Wethouder: "Bomen Waalstraat slachtoffer van 'omissie in het bestek'"

Vijf dagen na het stellen van de vragen krijgt GroenLinks al antwoord van de wethouder. Is hiermee nu een record gebroken? In ieder geval zal de bescherming van bomen tijdens werkzaamheden aan enig wegdek in Vlaardingen vanaf nu standaard in het bestek worden opgenomen. Voor de platanen in de Waalstraat is dat een schrale troost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer J. Tsang - fractie GroenLinks Vlaardingen  Betreft: Bescherming van bomen bij werkzaamheden

Vlaardingen, 30 januari 2006

  Geachte heer,

Hierbij treft u de beantwoording van uw vragen aan die u stelt in uw brief d.d. 26 januari 2006 betreffende de bescherming van bomen bij werkzaamheden.

Vraag 1) Is het u bekend dat in talloze andere gemeente adequate maatregelen zoals de door ons genoemde beschermingsconstructie genomen wordt?

Antwoord: ja.

Vraag 2) Deelt u onze mening dat bij werkzaamheden waarbij is afgesproken dat bestaande bomen gehandhaafd zullen blijven de uiterste zorg moet worden besteed om de betreffende bomen in goede staat te houden?

Antwoord: ja.

Vraag 3) Kunt u aangeven waarom in de Waalstraat niet de daarvoor benodigde maatregelen werden getroffen?

Antwoord: Het betreft hier een omissie in het bestek. De voorwaarden zullen standaard in de bestekken worden opgenomen.

Vraag 4) Bent u bereid bij toekomstige werkzaamheden waarbij het behouden van (waardevolle) bomen op het spel staat in het bestek op te nemen op welke wijze de bomen beschermd dienen te worden inclusief het daarbij behorende toezicht”

Antwoord: ja.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Hoogachtend, C.BotWethouder Openbare Werken