GroenLinks en de PvdA zijn het even niet eens met elkaar

In de raad van afgelopen 7 juni werd een debat gevoerd over woonmogelijkheden voor cliënten van 'De Bruggen'. GroenLinks diende een motie in. Daarna verscheen hierover een bericht op de website van de PvdA. GroenLinks stuurde een reactie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: Huisvestingsonderzoek cliënten 'De Bruggen' door CollegeGroenLinks en de PvdA zijn het even niet eens met elkaar. In een artikel op de PvdA website stelt de PvdA dat zij woningbouw in de Broekpolder blijft uitsluiten. Dáárover zijn we het in ieder geval dus eens. Ook over het standpunt dat er een groene, recreatieve Broekpolder blijft. Het commentaar op de PvdA-website vraagt, mede omdat we zo expliciet genoemd worden, om een nadere toelichting van het standpunt van GroenLinks. Het verschil van mening tussen ons zit in de keus die de PvdA maakt om in te stemmen met een onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor 48 zwaar verstandelijk gehandicapte ouderen in de Broekpolder. Er spelen in deze discussie twee punten:1. In hoeverre is hier sprake van een beleidsombuiging waarbij het college de Raad had moeten informeren?2. In hoeverre heeft het college uitputtend onderzocht of er buiten de Broekpolder huisvesting kan worden aangeboden?Aanleiding van de discussie is de korte mededeling in de jaarstukken van het college dat er in 2006 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheid dat huisvesting in de Broekpolder ruimtelijk kan worden ingepast. In dezelfde alinea staat dat dit ruimtelijk mogelijk is en dat er nog wel duidelijkheid moet komen over milieu- en verkeersaspecten. In de commissiebehandeling van de jaarstukken heeft de fractie van GroenLinks haar verbazing over deze actie uitgesproken. Op de Raadsvergadering van 7 juni hebben we, na een toelichting, een motie ingediend. Deze motie werd verworpen, met een nipte meerderheid.KoersveranderingKennelijk doet zich volgens het college dus niet de beleidsvraag voor of huisvesting van cliënten van de Bruggen hoe dan ook wel zou moeten in de Broekpolder. Gezien de plannen destijds van de Stadsregio om in de Broekpolder een groot aantal landhuizen te bouwen, de daaropvolgende succesvolle acties van GroenLinks, PvdA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen, en de uiteindelijke stellingname van raad en college in 2005, is GroenLinks van mening dat er wel degelijk sprake is van een voorgenomen koersverandering. De uiteindelijke ombuiging van de plannen van de Stadsregio en de Provincie is met grote moeite bevochten, de massale reacties van de Vlaardingse bevolking hebben uiteindelijk Provincie en Stadsregio van gedachten doen veranderen: in de nota van wijzigingen van de RR2020 is het oorspronkelijke onzalige plan geschrapt. Althans voorlopig, want de Stadsregio schrijft dreigend dat de recreatieve en landschappelijke waarde van de Broekpolder verhoogd moet worden en dat er elders landelijk wonen in de regio kan plaatsvinden, anders... Anders zal in 2010 de Broekpolder alsnog worden opgenomen als zoekgebied voor landelijk wonen in het 'Uitvoeringsprogramma'. Zo kan het dus nog lopen....GroenLinks is van mening dat het uiterst risicovol is om wát voor soort van wonen dan ook mogelijk te laten zijn in de Broekpolder! Voor je het weet moet je opnieuw actievoeren. Bovendien hebben we een afspraak met de Vlaardingse bevolking gemaakt: we geven géén woonbestemming aan de Broekpolder. De concretisering van de inrichtingsplannen (recreatie en groen) van de Broekpolder laat op zich wachten. De Federatie van Gebruikers zit nog in een denkfase. Er moet tempo gemaakt worden! In 2010 zal de regio hier opnieuw naar kijken en dat is eerder bereikt dan je denkt.Vertroebelde discussie Wat de discussie troebel maakt is het gegeven dat de cliëntgroep van 'De Bruggen' oudere verstandelijk gehandicapten zijn. Natuurlijk verdienen deze zwakken in de samenleving onze zorg! Natuurlijk dient het college er voor te zorgen dat indien wij die ruimte hebben er plannen ontwikkeld worden! Waar in een dergelijk gesprek voor gewaakt moet worden is dat één enkele politieke partij zich exclusief voor laat staan op haar menselijk gedachtegoed in deze kwestie. Wij kennen eerlijk gezegd geen partij in de Raad die zich niet zou willen inzetten voor de betreffende cliëntgroep.Dat deze vertroebeling toch af en toe plaatsvond in de discussie op 7 juni valt te betreuren!Net zo min dat het zuiver is dat de Raad beleid gaat maken voor 'De Bruggen'. Als de Bruggen van mening is dat het om een uiterst kwetsbare groep ouderen gaat die niet in een integratiegedachte passen dan is dat zo. Wel zou het natuurlijk wenselijk zijn dat de Raad kennis kan nemen van een dergelijke gedachte en zonodig met 'De Bruggen' van gedachten kan wisselen om een eigen afweging te kunnen maken. Op onze oriënterende avonden is daar ruimte voor, indien gewenst legt de Raad een werkbezoek af. Wij zullen de agendacommissie van de Raad na laten gaan of deze suggestie gewenst is. Integreren of beschermenDe recente ontwikkelingen rond de integratie van verstandelijk gehandicapten geven een genuanceerd beeld over hun huisvesting. Ik citeer een voormalige staatssecretaris met de uitspraak: "Gewoon als het kan, bijzonder als het moet". In Nederland zijn succesvolle huisvestingsprojecten waarbij verstandelijk gehandicapten in een reguliere woonsituatie op maat ondersteund en begeleid worden. Er zijn natuurlijk ook veel goede beschermde woonsituaties te vinden die gezien de mogelijkheden van de cliënt een optimaal leefklimaat garanderen. Wij zeiden zoiets al in onze toelichting op de motie. En 'De Bruggen' zegt: 'Eigen leven, eigen koers'.'Een beetje zorgwonen' is óók wonenHet gaat dus niet om de vraag of er huisvesting gezocht moet worden voor deze groep. In de actuele discussie gaat het erom óf er woonbestemmingen gerealiseerd gaan worden in de Broekpolder. GroenLinks vindt van niet. De afspraken met de Vlaardingse bevolking zijn klip en klaar. Vlaardingers bleken 1000 redenen te hebben om geen woningen te bouwen in de Broekpolder. De Broekpolder blijft een groen natuur- en recreatiegebied!Het onderzoekDe raad is onvoldoende geïnformeerd over het onderzoek zelf. Het is ons bijvoorbeeld niet duidelijk of het college ook nog andere locatie-alternatieven heeft onderzocht dan de in de Raad genoemde. Wij kwamen, bij een eerste blik op de kaart, op meerdere alternatieven. Natuurlijk kennen we de randvoorwaarden nog niet waarbinnen gezocht moet worden. De uitspaak in onze motie dat er door het college naar een alternatieve plek gezocht moet worden blijft gewoon staan. Tot slotDe toonzetting in de reactie op de PvdA site is niet de onze. Laten we duidelijk blijven op de inhoud en respect tonen voor elkaars standpunten. Flauwe opmerkingen maken over GroenLinks doet de inhoudelijke discussie geen recht. Wij blijven als groene partij natuurlijk alert op het natuurgehalte van de Broekpolderplannen. Ruim vóór de geboorte van GroenLinks waren wij als lid van de PSP, of de PPR, of de CPN of het EVP dat óók al! Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.