Palestijnse Vlaardingers willen een humanitair project starten in Nablus

Het voorstel van de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen aan de gemeenteraad zal binnenkort in een commissie besproken worden. GroenLinks ondersteunt dit voorstel van harte.

 
-------------------------------------------------------

 
PERSBERICHT GROENLINKS VLAARDINGEN

Vlaardingen, 29 maart 2009

 
Nablus, stad op de geboortegrond van veel Palestijnse Vlaardingers, start samen met de Vlaardingse gemeenschap zeer waarschijnlijk een humanitair project.

Goed nieuws: de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen doet een voorstel (zie bijlage) om een humanitair project op te starten in Nablus. Burgemeester Tjerk Bruinsma meldde op de Dag van het Land bij Vele Vlaardingers Een Huis dat op 14 mei 2009 dit voorstel in een raadscommissie besproken wordt. Hij hoopt dat er een duidelijke meerderheid dit voorstel zal steunen. De burgemeester memoreerde dat 14 mei*), de Nakba, voor Palestijnen een bijzondere dag**) is.
Op de bijeenkomst waren ondermeer Jan Wijenberg en Gretta Duisenburg van de Stichting Stop de Bezetting aanwezig.

Sinds 2002 is GroenLinks Vlaardingen in de Raad van mening dat de band tussen het land van herkomst van onze Palestijnse gemeenschap versterkt kan worden.
Politiek gezien was daar tot nog toe geen meerderheid voor te vinden in de Raad.
Nu de Palestijnse gemeenschap zelf kiest voor een humanitair project lijkt (een brede?) meerderheid zich af te tekenen in de Raad.

Opvallend in het voorstel is de zin dat de tweede generatie jongeren hun 'roots' kennelijk wat verzwijgen. Wat GroenLinks betreft is het beter om die afkomst juist te erkennen en daar ook trots op te mogen zijn. Dit geldt voor alle Nederlanders met een ander land van herkomst, dus ook uit Turkije, Duitsland, Marokko, Ethiopië en 'zestig' andere landen. De druk die soms wordt uitgeoefend op eerste, tweede en zelfs derde generatie 'allochtonen' om hun land van herkomst of dat van hun ouders/grootouders te ontkennen werkt contraproductief op het integratieproces. Met een positieve erkenning van het land van herkomst is er ruimte om sneller aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving.

Het is goed dat de verantwoordelijkheid van dit initiatief genomen wordt door de Palestijnse Vlaardingers zelf. Het is ook goed dat de brief ondertekend is door Palestijnen van de tweede generatie, Amin Ghazal en Maha de Kok- Abu Awad.

Ter plekke met een delegatie van een klein aantal Vlaardingers heel concreet met de bevolking praten onder leiding van onze burgemeester lijkt ons zowel inhoudelijk als qua erkenning en toetsing van de nood een heel goed idee***).

Wij zullen het voorstel dan ook van harte steunen!

Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Jack Tsang.

 
Bijlagen: Brief + Voorstel Palestijnse gemeenschap.

 
*)     Op 14 mei 1948 riep David Ben Gourion de onafhankelijkheid van Israël uit. Israël vernietigde in de daaropvolgende oorlog meer dan vierhonderd Palestijnse dorpen en 750.000 Palestijnen werden verjaagd of sloegen op de vlucht.
**)   Dat 14 mei ook voor Nederlanders een bijzonder dag is, is te lezen op de website van DriesVanAgt.nl - zie aldaar de column van ds. Johan M. Snoek
***) Dat het voorstel rept over een kleine delegatie om Nablus te bezoeken doet GroenLinks deugd. ‘Snoepreisjes’ naar steden om een gezellig raadsuitje te hebben keurt GroenLinks al sinds de afgelopen twee raadsperiodes af.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen aan de gemeenteraad

Vlaardingen 26 maart 2009     

Geachte leden van de Vlaardingse gemeenteraad,

Er is in uw raad al veel gesproken over de behoefte die al heel lang bestaat bij de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen om op enigerlei wijze de verbondenheid tussen onze geboortestreek en Vlaardingen tot uitdrukking te brengen. Wij hebben begrepen dat het aangaan van nieuwe stedenbanden op dit moment niet aan de orde is c.q. kan zijn.

Om die reden heeft onze gemeenschap juist nu de humanitaire nood in Palestina zo hoog is gezocht naar mogelijkheden om de verbondenheid tussen Vlaardingen en de bevolking uit onze geboortestreek tot uitdrukking te brengen.

Wij hebben om die reden de vrijheid genomen om een voorstel aan u voor te leggen waarin wij onze motieven en doelen zo concreet mogelijk hebben omschreven.

Vanzelfsprekend willen we graag met u in gesprek om ons voorstel, onze lang gekoesterde wens en de actuele situatie in onze geboortestreek, met u te bespreken.

 
Namens de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen.

Hoogachtend,

Dhr. Amin Ghazal
Kastanjedreef 61
3137 PE Vlaardingen
E-mail: ghazala@tiscali.nl

&

Mw. Maha de Kok-Abu Awad
Graaf Adolflaan 5
3136 AH Vlaardingen
E-mail: mahadekok@planet.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V O O R S T E L
van de Palestijnse gemeenschap aan de Vlaardingse Gemeenteraad

April 2009

De afgelopen maanden is er in Vlaardingen veel gesproken over stedenbanden of hoe je een vriendschappelijke relatie van Vlaardingen met een stad, dorp of streek in het buitenland ook zou willen noemen. Een dergelijk contact maakt bijvoorbeeld culturele uitwisselingsprogramma’s en contacten tussen bestuurders en organisaties mogelijk die veel goeds kunnen opleveren.

Al ruim 45 jaar zijn wij als Palestijnse gemeenschap bewoners van Vlaardingen. Voor ons zou daarom een humanitair samenwerkingsproject van Vlaardingen en Nablus, op de Westelijke Jordaanoever in Palestina, een logische keuze zijn. Hieronder een concreet voorstel.

Vlaardingen kiest, samen met de bevolking in Nablus, een humanitair samenwerkingsproject.

Motieven
1. Onze behoefte aan een dergelijke relatie met Nablus.
De keus voor Nablus is een onderdeel van de emancipatie van de Palestijnen en daarmee ondersteunend aan ons integratieproces. Met de erkenning van de wortels zal veel positieve energie losgemaakt worden.

2. Initiatief, draagvlak en betrokkenheid. Vanuit onze gemeenschap is meerdere malen aangegeven dat wij graag een samenwerkingsverband met Nablus zouden willen opzetten en veel energie willen steken in het onderhouden van zo’n verband. Wij, de Palestijnse Vlaardingers, nemen zelf het initiatief door dit voorstel aan de Raad te doen.

3. Nood. De nood die heerst in Palestina. Humanitaire hulp is broodnodig. Wij stellen voor dat de Vlaardingse Gemeenteraad op dit ogenblik prioriteit geeft aan deze hulp.

4. Internationale contacten. Het levert een verrijking van de gehele Vlaardingse samenleving op als internationale contacten worden aangegaan. Ons samenwerkingsproject zal daar nog een extra dimensie aan toevoegen.

5. Humanitair project. Wij willen een aanvraag voor een humanitair project opstellen - samen met betrokkenen ter plaatse - met een uitgebreide projectbeschrijving en duidelijke doelstellingen.

6. Contacten. Vlaardingers kunnen kennisnemen van de bijzondere geschiedenis van de Palestijnen die hier al decennia lang wonen en waarvan ongeveer 900 een familieband hebben met inwoners van Nablus en omgeving.

7. Erkenning. Door de Vlaardingse Palestijnse gemeenschap intensief bij dit project te betrekken kan de stilte van de eerste generatie worden doorbroken en kunnen jongeren ontdekken dat ze hun Palestijnse wortels niet hoeven te verzwijgen.

Voorstel
1. Wij stellen voor om een project te starten in bijvoorbeeld onderwijs / zorg / volkshuisvesting.
2. Om een juiste keus te kunnen maken lijkt het ons wenselijk dat een kleine delegatie van gemeente en mogelijk andere organisaties, zoals de woningbouwcorporaties en zorgorganisaties, zich in Nablus op de hoogte gaat stellen en met de bevolking zal overleggen op welk gebied ondersteuning het meest noodzakelijk is.

Ondersteuning
De gemeente Vlaardingen ondersteunt dit humanitaire project door:

1. Het faciliteren van een eerste bezoek aan Nablus.
2. Het aanbieden van de nodige kennis en deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidzorg, onderwijs, bedrijfsleven en volkshuisvesting. De gemeente zal hiervoor Vlaardingse instellingen en bedrijfsleven uitnodigen hieraan deel te nemen.
3. De gemeente zal de Vlaardingse bevolking stimuleren om mee te doen of een bijdrage te leveren.
4. De gemeente zal op verzoek van de projectorganisatie budget en menskracht beschikbaar stellen om de relatie tussen Vlaardingen en Nablus in Vlaardingen vorm en inhoud te geven.

 
Namens de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen,

Dhr. Amin Ghazal
Mw. Maha de Kok-Abu Awad.