Eerste reactie GroenLinks op tweede begroting college

Vaak een onsje méér, soms een onsje minder

Onderstaande tekst verscheen 31 oktober 2007 in GrootVlaardingen. Een meer uitgebreide reacctie van ons op deze begroting 2008-2011 zal volgende week woensdag 7 november 2007 in de raad gegeven worden tijdens de behandeling ervan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CO2-reductie, Openbaar Vervoer, fietsen De ambitie van het college is hoog. GroenLinks wil in de begroting extra aandacht voor de milieuproblematiek. Vlaardingen wordt een C02-neutrale stad (dus ook het nieuwe stadhuis!) en werkt ook in regioverband samen aan CO2 reductie. Het coalitieakkoord spreekt over “blijvend stimuleren van Openbaar Vervoer (OV) en fiets”. Met de fiets gaat het goed komen in Vlaardingen: veilige en comfortabele fietsroutes krijgen prioriteit en meer en gratis stallingen voor fietsen en de realisatie van OV-fietsen. Het stimuleren van OV kan wat GroenLinks betreft beter. Het college wil dat het gebruik van het OV aantoonbaar toeneemt. Wij verwachten dan ook dat het college méér gaat inzetten op de verbetering van het OV, vooral in de stadsregio. De toegankelijkheid van de OV-haltes wordt verbeterd. GroenLinks wil ook OV over het water realiseren en gratis OV voor ouderen.

Groen en recreatieGroen in en om de stad is méér dan groen alleen! Groen filtert de lucht en verbetert de luchtkwaliteit; meer groen schept meer ruimte om te recreëren dichtbij huis en maakt Vlaardingen aantrekkelijk als woonstad, het werkt bindend en trekt mensen aan. Dat de bomen daarom moeten blijven staan, blijft vanzelfsprekend!Kinderen moeten buiten kunnen spelen en voetballen - in groene wijken wonen circa 15% minder kinderen met overgewicht! Dit spelen moet ook veilig kunnen! Het college gaat er voor zorgen dat alle 200 speelplekken voldoen aan de veiligheidsnormen; bovendien wordt de GroenLinks-motie ‘veilige schoolroutes’ uitgevoerd. Wij hopen dat het college zich ook blijft inzetten om de sportaccommodaties te verbeteren en het tekort aan velden op te lossen - voor kinderen èn volwassenen.GroenLinks wil een vooral groene herinrichting van de Broekpolder met een zo hoog mogelijk ecologische kwaliteit; en recreatie met zo min mogelijk verstening, versnippering en verrommeling! CultuurDe Nacht van de Nacht was een geslaagde actie om cultuur, kunstenaars en milieu met elkaar te verbinden. De binnenplaats van het stadhuis kreeg de functie die het volgens ons verdient.Bij de verbetering van ‘t Hof worden historische elementen in het Hof met de archeologische vindplaats van de Man in ’t geel gecombineerd.Wij pleiten voor een aantrekkelijk museum en de spoedige realisatie van het jongerencentrum. Over monumentenzorg horen we helaas nog te weinig. Het Zomerterras blijft gelukkig voor iedereen! De Stadsgehoorzaal staat cultureel historisch mooi te zijn - jammer dat er een financiële vlek op zit; toch zijn we er verliefd op! Wonen en zorgHuizen bouwen moet: 1400 vóór 2010! Gaat lukken, met dit college! Zwerfafval moet niet! Geld uitgeven om de buurten op peil te houden wel, ook waar renovatie/nieuwbouw plaatsvindt. Dat is óók: investeren in Vlaardingers. Voor de aanpak van problemen met risicojeugd moeten we hoog inzetten op niet-vrijblijvende contacten met/voor ouders. Opvoedingscursussen en ondersteuning bij de aanpak van probleemkinderen op jonge leeftijd, krijgen wat ons betreft prioriteit. De levensloopvriendelijke buurten worden doorgelicht op toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking. Voor GroenLinks mag dat wel voor alle wijken, lijkt ons wel "ambitieus, betrokken en sociaal".... het thema van het coalitieakkoord.Vlaardingen, 31 oktober 2007.