GroenLinks kijkt uit naar een creatieve, zorgvuldige en volledige uitwerking van het Actieplan Wonen voor de wijken

Vooral wat betreft 'participatie van bewoners' dringt Corrie Kortleven er namens de GroenLinks-fractie op aan dat de bewoners al in een vroeg stadium bij wijkontwikkelingen betrokken worden en de gemeente de regie hiervoor stevig in handen houdt en voert.

 

------------------------------------------------------------------

[onderstaande tekst wordt gevolgd door de reactie van de wethouder]

 
[Uitgesproken tekst Corrie Kortleven - 19 juni 2008 bij de behandeling van agendapunt 13 Definitieve vaststelling Actieplan Wonen na inspraakreacties.]

 
Het Actieplan Wonen gaan we vanavond vaststellen en GroenLinks doet daar graag aan mee. Wij zijn er blij mee! Óp naar de uitwerking op wijkniveau.
Namens GroenLinks wil ik graag op drie thema’s, die bij de wijkgewijze uitwerking aan de orde zullen komen, ingaan:

1. De groenstructuren en speelruimtes,
2. het milieu, en
3. de bewonersparticipatie.

 
1. De groenstructuren en speelruimtes
De bestaande groenstructuren en bomen zijn toch wel in kaart gebracht voordat er over plannen gesproken gaat worden? De groene kwaliteit die we al als stad hebben en de speelruimtes, moeten we natuurlijk zoveel als mogelijk behouden. Dat vraagt om creativiteit en zorgvuldigheid. En als de buitenruimte voor een nieuw in te richten gebied al volwassen groen kan hebben heeft dat een enorme meerwaarde. GroenLinks wil dat het imago van Vlaardingen als ‘Groene Historische stad’ versterkt wordt in plaats van afgebroken. Graag een reactie.

2. Het milieu
De herstructurering van de wijken geeft extra kansen onze ambitie om tot een Co2-neutrale stad te komen waar te maken. Wij vernemen graag op welke wijze dat bij de gebiedsgerichte aanpak wordt meegenomen.

3. De bewonersparticipatie
In de afgelopen weken hebben we weer kunnen zien en horen dat er veel Vlaardingers zijn die op kritische en constructieve wijze kunnen meedenken. Dat zien we ook in de diverse wijkplatforms en daar mogen we ons als stad erg gelukkig mee prijzen. Wij menen dat bewoners die dat willen ook in een vroeg stadium kunnen meedenken over de ontwikkelingen in hun wijk.

Nu is het zaak om er als gemeente ook bovenop te blijven zitten en de regie niet uit handen te geven.
Wat GroenLinks betreft wordt de inbreng van de Vlaardingers en in het bijzonder de wijkbewoners goed verankerd in protocollen en ik verwijs graag naar ervaringen in het land; met name het Utrechtse Protocol (zie bijlage) beveel ik aan om als voorbeeld te nemen. Het spreekt voor zich dat er regelmatig een evaluatie plaats vindt over de participatie, maar gezien de ervaringen in Holy en Babberspolder benadrukken we dit nog even.

Uit de reacties hebben we ook begrepen dat de mogelijkheid om in de eigen wijk te kunnen blijven wonen erg belangrijk is. Dat wisten we natuurlijk al, vandaar dat we die motie over voorrangsbeleid op 14 februari hebben ingediend. We wachten met spanning af hoe die motie wordt uitgewerkt. In ieder geval willen wij benadrukken dat een begrijpelijke tekst van de uitwerking voor de bewoners een voorwaarde is. Ik neem aan dat u dat met ons eens bent.

Voorzitter, dank u.

Namens de GroenLinks-fractie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie wethouder:
Hans Versluijs zei t.a.v. groenstructuur en speelruimte dat het college daar inderdaad van meet af rekening mee gaat houden.
Wat betreft 'CO2 en duurzaam bouwen' zei hij dat dat iets is wat hij graag toezegt - al komt dit pas in een latere fase aan de orde.
Wat gezegd is over bewonersparticipatie en het belang van een Sociaal Plan noemde hij zaken die hij graag mee zal nemen.

In reactie hierop refereert Corrie Kortleven nog eens aan het Utrechtse Protocol dat als voorbeeld geldt hoe met deze zaken omgegaan kan worden.
Zij benadrukt nog eens dat communicatie met bewoners steviger verankerd zal moeten worden, met name bewonersinvloed en -medezeggenschap.

De wethouder zegt vervolgens dit Protocol als voorbeeld graag mee te nemen.