Wordt vervolgd: Dioxine. Wordt vervolgd!

B&W antwoord op de vervolgvragen die GroenLinks een maand geleden stelde over de nog steeds hoge dioxine-uitstoot. Onderzoeken en overleggen lopen nog, worden uitgebreid en verbreed. Blijft voorlopig vervolgd worden.... zeker door GroenLinks!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer J. Tsang - fractie GroenLinks

Betreft: Beantwoording art. 36 vragen over dioxine

januari 2006

 Geachte heer Tsang,

In uw brief van 4 december 2005 heeft u, op grond van artikel 36 van het Tijdelijke Reglement van Orde voor de gemeenteraad, vervolgvragen aan ons college gesteld over onderzoek naar dioxine in de Lickebaertpolder. Aanleiding daartoe zijn de resultaten en aanbevelingen in het rapport van DCMR van juli 2005 en een recent bericht over dioxine in melk uit het gebied. Eerder door u gestelde vragen over hetzelfde onderwerp zijn door ons beantwoord op 26 augustus 2005.Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1Worden de in het rapport genoemde vervolgonderzoeken thans uitgevoerd? Zo ja, kunt u ons daarover nader informeren? Daarbij: wanneer verwacht u dat de uitkomsten van die onderzoeken bekend zijn?

AntwoordJa. Zowel bij de verbrandingsinstallatie van AVR als in het weidegebied van de Lickebaertpolder wordt binnenkort nader onderzoek uitgevoerd.Begin 2006 is een serie emissiemetingen gepland bij AVR, waarbij meerdere meetbureaus zullen zijn betrokken. Doel van de metingen is meer inzicht te krijgen in de concentraties en vrachten van dioxines zoals die plaats kunnen vinden tijdens het zogenoemde by-pass bedrijf. Tevens is AVR op verzoek van DCMR begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om de by-pass bedrijfsvoering te verminderen of volledig uitte bannen.Uitkomsten van de onderzoeken worden medio 2006 verwacht.

Vraag 2In uw bovengenoemd antwoord vermeldde u dat in het najaar nieuwe grasmonsters worden genomen.Kunt u ons aangeven of deze grasmonsters ook in Vlaardingen genomen zijn en wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn? Hoe zit het in dit verband met de nieuwe vondst zoals in het AD/RD is vermeld?

AntwoordHet onderzoek in de winterperiode naar dioxine in het gras van de Lickebaertpolder is gestart. In december is een eerste serie monsters genomen. Gras zal over een hele maand worden verzameld. Het resulterende mengmonster zal vervolgens worden geanalyseerd. In januari, maart en april of mei 2006 zal het onderzoek worden voortgezet. Voor het onderzoek zijn twee locaties in de Lickebaertpolder uitgekozen. Het bericht in het AD/RD heeft betrekking op melkmonsters die zijn genomen door Campina. De aangetroffen gehaltes waren hoger dan gebruikelijk maar niet zodanig dat de melk ongeschikt was voor consumptie.

Vraag 3Kunt u ons, gegeven de actuele problematiek, informeren of onderzoek naar dioxinevervuiling door de scheepvaart zoals wij eerder verzocht hebben, en thans ondersteund wordt door de gemeente Maassluis, ondertussen plaatsvindt?

AntwoordDe DCMR heeft in haar rapport van juli 2005 een aanbeveling gedaan om ook andere bronnen (onder andere van de scheepvaart) te onderzoeken. Daarop is door de VROM-inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van bunkerolie en de mogelijke emissie van dioxines uit scheepsmotoren. De resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 2006 bekend zijn.

Vraag 4Worden er, gegeven de aard van de handhavingproblematiek, initiatieven genomen bij het ministerie van VROM om te komen tot een aanpassing van de wet- en regelgeving rond de dioxinevervuiling? Zo ja, over welke aspecten gaat het dan en door wie wordt dit aangekaart bij VROM.

AntwoordDe DCMR heeft per brief de aan VROM gerichte aanbevelingen van het onderzoek aangekaart. Hierover vindt overleg plaats. Het overleg spitst zich toe op eventuele aanpassingen van wet- en regelgeving ten aanzien van de by-pass bedrijfsvoering bij afvalverbrandingsinstallaties. Daarnaast is aan VROM de overweging meegegeven aandacht te besteden aan mogelijke cumulatieve gevolgen van meerdere bij elkaar gelegen dioxinebronnen.

Vraag 5Heeft u overleg met de gemeente Maasluis om zo mogelijk gezamenlijk op te treden in deze kwestie? Zo ja, hoe verloopt dat? Zo neen, waarom niet?

AntwoordMet de gemeente Maassluis en de DCMR is afgesproken dat wij geïnformeerd worden over de voortgang en resultaten van de lopende onderzoeken. Mocht de uitkomst daartoe aanleiding geven, dan zullen wij in deze kwestie gezamenlijk optreden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

De secretaris,                                         De burgemeester,