'Onderzoek naar integriteit niet meer nodig' vindt oppositie

Na het indienen, door de voltallige oppositie in de raad, van de motie van wantrouwen, meende de oppositie, op een vraag van GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang dat een onderzoek naar de gang van zaken rond deze 'Westhavenkadekwestie' niet meer nodig was. "Een beetje dom" vind hij dat.

 

BEETJE DOM... VAN DE OPPOSITIEAfgelopen donderdag 29 augustus 2007werd aan het einde van het interpellatiedebat een motie ingediend om wethouder Cees Oosterom naar huis te sturen.Tegelijkertijd werd gesteld door de voltallige oppositie dat een onderzoek naar de gang van zaken rond de huisvesting van de zonen van de wethouder en gemeentesecretaris hiermee overbodig was geworden. Sinds 30 maart 2001 hebben we daar, dankzij Maxima, een veelzeggende uitdrukking voor: dat was een beetje dom...Het college had aangekondigd een onderzoek in te laten stellen door een extern bureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten omdat eigen onderzoek altijd de zweem van belangenverstrengeling blijft houden. En terecht. Het gaat immers om méér dan de rol van de wethouder. In wezen gaat het om alle betrokkenen en de organisatie die de uitglijders aan de Westhavenkade mogelijk maken. Nog sterker: het gaat om het klimaat waarin dit kan gebeuren, en concreter: wie daar verantwoordelijk voor is!Iedereen weet dat de top van een organisatie daarin een voorbeeld geeft.In dit geval bedoel ik met de top ieder collegelid en elke leidinggevende.Bij integriteit gaat het natuurlijk ook om de vraag of er sprake van naïviteit domheid of is er sprake van bewuste beïnvloeding van de gang van zaken ten eigen bate. Is het handelen van de betrokkenen te goeder trouw of te kwader trouw? De antwoorden hier op kunnen alléén maar op tafel komen als er een diepgaand onderzoek plaatsvindt. Door onpartijdige en deskundige onderzoekers. Waarbij de opdracht, uitkomsten en de gang van zaken openbaar en controleerbaar zijn voor de volksvertegenwoordigers.Onafhankelijk extern onderzoek noodzakelijk in deze! Dat een gedegen onderzoek nodig is, bleek opnieuw duidelijk in deze raadsvergadering.De onderlinge beïnvloeding van het optreden van de wethouder, de gemeentesecretaris en de leidinggevenden van het vastgoedbedrijf onderling was volstrekt onduidelijk. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of er adviezen/opmerkingen waren vanuit de ambtenaren dat zoiets niet kan/mag of dat leidinggevende ambtenaren met de ogen dicht in een volstrekte volgzaamheid gehandeld hebben, of nog sterker: bevorderd hebben.De rol van de hoogste ambtenaar, de eerste adviseur van het college, de aanstuurder van de integriteitprocessen die de gemeentelijke organisatie kent, is zeker in dit geval in het geding!De raad ‘gaat’ niet over ‘de ambtenaren’, dat doet het college. De raad gaat er wel over hoe het college met de ambtelijke organisatie omgaat. Daar legt het college dan ook zonodig in de Raad verantwoording over af.De onduidelijkheden vliegen nog steeds over de tafel. Antwoorden zijn er nog niet of zijn onvolledig.Waarom zijn de Ad Hoc contracten opgezegd? Antwoord: te duur.Wij zijn echter in bezit van een e-mail dat Ad Hoc géén beheervergoeding aan de eigenaar van een pand in rekening brengt (zij vragen alleen een geringe vergoeding aan de bewoners). Ambtelijk wordt echter gesteld dat ze in bezit zijn van een forse Ad Hoc rekening van € 1.800,- per maand per woning.En: angst voor krakers? Krakers kunnen, als panden minder dan een jaar leeg staan, gewoon op straat worden gezet! Waarom kan de ene ex Ad Hoc-bewoner wèl een nieuw gemeentelijk aanbod krijgen en een andere ex Ad Hoc-ers niet?Ga zo maar door.... Feitelijkheden die dus vragen om verdere verduidelijking!Wij ondersteunen in deze dan ook klip en klaar de aanpak van het college. Een eigen onderzoek kan immers nooit de verdenking van partijdigheid opheffen. Wij hebben goed begrepen dat het college zelf nog niet alle feiten op een rijtje heeft.OordeelsvormingDe gebeurtenissen moeten op een rijtje gezet worden, de vragen moeten zijn beantwoord. Pas op basis van deze duidelijkheid kan GroenLinks zijn uiteindelijke oordeel over de positie van de wethouder en de maatregelen die het college zonodig gaat nemen, vormen. In deze oordeelsvorming is ook de integriteit van de raad aan de orde. Kan de definitieve oordeelsvorming vier weken wachten?Dat kan! Dat moet in dit geval. Het oordeel is dan gebaseerd op de feiten die een onafhankelijk onderzoeksbureau geeft.Dat doet ook recht aan de integriteit van de Raad zelf en van het totale proces.Het doet ook recht aan de twee hoofdspelers in dit gebeuren, de gemeentesecretaris en de wethouder.Het is in Nederland een goed gebruik dat beschuldigden pas schuldig bevonden worden als de feiten dat boekstaven. Dat de wethouder gisteravond het boetekleed (naïviteit) heeft aangetrokken verdient respect maar betekent volstrekt niet dat de zaak, zoals de oppositie heeft gemeld, afgerond zou zijn.Korte termijn denken van de oppositie!Álle feiten en de samenhang daartussen zullen eerst helder moeten worden! Dán pas kunnen oplossingen fundamenteel zijn zodat herhaling voorkomen kan worden!Dus laten we ook vooral het onderzoeksbureau álle vragen meegeven die gesteld en beantwoord moeten worden.SP en VVD hebben de eerste vragen gesteld. GroenLinks voegde daar nog een serie vragen aan toe. Vragen die dan ook om een uiterst gedetailleerde beantwoording vragen.Slechts dán kunnen wij allen een zo objectief mogelijk oordeel vellen.Om voor iedereen de informatie gelijk te houden zullen we onze uiterste best doen om op onze GroenLinks website zoveel mogelijk informatie geven, zodat ook Vlaardingers hun eigen oordeel kunnen aanscherpen.De stukken die wij vrijdagmorgen en eerder toegezonden kregen staan op deze website. Het AD/RD verhaal dat de gemeentesecretaris zijn tekening-bevoegdheid is ontnomen klopt overigens niet, maar dat terzijde.Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.