Onduidelijkheid of brandweer in rampsituaties gehandicapten, bedlegerigen etc. wel adequaat kan evacueren

GroenLinks stelt vragen ex artikel 36 aan college na uitspraken van de brandweercommandant dat zij hen wel "op de wagen zullen gooien". Dit ook in het licht van een rapport van de Inspectie OVV en recente aanbevelingen van minister Ter Horst dat er meer voorbereid, getest en geoefend moet worden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 8 september 2007 Aan het college van B&W van de gemeente VlaardingenBetreft: Ex Artikel 36 vragen ‘Evacuatie verminderd-zelfredzamen in rampsituaties’

 Geacht college,In de commissievergadering Stad van 5 september 2007 heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen1) gesteld over de evacuatie van minder zelfredzamen in geval van evacuatie uit rampgebied dat door de politie afgesloten wordt en daarna alleen nog toegankelijk is voor brandweerpersoneel met persluchtmaskers.

In de beantwoording van de vragen meldde de brandweercommandant tot onze verbazing dat het zeker mogelijk was dat slachtoffers in een wagen zouden worden gegooid2).

Op onze suggestie dat het wenselijk was om een dergelijke evacuatie van mensen die bedlegerig of slachtoffer van een ongeval zijn etc. in het trainingsprogramma op te nemen, is afwijzend of op zijn minst onduidelijk gereageerd.Wij gaan er vanuit dat de brandweer er primair op gericht is hulp te verlenen aan mensen. Dat die hulp zodeskundig mogelijk wordt verricht moet buiten kijf zijn. Voor de 4,2 miljoen die wij per jaar investeren in de brandweer Waterweg, ruim 58 euro per bewoner kan het toch niet teveel gevraagd zijn dat ook verminderd zelfredzamen op een goede wijze door de brandweer geëvacueerd kunnen worden.

In het september nummer van Eigen Huis Magazine lezen we dat: "een op de vijf Nederlanders die zelfstandig woont niet volledig zelfredzaam is. De samenleving is hier echter nog te weinig op voorbereid. Vooral bij calamiteiten zoals brand wordt dit pijnlijk duidelijk".Mogelijke verbeteracties zijn zeker wenselijk omdat in het kader van de WMO en de vergrijzing het aantal ouderen dat zelfstandig woont en aangewezen is op hulp bij rampsituaties toeneemt. Qua training is de situatie gezien de antwoorden van de brandweercommandant het meest nijpend bij de brandweer. Zeker als de brandweer er tijdens een evacuatie alleen voor staat.

De beantwoording van onze vragen door de brandweercommandant op 5 september j.l. roept een aantal vragen op. Deze vragen moeten mede gezien worden in het kader van een rapport3) dat de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in 2006 heeft uitgebracht. De inspectie OOV doet, na de constatering dat de aandacht voor verminderd zelfredzame personen4) in rampenplannen onvoldoende is, een tweetal aanbevelingen5) ter verbetering:1. Gemeenten en regio’s dienen de voorbereiding en de planvorming ten aanzien van het evacueren van verminderd zelfredzamen te verbeteren. Van belang is hierbij dat de planvorming zo concreet mogelijk wordt ingevuld. De Inspectie OOV verwacht een constructieve gemeentelijke opstelling bij het vinden van oplossingen rondom de problematiek van zelfredzaamheid.2. De Inspectie OOV beveelt de minister aan te stimuleren dat richtlijnen worden geformuleerd met als doel te komen tot een adequate en uniforme voorbereiding en planvorming voor de evacuatie van verminderd zelfredzamen. Randvoorwaarden voor een efficiënte invulling van de voorbereiding, zoals identificatie en registratie van verminderd zelfredzamen dienen hierbij aan de orde te komen.Minister Ter Horst zegt in haar brief aan de Tweede Kamer (PDF) over deze kwestie dat: "oplossingen moeten gezocht worden in de richting van het inventariseren van en kennismaken met relevante contacten binnen de lokale gemeenschap gericht op de doelgroep verminderd zelfredzamen. Met maatschappelijke organisaties moeten afspraken gemaakt worden over informatie-uitwisseling voor en tijdens crisissituaties". Zij meent ook dat afspraken moeten worden uitgetest en er geoefend dient te worden.Onze vragen ex artikel 36:1. Is het college bekend met de aanbevelingen van de Inspectie OOV?2. Gaat het college maatregelen nemen om de aanbevelingen van de inspectie OOV en de minister over te nemen? En wanneer kunnen we verwachten dat de resultaten bekend zijn?3. In hoeverre is er over deze kwestie al overleg met maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met ondersteuning en hulpverlening aan verminderd zelfredzamen?4. Bent u met ons van mening dat de Brandweer Waterweg in het opleidingsprogramma 2008 uitgebreid aandacht moet besteden aan het evacueren van mensen met verminderde zelfredzaamheid - waarbij in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis het zeker tot de werkelijkheid kan behoren dat de brandweer in rampsituaties geen ondersteuning kan krijgen van ambulancepersoneel omdat zij niet toegerust zijn met persluchtmaskers?5. Beschikt de brandweer over zogenaamde vluchtmaskers die aan te evacueren personen kunnen worden uitgereikt?6. Bent u van mening dat er, gezien de antwoorden van de brandweercommandant, onduidelijkheid is ontstaan of de evacuatie van bedlegerige mensen en van patiënten die acute medische zorg nodig hebben in rampsituaties adequaat kan plaatsvinden?7. Kunt u ons informeren of en hoe de politiediensten in hun toerusting en opleiding voorbereid zijn om verminderd redzamen te evacueren? Bij een (grote) overstroming zal immers zeker de politie een belangrijke rol spelen in een dergelijke evacuatie.Wij hopen op een snelle beantwoording. Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.1) Zie: Vragen GroenLinks dd. 6 september 2007.2) Letterlijke tekst verslag commisssie/bandopname: "dan moet je ze in een vrachtwagen gooien". 3) Rapport Inspectie OVV: 'Verminderde zelfredzaamheid en rampenplannen november 2006 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid' - nov. 2006 (PDF).4) In het rapport wordt onder minder zelfredzamen bedoeld: (verstandelijk) gehandicapten, zieken, ouderen (die minder zelfredzaam zijn) en anderen met een functionele beperking, die de zelfredzaamheid vermindert. 5) Pagina 31.