Nieuwe hoop voor tegenstanders aanleg A4 - GroenLinks stelt 'art.36-vragen' aan B&W

Een advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat blijkt gebaseerd op onjuiste gegevens. Volgens GroenLinks is de kans nu groot dat van de aanleg moet worden afgezien. Dit vanwege te hoge eindkosten en de te grote schade aan natuur en milieu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan het college van B&WBetreft: art.36 vragen Datum: 25 februari 2006

 Geacht college,

Overwegende

• dat de notities/inspraak van de heer Ir. B. van der Chijs aangaven dat de informatie gebruikt om te komen tot een IODS advies aan de minister over de mogelijke aanleg van de A4 op onjuiste gegevens is gebaseerd;

• de reactie van wethouder Bot in de commissie Stad van 16 februari, waarbij hij vermeldde dat zonder vooroverleg met de ambtenaren er nu al voldoende redenen waren een kritisch geluid te laten horen;

• dat de Milieufederatie voorstaat dat de IODS het advies aan de minister over de aanleg van de A4 intrekt;

• dat de Milieufederatie stelt dat "het oordeel van de MER-commissie over de schade aan natuur en landschap niet verenigbaar is met de eis van de IODS tot kwaliteitsverbetering in Midden-Delfland";

verzoeken wij u ons onderstaande art. 36 vragen te beantwoorden.

• Hebt u kennis genomen van de brief van de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan de leden van de Adviescommissie IODS d.d.24 februari 2006?

• Bent u van mening dat het wenselijk is dat op grond van de recente gegevens het IODS het advies aan de minister moet intrekken en een herbeoordeling moet maken op basis van de relevante nieuwe gegevens die blijken uit:   1. het aanvullend MER onderzoek;   2. de nieuwe trajectnota;   3. het tussentijdse en het definitieve toetsingsadvies       van de Commissie MER;   4. het advies voor de richtlijnen van de Commissie MER voor       de A13/16?

• Bent u van mening dat u voor drie maart een brief moet doen uitgaan met genoemde stellingname aan de leden van de Adviescommissie IODS?

• Bent u nog steeds van mening dat het voorgestelde bestuursconvenant over de A4 Delft Schiedam op dit ogenblik gegeven de inhoud en de actuele informatie niet ondertekend moet worden en bent u voornemens de minister daarover te informeren?

• Bent u met ons van mening dat gegeven de nieuwe informatie er wellicht afgezien moet worden van de aanleg van de A4 Delft Schiedam uitgaande van de hoge kosten in de eindsituatie en te hoge en vermijdbare schade aan natuur en landschap?

Wij verzoeken u ons op de kortst mogelijke termijn te informeren.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.