Burgemeester antwoord op vragen GroenLinks over wijzigingen rondom kerstboomverbrandingen op oudejaarsnacht

29 januari 2008 – Één grote centrale kerstboomverbranding buiten stedelijk gebied: ja; 24-uurs begeleiding: nee – wèl: intensiever toezicht; garantie van veiligheid: helaas onmogelijk te leveren. Nadere informatie na bekendwording van onderzoeksresultaat zal volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer J. Tsang - fractie GroenLinks Vlaardingen

Vlaardingen, 29 januari 2008

Onderwerp: Explosie bij kerstboomverbranding

 Geachte heer Tsang,Bij brief van 1 januari jl. heeft u op grond van art. 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad vragen gesteld over de ontploffing bij de kerstboomverbranding aan de Broekweg tijdens de afgelopen jaarwisseling.Hierbij de beantwoording van uw vragen.Algemeen.In uw brief komt u tot een voorstel om voortaan tijdens de jaarwisseling niet wijksgewijs, maar stedelijk een kerstboomverbranding te organiseren. Dit zou dan moeten worden georganiseerd onder 24-uurs toezicht van de zijde van de gemeente of de brandweer en de veiligheid zou door politie, brandweer en gemeente moeten worden gegarandeerd. De gemaakte kosten van de afgelopen nieuwjaarsnacht zouden daarvoor kunnen worden gebruikt.Vraag 1.Deelt u bovenstaande opvatting en bent u bereid daartoe de benodigde maatregelen te nemen?Antwoord.Uw opvatting over de mogelijke organisatie van één grote centrale kerstboomverbranding buiten het stedelijke gebied delen wij. Gelet op hetgeen dit jaar aan de Broekweg is voorgevallen heeft de burgemeester inmiddels besloten daar geen kerstboomverbranding meer toe te staan.Met de groepen die de kerstboomverbrandingen organiseren zal overleg worden gevoerd over een alternatieve locatie buiten de woonbebouwing.Uw opvatting over 24-uurs begeleiding delen wij niet. De opbouw start meestal voor of tijdens de kerstdagen. Dat betekent dat in uw visie ca. 7 dagen gedurende 24 uur per dag 2 mensen van de politie, brandweer of de gemeente moeten worden ingezet voor een permanent toezicht. Deze mensen zouden dan worden onttrokken aan de normale toezicht- en handhavingstaken in de rest van de gemeente. Wij vinden dat niet aanvaardbaar. Wel zijn wij bereid om na te gaan op welke wijze de controle op een dergelijke centrale verbranding kan worden geïntensiveerd.U vraagt ons om de veiligheid van de zijde van de politie, de brandweer en de gemeente dan te garanderen. Dat kunnen wij helaas niet. Juist tijdens kerstboomverbrandingen zijn er ongewisse factoren zoals de weersomstandigheden op dat moment en het gedrag van mensen in de directe omgeving. Deze onzekere factoren sluiten voor ons een garantie uit.Vraag 2.Wordt er een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de explosie en de mogelijk verantwoordelijken?Kunt u de raad over de uitkomst van dit onderzoek informeren?Antwoord.Er wordt thans een onderzoek uitgevoerd. Over de uitkomsten zullen wij u nader informeren.Vraag 3.Waren er toezichthoudende politie- en/of brandweerfunctionarissen aanwezig vlak voordat de brand werd aangestoken?Antwoord.Er waren 2 politiefunctionarissen ter plaatse. Er waren geen brandweermensen op de Broekweg.Vraag 4.Kunt u de raad nader informeren over de gemaakte en te maken kosten?Antwoord.Gelet op de inzet van gemeentepersoneel rondom het incident op de Broekweg zijn er zeker kosten gemaakt. Daarnaast kunnen bewoners die niet verzekerd zijn of kosten maken die niet door de verzekering worden gedekt, deze melden bij de gemeente. Dan kan worden beoordeeld of de gemeente deze za! honoreren. Over de kosten zal de raad te zijner tijd worden geïnformeerd.Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,burgemeester en wethouders van Vlaardingen,de secretaris, de burgemeester,