GroenLinks wilt weten of brandweer bij rampen de taak van ambulances zonodig wel over kán nemen?

De gemeenteraad besprak de begroting van de brandweer. Omdat bij bijvoorbeeld gifgasrampen gebieden geheel kunnen worden afgesloten, óók voor ambulances, zal de brandweer hulpbehoevenden en mogelijke slachtoffers uit dit gebied moeten afvoeren. Maar zijn zij daar wel voldoende toe in staat?

Vlaardingen, 6 september 2007 Betreft: Vragen naar aanleiding bespreking programmabegroting Brandweer Waterweg 2008Geachte Burgemeester en heer Spruit,Eerder heeft de fractie van GroenLinks zich bezorgd uitgelaten over gebieden die vanwege verspreiding van gifgassen zijn afgezet en waar geen toegang meer mogelijk is voor ambulancepersoneel en politie. Een taak van de brandweer heeft u mij gezegd.Het gaat om de noodzakelijkheid dat bedlegerige Waterwegbewoners in principe uit een afgesloten gebied moeten kunnen worden geëvacueerd. Met name als het gaat om spoedeisende hulp!Bij een mogelijke ramp zullen bewoners van verpleeginrichtingen,verzorgingstehuizen, ziekenhuis, thuisbedlegerige mensen en nieuwe rampslachtoffers hulpvragers kunnen zijn.

Mijn vragen zijn: - Heeft de brandweer daarvoor speciale voertuigen? - Zo ja, welke capaciteit hebben deze?- Is de brandweer getraind ook met ambulancevoertuigen te werken?- Zo neen, staat dat dan in het opleidingsprogramma in 2008?Ik ondersteun hiermede ook uw tekst op pag. 14 waar u schrijft dat er maatschappelijk een afnemende acceptatie is van risico’s en fouten; en dat deze ontwikkeling er toe leidt dat de eenheden of diensten optimaal moeten zijn voorbereid op de uitvoering van hun taken. Concreet: ik moet er niet aan denken dat burgers in een afgesloten gebied in een verkeersongeluk terechtkomen en dan met b.v. een whiplash op straat liggend niet goed worden geholpen.Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.