Motie GroenLinks: Nepfietsstroken zijn gevaarlijk en verwarrend

Nepfietsstroken zijn voor zowel fietsers als automobilisten gevaarlijk en verwarrend. GroenLinks Vlaardingen diende op de raadsvergadering van 19 januari een motie in om van deze onduidelijkheid op te heffen. CDA, PvdA en VVD hebben de motie medeondertekend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze motie werd aangenomen.[Nb. In maart 2006 verscheen "Plan van aanpak Aanpassing fietssuggestiestroken tot fietsstroken"]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MOTIEDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 19 januari 2006;Overwegende dat op vele wegen en weggedeelten in Vlaardingen fietsstroken dan wel fietssuggestiestroken zijn aangelegd;dat hiertoe o.a. wordt overgegaan wanneer de rijbaan te smal is om veilige vrijliggende fietspaden aan te brengen;dat er tussen fietsstroken en fietssuggestiestroken een essentieel verschil is;dat het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 fietsstroken beschrijft als "een door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht";dat op en langs dergelijke fietsstroken geen voertuigen mogen worden geparkeerd en dat bromfietsers daarvan in beginsel geen gebruik mogen maken;dat op sommige weggedeelten in Vlaardingen is volstaan met fietssuggestiestroken, welke in feite geen rechtskracht bezitten en niet zijn voorzien van een afbeelding van een fiets;dat dergelijke stroken weliswaar bedoeld zijn voor het gebruik door fietsers, maar vooral de suggestie dienen te wekken dat er sprake is van versmalling van de rijbaan om de weggebruikers tot matiging van hun snelheid te bewegen, fietsuggestiestroken zijn een nepfietsstrooken;dat het voor weggebruikers niet altijd duidelijk is of er sprake is van een fietsstrook dan wel van een fietssuggestiestrook, fietsers zijn niet verplicht hierop te rijden, al denken veel automobilisten van wel, hetgeen ten koste gaat van de verkeersveiligheid van met name het fietsverkeer;spreekt als zijn oordeel uit:dat het uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is alle fietssuggestiestroken in te richten als fietsstroken die voorzien zijn van de bekende witte afbeeldingen van een fiets. Indien mogelijk, is het gewenst daarbij materiaal te gebruiken dat zo min mogelijk gladheid voor fietsers veroorzaakt.Verzoekt het college:binnen 3 maanden hiertoe een plan van aanpak op te stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie.en gaat over tot de orde van de dag.GroenLinks:Jack Tsang - Corrie Kortleven - Moestapha BouchritNamens de fractie van:CDA: Cees van OosteromPvdA: Joop van PapeveldVVD: Yvonne Batenburg