Visie college op de vitalisering van de binnenstad

Wat GroenLinks betreft een notitie die met de centrale gedachte 'het verbinden van oud en nieuw' goed scoort. Desondanks ontbreken volgens GroenLinks enkele fundamentele punten. Eerder hebben wij in zeven punten onze visie neergelegd en nu kijken we wat ervan terecht is gekomen. Op detail valt er ook nog wel het een en ander aan te vullen. Kortom, we zijn goed op weg, maar het kan nóg beter!

----------------------------------------------------------------

 REACTIE VAN GROENLINKS op'VISIE VITALISERING BINNENSTAD - OP WEG NAAR 2020'9 april 2009

Mooi stuk, vol ambitie. Er staan fraaie zaken in. De verbinding tussen hoog en laag, oud en nieuw is intrigerend. 'De binnenstad als één geheel zien' onderschrijven we van harte. De ruime aandacht voor OV en fiets eveneens. Idem de aandacht voor kunst en cultuur. Naast een enkel fundamenteel punt ontbreekt er op detail echter zéker nog wel wat.We vinden de visie tekort schieten op de gedachte dat er in een vitaal centrum ook ruimte is voor groen, en wat naar ons idee ontbreekt, is een visie over hoe je de functie wonen, combineert met horeca en winkelcentrum. Echt vernieuwende en innovatie punten missen we helaas.

In juli 2007 hebben we in de vorming van de kaderstelling onze 7 punten gemeld. We lopen ze per punt door en gaan dan nog in op de inleiding van de visie - waar Jan Jaap, Rinus en Jacob het centrum bezoeken.

1. Vernieuwing en culturele experimenten stimuleren in de Binnenstad. In de visie is de aandacht voor kunst, cultuur en historie (pag. 23) vooral gericht op het bestaande. Daar is niks mis mee, maar wat wij missen is de uitdaging. Om enerzijds aan te sluiten bij 'het bestaande' en tóch vernieuwend te zijn menen wij dat het goed is de Vlaardingse ‘R’Uitmarkt’ en het Zomerterras op te nemen in de visie - twee activiteiten die de uitdaging aan gaan. Aanvullend op het onderwerp archeologie zou zijn om het door GroenLinks gepropageerde idee van de markering van verdwenen historische locaties in de visie op te nemen. De gedachte dat de bibliotheek een gezicht krijgt aan de Veerplein mag wat ons betreft er toe leiden dat er een roltrap á la Centre Pompidou komt - een onderzoek zou de moeite waard zijn.

2. De vernieuwende ondernemers (met lef) ondersteunen.Helaas, niks van terug te vinden. Misschien wel facilitair, maar expliciet deze uitdaging formuleren zou 'meer innovatieve pit' aan de zaak geven.

3. Maatschappelijk ondernemen ook in de binnenstad.Het is ons bekend dat het college hier waarde aan hecht. Ook al niks van terug te vinden in de notitie. Een gemiste kans. Wij denken aan het bevorderen van duurzaam reizen in de reisbranche, duurzaam kleding inkopen u weet wel geen kinderarbeid enzo en natuurlijk duurzaam voedsel.

Meer groen en leefbaarheid gewenst. Toezicht versterken.Het woord groen komt in de visie niet voor. Wat dit betreft een achterhaalde visie. In een eigentijdse visie op een stadshart is de groen paragraaf onontbeerlijk. Op de foto's op pagina 6 en 18 wordt er wel goed weergegeven wat de groenwaarde in een stad betekent. Jammer dat het niet omgezet is in een paar stevige opmerkingen. Wat GroenLinks betreft zou ook 't Hof en Oranjepark als stadspark, vergelijkbaar met het Vondelpark, opgenomen moeten worden. We veronderstellen dat er in overleg met de Bomenstichting een creatieve en kwalitatief goede oplossing voor de bomen op het Veerplein wordt gevonden*). Dat de handhaving extra aandacht vraagt in het centrum is een vanzelfsprekendheid die zeker opgenomen had moeten worden.

4. De directe omgeving Binnenstad telt ook mee.Wij noemden al een eigen Vondelpark. In dit kader telt ook het fenomeen 'toegangsroutes'. Op pagina 19 staat dat de Blokmakerplaats gezien moet worden als de entree, lijkt ons dat het meer het hart of de kern is. De entree zou overigens wel op de vier toegangsroutes extra gemarkeerd kunnen worden. Als voorbeeld: de toegang Schiedamseweg krijgt een extra duiding bij de Stadsgehoorzaal - ook aardig voor de Stadsgehoorzaal. Over de Hoogstraat valt te zeggen dat ook een aanloopstraat er stimulerend moet uitzien. De toegangen v.d Driftstraat en Vondelstraat vragen extra aandacht. Wij zijn benieuwd hoe die uitwerking gaat plaatsvinden.

5. Bereikbaarheid en mobiliteit door fiets en OV te bevorderen.De gedachten die er staan zijn prima, aanvullend daarop zou de busroutes en frequentie van de bussen naar het Centrum eigenlijk een keer onder de loep genomen moeten worden. Een vierde gratis fietsenstalling in het nieuwe stadhuis kan zonder al te veel kosten worden meegenomen. Zeker in het weekend zijn er weinig ambtenaren die hun fiets komen stallen. 'Autoluw' vraagt wat ons betreft zeker een nadere uitwerking. Het spanningsveld tussen omrijden en uitstappen zou goed ingeschat moeten worden. Uiteraard hangt dat ook samen met de in de visie helder benoemde parkeermogelijkheden.Een nadere gedachte-uitwisseling over dit onderwerp met de commissie zou een prettig idee zijn.Het gaat erom dat de stad goed bereikbaar is en tegelijkertijd het onspannen verpozen in een voetgangersgebied weet te combineren. Misschien is dit voor een belangrijk deel al gerealiseerd. Omdat de Raad altijd behoefte heeft aan een jaarlijks excursie lijkt het ons een uitdaging een geslaagde autoluw binnenstadsgebied te bezoeken. En ter plekke de voor- en nadelen met winkeliers en klanten te bespreken en te ervaren. Een centraal busstation met taxistandplaats op het Schoutplein is een gedachte die daar in meegenomen kan worden. Goed dat we straks weer op de Hoogstraat mogen fietsen met een goede fietsenstalling aan het eind. De route naar de Holy kan wat ons betreft ingevuld worden met de autovrije rode loper langs de Vaart.

6. En wonen, en werken en ontspannen in de Binnenstad. Wonen komt alleen maar voor in de drie regels over het actieplan wonen.Er wonen mensen in de binnenstad en dat moet voor GroenLinks zo blijven. Functiemenging is altijd spannend, wij missen een gedachte hoe daar mee om te gaan. Zonder functiemenging geen aantrekkelijk vestigingsklimaat en geen leefbare veilige binnenstad. Wij lezen hier in de visie niets over. Jammer, moet wat ons betreft worden aangevuld.

 Tot slotGroen en OV

In de inleiding van de Visie staat een leuk verhaal van Jan Jaap, Rinus en Jacob. Leuke vondst. Wij veronderstellen dat het vraagt om een aanvulling. Waarbij we wat 'ruimer' kijken naar de genieters van onze binnenstad.

In een stadscentrum anno 2020 is het wenselijk ter aanvulling op de steenfactor aandacht te besteden aan het groen. Wij geven het college uit om een extra verhaal over Annelies met haar twee kinderen, en Trees, en Hasan die het centrum bezoeken vanuit de Holy en zich kunnen verpozen op een terras op het Veerplein. Twee dames, twee kinderen en een heer.

"Omdat Annelies graag in de zon zit kan zij haar tafeltje zo kiezen dat zij ook in de zon zit. Trees kiest er voor om in de schaduw te zitten en zit onder een grote boom prettig uit te rusten met Hasan haar echtgenoot. Zij raken met elkaar in gesprek.Annelies was met de verbeterde busfrequentie gemakkelijk naar het centrum gekomen. Een bezoek aan 't Hof met de speelmogelijkheden voor de kinderen kan zij voor ze weer naar huis gaat goed combineren. Hasan ging nog even langs de bibliotheek. Op de roltrap die op de pui van het gebouw zit had hij even de herinnering aan zijn geboorteplaats Parijs. Centre de Pomidou, je weet wel met al die roltrappen buiten het gebouw. Trees en Hasan hadden hun fiets geparkeerd in de gratis fietstaling van het nieuwe stadhuis. Ze gingen nog even langs het stadhuis om wat informatie op te halen over de Vrije Academie. Trees liep ook nog even langs de verticale tuinen op het nieuwe stadhuis - toch wonderbaarlijk dat die aanleg gelukt is. Ze had laatst nog haar zus uit Hengelo op bezoek gehad en was er toen ook al even langs gelopen. Hellen was ook enthousiast over de lightrail. Minister Eurlings had eind 2009 toch nog de middelen beschikbaar gesteld die in de regio ontbraken. Op het Veerplein ontmoet ze Hasan weer. Gelukkig kunnen we weer fietsen op de Hoogstraat. Langs de vaart weer terug maar Holy, een rode loper. Zullen we nog even een ommetje maken. Mooi toch."

 Wethouder een goede start. Dank ook aan de betrokken: bewoners winkeliers ambtenaren die hard aan deze visie gewerkt hebben.Het is wat ons betreft nog niet helemaal af, wij denken dat het handig is er op korte termijn de suggesties van de commissie al of niet te honoreren en nog eens terug te komen op de verkeerssituatie.

Jack Tsang, Fractie GroenLinks Vlaardingen.

 *) Had natuurlijk ook gekund door in een vroeg stadium de Bomenstichting bij het opstellen van het wedstrijd PvE te betrekken. Op de bijeenkomst met de ondernemers en directeuren uit de zorg en volkshuisvestingsinstellingen werd aangedrongen op versnelling. Wat GroenLinks betreft doe je dat door in de nulfase betrokkenen goed te betrekken bij de randvoorwaarden.