GroenLinks: Chemische op- en overslag anaconda in Vlaardingen? Beter van niet!

Opnieuw dreigt Vlaardingen een extra belasting op het milieu te krijgen.

Aan de Kreekweg, op zo’n 800 meter van woonwijken*) en tegenover het bedrijventerrein Vettenoordsepolder is Anaconda B.V., een op- en overslagterrein voor (petro)chemische stoffen en (bio)brandstoffen, voornemens zich te vestigen.
Per jaar wil Anaconda één en driekwart miljoen kubieke meter van dergelijke stoffen gaan aan- en afvoeren. Per schip, trein, of met tankwagens!

GroenLinks concludeert al na een eerste lezing van de concept-startnotitie**): "Beter van niet!"

Naast de brandstoffen dieselolie, (bio)ethanol en het licht ontvlambare en giftige methanol gaat Anaconda een grote serie van gevaarlijke en giftige chemicaliën opslaan en weer afvoeren. In totaal gaat het om 1.440.000 m3 brandstoffen en 360.000 m3 chemicaliën per jaar. Voor zover uit de startnotie op te maken is gaat het bij de chemicaliën ondermeer om het ontvlambare en giftige Epichloorhydrine en Furfural; het giftige Kresol (denk aan de ortho-kresol ramp in de Botlek in 2003); het schadelijke Methyleenchloride etc. etc.

Jaarlijks 15954 keer ‘Vervoer gevaarlijke stoffen’ erbij in Vlaardingen
Het college van B&W heeft afgelopen week aan de Raad gerapporteerd dat de kosten voor een Marathontunnel niet passen in het gemeentelijk uitgavenpatroon. Hoe moet dat nu verder met de Marathonweg als er per uur, zoals Anaconda in de startnotitie zelf concludeert, drie gevaarlijke transporten bijkomen?
Dat zijn jaarlijks 12.000 gevaarlijke transporten.
Het college heeft vooralsnog bij de huidige plannen geen idee hoe de luchtkwaliteit op de Marathonweg aangepakt moet gaan worden.
Daarnaast zullen jaarlijks 3000 treinwagons met een gemiddelde van tien per dag het leefklimaat in de VOP, Oostwijk en Rivierzonebebouwing onveiliger maken.
De 324 aanvoerende zeeschepen en 630 afvoerende (binnenvaart)schepen zullen zowel de luchtkwaliteit als de veiligheid van de Rivierzone en de nabijgelegen wijken ernstig negatief beïnvloeden.

Na een eerste lezing van de startnotitie stelt Jack Tsang, GroenLinks Vlaardingen, dan ook dat Anaconda beter kan onderzoeken of ze of ze elders terecht kunnen.
GroenLinks vraagt komende week het college om een nadere toelichting. Daarna zal GroenLinks een zienswijze op de concept-startnotitie***) indienen.

*) Men name de VOP en de huidige bewoning Maasboulevard etc. liggen in de buurt.
**) De concept-startnotitie is in te zien bij de Gemeente Vlaardingen Industrieweg 9, sectie milieu en bij het bureau DIV van de DCMR ‘s Gravelandseweg 565 te Schiedam.
***) Een ieder kan tot en met 16 juni zijn zienswijze over de nog op te stellen richtlijnen naar voren brengen.