GroenLinks vraagt wethouder over 'Bescherming bomen bij werkzaamheden'

Ondanks afspraken blijken de platanen toch beschadigd te zijn tijdens de werkzaamheden in de Waalstraat. Dat moet in de toekomst toch anders!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: Wethouder Cees BotBetreft: schriftelijke vragen over bescherming bomen bij werkzaamhedenDatum: 26 januari 2006Ons kenmerk: 002jt260106

 Geachte heer Bot, beste Cees,

In de Waalstraat is het afgelopen jaar flink gewerkt. Voordat de werkzaamheden begonnen is een boomdeskundige gevraagd de kwaliteit van de bomen te beoordelen en advies uit te brengen of deze bomen ondanks de graafwerkzaamheden toch gespaard konden worden.Wij zijn het college daar dankbaar voor. Het zijn mooie oude platanen, afgelopen zomer zijn ze gekandelaard zodat ze hopelijk nog vele jaren mee kunnen.

Wij gaan er van uit dat er goede afspraken zijn gemaakt om bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig met de bomen om te gaan. Het verontrust ons dat dit naar onze mening soms niet het geval was.

- Bij het verwijderen van de stoeptegels werd met shovels gewerkt. Tot rondom de stam werden mechanisch de tegels verwijderd, soms met behoorlijk veel geweld. - Eén van de winkeliers constateerde dat bij sommige bomen wortels werden weggezaagd.

Volgens de heer Bijl (gemeente Vlaardingen), die desgevraagd poolshoogte nam, ging het niet om de zwaarste wortels, maar het feit blijft dat dit een risico-element inbrengt in het voortbestaan van de waardevolle bomen.Eerder hebben wij moeten constateren dat bij werkzaamheden aan het Marnixplantsoen en bij de Buys Ballotlaan forse schade aan de te behouden bomen is berokkend.Dat werd onder meer veroorzaakt doordat de bomen niet werden voorzien van een bescherming rondom door middel van latten, en door met zware grondmachines rakelings langs de bomen te rijden waarbij ze vaak werden geraakt. Ook de wortels lijden onder de wieldruk van dergelijke machines.

Wij hebben in dat verband een aantal vragen,

1. Is het u bekend dat in talloze andere gemeenten adequate     maatregelen zoals de door ons genoemde beschermings-    constructie genomen wordt?

2. Deelt u onze mening dat bij werkzaamheden waarbij is     afgesproken dat bestaande bomen gehandhaafd zullen     blijven de uiterste zorg moet worden besteed om de betreffende     bomen in goede staat te houden?

3. Kunt u aangeven waarom in de Waalstraat niet de daarvoor     benodigde maatregelen werden getroffen?

4. Bent u bereid bij toekomstige werkzaamheden waarbij het     behoud van (waardevolle) bomen op het spel staat in het     bestek op te nemen op welke wijze de bomen beschermd     dienen te worden inclusief het daarbij behorend toezicht?

 Wij zien uw antwoord, graag op korte termijn, met belangstelling tegemoet.

 Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang,Nelleke van der Luit.