Vragen VVD-fractie

In het kader van 'de Westhavenkadekwestie' en de Integriteit van Openbaar bestuur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen dinsdag 28 augustus 2007. Van: De VVD-fractie. Aan: De Griffie. Onderwerp: Interpellatiedebat 30 augustus 2007. Geachte Griffieleden, Het agendapunt, dat de aanleiding vormt voor het nu geplande interpellatiedebat, te houden op 30 augustus a.s., rechtvaardigt, ter voorbereiding van de raad, een volledig inzicht in de feiten zoals die zich hebben voorgedaan.De VVD-fractie wenst te beschikken over een zo volledige mogelijke weergave van de feiten zoals die zich hebben voorgedaan inclusief de tijdstippen waarop wie wat heeft gedaan dan wel heeft nagelaten.De weergave zoals deze is vermeld in Groot Vlaardingen resp. in de twee brieven, verstuurt per mail, van het College vormen voor de VVD-fractie onvoldoende basis om een oordeel te kunnen vellen over deze kwestie. U begrijpt dat de VVD-fractie de gang van zaken zoals deze nu aan ons bekend is zeer ernstig neemt. Een definitief oordeel vergt echter inzage in alle relevante feiten.Daarnaast heeft de VVD-fractie de volgende aanvullende vragen:1. Kunnen wij inzage krijgen in het contract met Ad Hoc?2. Welke feiten, omstandigheden en of overwegingen hebben op dat moment geleid tot het opzeggen van dit contract?3. Houdt het opzeggen van het contract met Ad Hoc automatisch in dat de dan zittende antikraakbewoners per definitie het pand dienen te verlaten cq. dat het huurcontract met hen te worden opgezegd?4. Beschikt de gemeente, het vastgoedbedrijf, op dit moment over nog meer van dergelijke anti-kraak contracten? Zo ja met wie en hoeveel?5. Is de gemeente, het vastgoedbedrijf, op dit moment voornemens meer van dergelijke contacten op te zeggen?6. Kunt u ons inzage verschaffen in de financiƫle besparingen die gepaard gaan met het opzeggen van het contract met Ad Hoc?7. Beschikt de gemeente, het vastgoedbedrijf, over een lijst met potentiƫle kandidaten die willen fungeren als antikraakwacht? Zo ja hoe komt een dergelijke lijst tot stand, zo nee hoe heeft in het onderhavige geval de selectie plaats gevonden?Hoogachtend, P. RunsinkSecretaris VVD-fractie