplannen ontwikkeld zijn. Het grootste gedeelte van het terrein is eigendom van het Vlietlandziekenhuis, een deel is van de gemeente. Aanpassing van de plannen zouden het mogelijk kunnen maken dat, naast het reguliere wonen, er ook ruimte is voor bewoners van De Bruggen.GROEN OMZETTEN IN WONEN VOOR 'DE BRUGGEN'Gezien de behoefte van de Vlaardingers om Vlaardingen tot een groene stad te maken is ‘inbreiden‘ een lastig fenomeen. Willen we de Broekpolder groen houden - en dat willen we - moeten we ook in de woonplannen in de stad de creativiteit hebben om wonen soms een stukje groen in te laten nemen. Liever niet, maar toch..... Uiteraard moet dat wat ons betreft zó gebeuren dat het bestaande groen (de boomvoorraad) in de planvorming van het eerste ogenblik wordt meegenomen en kwantitatief behouden blijft. Gematigde hoogbouw voor De Bruggen wordt natuurlijk bij ‘inbreiding’ niet uitgesloten.Wij denken b.v. aan:• Westwijk langs het spoor - de ontwikkelingen van de lightrail en de vergelijking met de plannen in het rivierzone gebied ondersteunen deze gedachte. (Locatie Van Boendaleweg en Ary Koplaan, naast onderwijsinstelling.)• Lokatie Prinses Beatrixlaan en Europaboulevard - groenstroken die wellicht geschikt zijn voor wonen voor De Bruggen.TOT SLOTWij blijven van mening dat de woonfunctie voor De Bruggen niet in de Broekpolder moet plaatsvinden. De dreiging van bebouwing met landhuizen is nog steeds niet van de baan. De Stadsregio gaat in 2010 kijken of we meer groene en/of recreatie kwaliteit aan de Broekpolder hebben toegevoegd. Tegelijkertijd bekijken ze of ze erin geslaagd zijn elders in de regio de landhuizen te plaatsen die ze oorspronkelijk in de Broekpolder hadden willen plaatsen. Met het introduceren van de woonfunctie van De Bruggen in de Broekpolder zouden we een drempel overschrijden. Het is ons bekend dat de Bruggen niet zitten te wachten om de kosten te dragen voor een duur (grond)onderzoek met een onzekere uitslag. Zowel politiek als milieutechnisch zijn er immers onzekerheden te benoemen.Ons onderzoekje heeft opgeleverd dat de randvoorwaarden voor huisvesting van de Bruggen ruimer en flexibeler zijn dan wij in de oorspronkelijke berichtgeving herkenden.Creatieve oplossingen zijn daarom kansrijk geworden. Het vraagt wel inzet en creativiteit van de betrokkenen. Wat ons betreft is de Nivon optie een uitstekend en kansrijk voorbeeld.De winst bij een alternatieve huisvesting voor De Bruggen is dat de Broekpolder kan haar groene karakter behoudt. En met die opvatting staat GroenLinks in Vlaardingen niet alleen.De fractie van GroenLinks Vlaardingen,Kees Borsboom,Corrie Kortleven,Jack Tsang. Vlaardingen, 29 september 2007 *)       Gegeven de gevoeligheden is het niet handig hier concrete voorbeelden te noemen.**)     Zie Stadsvisie pag. 26***)   Citaat uit structuurplan Rivierzone****) Bij de katholieke kerken hebben wij nog geen gelegenheid gehad de situatie te onderzoeken.