GroenLinks nog niet uitgevraagd over problematiek scootmobiels

De reactie van wethouder Van der Velde op de eerdere vragen roept bij GroenLinks opnieuw weer vragen op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 2 januari 2007Betreft: Vervolgvragen problematiek scootmobiels

 Geachte wethouder Van der Velde, beste Ben,Bedankt voor de beantwoording van onze vragen naar aanleiding van de problematiek met scootmobiels. Je hebt Valetudo gevraagd om een lijstje met knelpunten en mogelijke oplossingen. Prima. Hou ons s.v.p. op de hoogte van de voortgang. Over de chicanes/as verschuivingen geef je een helder technisch antwoord. Helaas is de onderliggende vraag daarmee niet aangepakt. De voor scootmobielrijders lastige verkeersdrempels brachten ons eigenlijk tot de onderstaande vraag.Hoe kun je zo optimaal mogelijk de mobiliteit van de berijders van scootmobiels garanderen en tegelijkertijd de veiligheid van kinderen en (andere voetgangers) verhogen? In je antwoordbrief is wellicht een politieke keuze te lezen. Je constateert dat asverschuivingen/chicanes parkeerruimte kosten en dat er sprake is van duurder onderhoud. Je spreekt daardoor, misschien ongewild, uit dat de veiligheid van berijders van scootmobiels ondergeschikt is aan respectievelijk parkeerruimte en de besteding van de beschikbare middelen. Over het gelijktijdig passeren van auto’s en scootmobiels bestaat bij ons onduidelijkheid over je aanname. Auto’s en scootmobiels passeren elkaar ook nu. Bij een chicane rijdt normaal gesproken een automobilist langzamer dus veiliger voor de scootmobiels. Alleen als er sprake is van een wegvernauwing ontstaat een toenemende gevaarlijke situatie. Een situatie die zich overigens ook nu al voordoet bij smalle straten met breed bezette parkeerruimte. Misschien snappen we het niet, wij staan open voor nadere uitleg.Dan de laatste vraag over de verhouding van de investeringen. Je geeft aan dat de verhouding onderhoudswerkzaamheden autobestratingen versus fietspaden en trottoirs/paden ligt op circa 5,5:1. Wij brengen je in herinnering een motie van GroenLinks en VV2000 dd. 02/03 juli 2003 (onderaan bijgesloten). Daarin vroegen we aan het toenmalige college ondermeer of ze de verhouding tussen bestedingen voor fietsverkeer en autoverkeer in behoorlijke mate wilde bijstellen ten gunste van het fietsverkeer. Het college beloofde dat te doen. Wij nemen aan dat zoiets heeft plaatsgevonden en dat de toenmalige verhouding nog extremer was dan de huidige. Met respect voor de technische kostenaspecten die misschien voor een deel deze verhouding legitimeren verzoeken wij je toch dringend komende periode er alles aan te doen om de verhouding opnieuw bij te stellen. Twee vragen zijn hierin relevant: 1. Ben je het met ons eens dat aan weggebruikers zijnde niet- automobilisten ten principale een evenredig deel van het budget ten goede moet komen? Zo nee, waarom dan niet, zo ja, wat zijn je (financiële) plannen op dat gebied? 2. Ben je het met ons eens dat berijders van scootmobiels, kinderen, fietsers en voetgangers, de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers, prioriteit moeten krijgen in je acties? Wij rekenen op een spoedig antwoord.Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.Bijlage: Motie dd. juli 2003 verhouding bestedingen fietsverkeer / autoverkeer (zie vervolgpag.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIEDe Raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 02/03 juli 2003,overwegende dat het fietsen ook in Vlaardingen gestimuleerd moet worden;dat daarom in de verhouding tussen de bestedingen voor fietsverkeer en autoverkeer in behoorlijke mate een verschuiving in de budgetten moet gaan plaatsvinden ten gunste van het fietsverkeer;dat het belangrijk is daar waar autowegen geasfalteerd worden te overwegen ook de fietspaden te asfalteren;dat indien groot onderhoud van nog niet geasfalteerde fietspaden moet plaatsvinden dat deze paden in principe in asfalt moeten worden uitgevoerd;dat de kleur rood daarbij om veiligheidsredenen de voorkeur heeft;dat het huidige fietspadennet eventueel moet worden herzien om snellere en betere verbindingen te krijgen met omliggende gemeenten;dat binnen Vlaardingen hoofdroutes moeten worden aangewezen waarbij verkeersregelinstallaties op kruisingen ten gunste van fietsers en voetgangers worden afgesteld; spreekt als zijn oordeel uit:dat het Beleids- en Beheerplan wegen 2002-2006 als zodanig moet worden bijgesteld en dat daarmede het verbeteren en onderhouden van de fietspaden een hogere prioriteit krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Fractie GroenLinks:Jack TsangCorrie KortlevenKemal KuruoğluFractie VV2000/Leefbaar VlaardingenL.F.M. ten HaveA.H.P. Ottervanger H.W. Petray - de Keijzer S.A.E. van der Raaf