Gemeente zou altijd zelf aangifte moeten doen bij vernielingen in openbare ruimte

Niet nagelaten moet worden zonodig ook ouders verantwoordelijk te stellen.

15 januari 2008 - GroenLinks stelt vragen ex art. 36 o.a. hierover omdat het aantal ongeregistreerde vernielingen toeneemt en de hoofdcommissaris Friesland bovengenoemde suggestie deed voor een betere inventarisatie. GroenLinks vindt preventie minstens even belangrijk als repressie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: Burgemeester en wethouders gemeente VlaardingenVlaardingen, 15 januari 2008 Betreft: Vragen ex art. 36 volgens het reglement van orde over vernielingen in de openbare ruimte

 Geachte College,

De discussie over de vernielingen die tijdens oudejaarsnacht zijn aangericht is in Nederland losgebarsten. De kranten staan er vol van, de Minister President spreekt zijn boosheid er over uit. In een aantal van die boodschappen wordt verwezen naar de gemeentelijke overheid.In dat kader stellen wij u onderstaande vragen: 1. Bent u voornemens extra maatregelen te nemen om de vernielzucht te voorkomen en/of aan te pakken? Zo ja, kunt u ons informeren over uw voornemens?2. Kunt u ons globaal informeren over hoeveel schade er aan gemeentelijke objecten in de openbare ruimte is toegebracht in de oudejaarsnacht? 3. Bent u voornemens altijd aangifte te doen bij de politie van vernielingen van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en dat duidelijk in Vlaardingen te communiceren?Toelichting Het is wellicht goed de Raad te informeren over de bestaande maatregelen en het effect ervan. Verder zou het mogelijk zijn dat u bepaalde maatregelen intensiveert. Daarnaast doen zich, als gevolg van de landelijke discussie nog nieuwe mogelijkheden voor. De hoofdcommissaris van Friesland, mevrouw Magda Berndsen, stelt voor dat gemeenten zelf aangiften*) gaan doen omdat het aantal ongeregistreerde vernielingen toeneemt. Zij meldt dat er maar weinig mensen aangifte doen. Wij ondersteunen deze gedachte, de gemeenten kunnen een voorbeeldrol vervullen. Het wordt dan beter mogelijk de schade te verhalen op de daders. Dat gegeven zou duidelijk gecommuniceerd moeten worden. In het bijzonder denken wij aan de ouders van kinderen, opdat de preventieve werking doorwerkt in de huiselijke kring. Immers tot aan 18 jaar**) kunnen ouders veelal de rekening krijgen***) voor de vernielzucht van hun kinderen. Wat ons betreft: bij een stevige repressie behoort ook een adequate preventie. In dat kader mogen positieve ervaringen vanwege de voorbeeldwerking niet ontbreken. Directe benadering van ouders behoort zeker tot de mogelijkheden.Voor alle duidelijkheid: het gaat ons natuurlijk niet om één Oudejaarsnacht maar om 365 dagen****) en nachten per jaar. Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang.

 Noten:*) De gemeente Westervoort (16.000 inwoners) heeft op 8 januari aangifte gedaan van vernielingen tijdens de jaarwisseling. De schade wordt geschat op 50.000 Euro en wordt niet vergoed door de verzekering. Het gaat om bushokjes (abri’s), prullenbakken en verkeersborden.**) Jongeren van 16-17 jaar zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk en ouders pas in de tweede plaats, bij 14 en 15 jarigen ligt dat net andersom en tot 14 jaar zijn ouders altijd aansprakelijk.***) Een ‘wipkip’ kost tussen de 600 en 1350 euro.****) In 2008 doen we er zelfs nog een dag en nacht bij.