Reactie GroenLinks op Parkeerbeleid Vlaardingen 2008

Aangepaste parkeernota als resultaat van prima proces!

Vrijdag 24 oktober ontvingen we het persbericht van het college over de parkeernota.Terugkijkend op een langdurig wordingsproces van de nota, die uiteindelijk a.s. donderdag in de raad komt, is het goed te lezen dat de invoering van betaald parkeren in grote delen van de VOP en de Oostwijk pas gaat plaatsvinden als er uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen heeft plaatsgevonden.Het is ook prima te horen dat speelplekken en groen geen geweld wordt aangedaan. Het uitgangspunt de beschikbare parkeerruimte beter te verdelen blijft overeind. Zoveel mogelijk ruimte op straat voor de bewoners en hun bezoekers, overige autorijders zoveel mogelijk in de parkeergarages die daarvoor meer opengaan en waarvan er in de toekomst nog worden bijgebouwd. Voor busjes wordt een redelijk bewaakt alternatief wordt geboden. De opmerking van de wethouder dat er in nauw overleg met de burgemeester onderzocht gaat worden of de APV aangepast kan worden nemen we serieus. Zonodig zal GroenLinks daar op terug komen. Uiteraard kan ook voor busjes uit de wijk alleen een verplichting gelden als er een alternatief is gerealiseerd. In het hele proces van inspraak en consultatie van de raad moet gezegd worden dat het college in deze kwestie optimaal gefunctioneerd heeft. Wat GroenLinks betreft een voorbeeld hoe je burgers en raad (oppositie en coalitie) serieus neemt. Het is kennelijk mogelijk om tegenstrijdige belangen en behoeften van burgers serieus te nemen en over te nemen wat van inhoudelijk belang is. Dat niet alle gedachten het algemeen belang dienden is duidelijk. De suggestie om huizen te slopen of het gratis verstrekken van de eerste vergunning maar niet te doen zijn terecht niet overgenomen. In het proces hebben constructieve gedachten hun plaats gekregen. Opmerkelijk is b.v. de overgenomen suggestie van de SBV om de mogelijkheden van 'tijdelijke' parkeergarages te onderzoeken. Door sommige partijen werd de prijs van kraskaarten te hoog gevonden, de prijs is nu gehalveerd. Dat parkeren een onderdeel is van het mobiliteitsbeleid is duidelijk in deze nota. Dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is ook duidelijk. Openbaar Vervoer, AutoDate en fiets zijn middelen om mobiliteit op een duurzame wijze te laten plaatsvinden, ook dat is aanwezig in het mobiliteitsbeleid van dit college. Na de fietsnota, op basis waarvan allerlei maatregelen worden uitgevoerd om het fietsen aantrekkelijker te maken (gratis bewaakte fietsenstalling, uitbreiding fietsenstallingen, aanleg fietsstraten en fietsstroken, OV-fietsen etc), wordt nu ook met de maatregelen uit deze nota het parkeren beter gereguleerd. Op de wensenlijst staat nog het gratis openbaar vervoer voor 65 +ers. SamengevatEen prima proces dat leidt naar een aangepaste nota - als resultaat van en bewijs voor 'serieus luisteren naar burgers en raadsleden'! We vertrouwen er voor de toekomst dan ook op dat mogelijke onwenselijkheden gedurende de invoering er middels tussentijdse evaluaties uitgehaald zullen gaan worden. Namens de fractie van GroenLinks, Corrie Kortleven. omhoog------------------------------------------------------------------ Persbericht Gemeente Vlaardingen24 oktober 2008College: eerst extra parkeerplekken, dan betaald parkeren in Oostwijk en VOPVolgende week donderdag bespreekt de gemeenteraad het nieuwe parkeerbeleid. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat - als de raad akkoord gaat met het nieuwe beleid – de invoering van betaald parkeren in grote delen van de VOP en de Oostwijk gefaseerd moet gebeuren.Wethouder Robberegt vertelt: “Met het parkeerbeleid willen we onder andere bereiken dat de parkeerruimte op straat zo veel mogelijk voor bewoners en hun bezoekers beschikbaar is. Tijdens de inspraakperiode en de commissievergaderingen van de raad kwam de behoefte aan meer parkeerplekken nadrukkelijk naar voren. In onze plannen is ook voorzien in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Het college heeft nu besloten dat in grote delen van deze wijken het betaald parkeren pas ingevoerd zou moeten worden als deze uitbreiding is gerealiseerd. Ik bedoel daarmee de extra parkeerplekken voor auto's en busjes aan de randen van de wijken die we in de nota genoemd hebben, de aanleg van nieuwe - al dan niet tijdelijke - parkeergarages en het benutten van plekken waar nog extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd zonder speelplekken en groen geweld aan te doen. We denken hier zo'n twee a drie jaar voor nodig te hebben.”Ook heeft het college nader gekeken naar de tarieven van de kraskaarten voor bezoekers. Dit was gesteld op € 1,- per twee uur. In vergelijking met andere steden bleek dit aan de hoge kant te zijn. Daarom kiest het college voor een aangepast tarief van € 0,50 per twee uur.De gemeenteraad bespreekt het door het college voorgestelde nieuwe parkeerbeleid in haar vergadering van donderdag 30 oktober. Bovengenoemde zaken zijn verwerkt in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.Bron: Gemeente VlaardingenWestnieuwland 6telefoon (010) 248 4000omhoog