DEFINITIEF GEWONNEN: DE BROEKPOLDER BLIJFT GROEN!!!

Vanavond besloot Provinciale Staten van Zuid-Holland dat de BROEKPOLDER GROEN moet blijven en NIET langer wordt aangemerkt als mogelijk zoekgebied voor landelijk wonen. De Broekpolder krijgt hiermee DEFINITIEF de bestemming OPENLUCHTRECREATIEGEBIED/ STEDELIJK GROEN!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT GROENLINKS VLAARDINGEN

Woensdag 12 oktober rond 20.00 uur hebben in Provinciale Staten van Zuid-Holland o.a. de stemmingen plaatsgevonden over RR2020. RR2020 is het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam voor 2020.

Een amendement en twee moties die uitermate relevant zijn voor de gemeente Vlaardingen zijn daar aangenomen.

Amendement Broekpolder

Uit de tekst: “…., met dien verstande dat:

a.   de bij de integrale herziening behorende plankaart zodanig wordt gewijzigd, dat de Broekpolder wordt aangemerkt als “Openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen” en de aanduiding “ landelijk wonen” komt te vervallen.”

b.   in de Nota van Wijziging wordt geschrapt, de op pagina 9 bij nr. 70 voorgestelde nieuwe tekstpassage “In de Broekpolder is de inzet……t/m …….landelijk wonen aan de noordkant van de regio”, en in plaats daarvan een nieuwe tekstpassage wordt opgenomen, luidende: “De Broekpolder is een bestaand groengebied aan de rand van Vlaardingen, dat deel uitmaakt van het regiopark Delfland. De huidige recreatieve kwaliteit van dit gebied moet minimaal in stand blijven”;

c.   in de Nota van Wijziging wordt geschrapt, de op pagina 20 bij nr 85 voorgestelde nieuwe tekstpassage “De locatie Broekpolder in Vlaardingen wordt tot 2010 niet opgenomen …….t/m ….. de ontwikkelingen op de markt ten aanzien van landelijk wonen. ….”

Toelichting op het amendement:Aan het amendement liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

•   De Broekpolder is landschappelijk en recreatief van regionale betekenis; •   De inwoners van de Regio Rotterdam en van de regio Haaglanden hebben massaal bezwaar aangetekend tegen het voornemen woningen in de Broekpolder te bouwen;•   Bebouwing leidt tot aantasting van de groene buffer van Midden-Delfland; •   Het amendement strekt derhalve tot het schrappen van de mogelijke aanwijzing na 2010 van de Broekpolder als zoekgebied voor landelijk wonen.

In een uitgebreid betoog ontraadde de gedeputeerde Erik van Heijningen (VVD) dit amendement. Opvallend was zijn uitspraak dat hij de inspraak van Burgemeester Tjerk Bruinsma tendentieus noemde. Crista Vonkeman van GroenLinks hield een goed verhaal over de betekenis van de Broekpolder voor de regio. De door de Statenfractie van GroenLinks ondersteunde actie “1000 redenen om de Broekpolder groen te houden” werd met duidelijk enthousiasme genoemd. Crista citeerde enkele uitspraken uit het GroenLinks actieboekje “1000 reden om de Broekpolder groen te houden”.

Burgemeester Bruinsma heeft vanochtend nog namens het College de Provinciale Staten toegesproken (tekst hieronder). Het was nog allemaal spannend vandaag. In de ochtenduren volgden Corrie Kortleven (fractie GroenLinks Vlaardingen) en enkele Vlaardingse ambtenaren de inspraak van de Burgemeester. Omstreeks 16.00 uur begonnen de uitgebreide beraadslagingen over de RR2020. Op de tribune waren uit Vlaardingen alleen nog maar een van de achtergebleven ambtenaren en Jack Tsang (fractievz. GL Vlaardingen) aanwezig. Pas na een schorsing volgde omstreeks 20.00 uur de verlossende stemming. Het door de PvdA ingediende Broekpolder-amendement werd bijna unaniem ondersteund; alleen de Statenfractie van het CDA stemde tegen.

Nogmaals: concreet betekent het dat in het ‘Ruimtelijk Regioplan 2020’ de Broekpolder nu definitief de bestemming openluchtrecreatiegebied/stedelijk groen krijgt en dat landelijk wonen geen optie meer is. Het massale verzet van de Vlaardingse bevolking en de Vlaardingse lobby van enkele gemeenteraadsleden bij hun collega’s van de Statenfractie heeft uiteindelijk tot dit voor Vlaardingen e.o. positieve resultaat geleid.

Twee weken geleden dienden de Vlaardingse vertegenwoordigers in de regioraad eveneens een amendement over de Broekpolder in. In de regioraad was er toen nog onvoldoende steun. Alleen de vertegenwoordigers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis stemden voor.Eerder dit jaar lieten ruim 300 belanghebbenden tijdens een inspraakbijeenkomst in in de Grote Kerk -een ongewoon hoge opkomst bij dit soort plannen- het DB van de stadsregio weten wat zij van de Regioplannen vonden. GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang overhandigde toen, met een dringend beroep om de Broekpolder groen te houden en ondersteund door welklinkend vogelgeluid, het actieboekje van GroenLinks aan de bestuurders van de regio.

DE BROEKPOLDER, HET MOET NÓG MAAR EENS GEZEGD WORDEN, BLIJFT DUS DEFINITIEF GROEN!GEFELICITEERD VLAARDINGEN!!!

 Zeker ook vermeldenswaard is dat de motie Dun & Duur Wonen, ingediend door de Statenfractie van GroenLinks, eveneens een meerderheid kreeg.Voor álle groengebieden die in de regio bedreigd worden door Landelijk Wonen is deze motie van belang. Volgens GroenLinks is het begrip ‘landelijk wonen’ uitgevonden om welgestelden apart te laten wonen van de rest van de bevolking. Iets wat overigens in het debat nauwelijks ontkend werd door de gedeputeerde Van Heijningen.

Enkele citaten uit de tekst van de GroenLinks motie:De Provinciale Staten, van Zuid Holland gehoord hebbend de beraadslagingen;overwegende, •   dat uit de vele debatten tot nu toe niet een onweerlegbare noodzaak is gebleken voor een substantiële aantasting van de Openbare Groene Ruimte ten behoeve van het zogenaamde Dun &Duur Wonen, ook wel aangeduid met Landelijk wonen;

constaterende,

•   dat op het gebied van binnenstedelijke herstructurering en renovatie, op het gebied van verdichting en het gebruik maken van nieuwe bestemmingen voor locaties, zoals Stadshavens nog erg veel kansen liggen;•   dat Dun en Duur Wonen niet leidt tot landschapsversterking, maar eerder tot verommeling en ontrekken van groene ruimte aan de openbaarheid;

dragen Gedeputeerde Staten op een openbaar debat over de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden van Landelijk Wonen te organiseren.

Dit debat zal er dus komen!

De tweede motie die van belang was voor Vlaardingen werd ingediend door het CDA. Het gaat over een tweede oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel. De vraag is waar moet zo’n tunnel komen? De optie Blankenburgtunnel zou dwars door het Lickebaertgebied tussen Vlaardingen en Maassluis lopen en dan aansluiten op de A20. Uiteraard onaanvaardbaar vanwege de bestaande en potentiële natuur- en recreatieve waarden in dat gebied. De veel westelijker liggende Oranjetunnel kent die problemen veel minder.De motie vermeldde dat áls er een Blankenburgtunnel komt deze dan verlengd moet worden tot aan de A20. Verder moeten Gedeputeerde Staten deze verlengde Blankenburgtunnel integraal afwegen (financieel en verkeerstechnisch) ten opzichte van de Oranjetunnel.

De motie werd aangenomen!Niet slecht voor Vlaardingen omdat de kans op de aanleg van een goedkopere Oranjetunnel (i.p.v. een dure verlengde Blankenburgtunnel) hierdoor is toegenomen.

 

naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester Tjerk Bruinsma van Vlaardingen sprak voor de zekerheid vandaag de Statenleden van Zuid-Holland toe om nog eens te benadrukken hoe belangrijk ook vele plaatselijke bestuurders het vinden dat de Broekpolder groen blijft. Hieronder de tekst daarvan:

 

Meneer de voorzitter, geachte leden van Provinciale Staten;

Mijn naam is Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen. Het zal niet vaak voorkomen dat een burgemeester uw Staten toespreekt. Ik wil er ook zeker geen gewoonte van maken. Het gemeentebestuur van Vlaardingen vindt het echter noodzakelijk dat ik hier het woord voer over RR2020.

Het gaat ons om het voornemen in RR2020 om de Broekpolder aan te merken als mogelijke zoeklocatie voor Landelijk Wonen.

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft uitgesproken dat de Broekpolder groen moet blijven en dat er geen ruimte is voor woningbouw. Zo is het vastgelegd in het bestemmingsplan Broekpolder.Deze opvatting wordt gedeeld door de raden van Maassluis en Schiedam, alsmede door de regio Haaglanden. Onze Broekpolder is van bovenlokale betekenis.

Ook de bevolking van Vlaardingen is tegen woningbouw in de Broekpolder. Dat is gebleken tijdens de in Vlaardingen gehouden inspraakbijeenkomst over RR2020. Het stadhuis was te klein om de 300 insprekers te huisvesten. We moesten uitwijken naar de Grote Kerk. Vrijwel al die insprekers kwamen voor de Broekpolder.

Tijdens de hoorzitting van uw Staten op 16 september heeft onze wethouder Bot een pleidooi gehouden om de Broekpolder als zoekgebied voor landelijk wonen van de plankaart te schrappen. Halverwege werd hij onderbroken door een lid van uw Staten dat zei: “u hoeft uw pleidooi niet voort te zetten, ook Provinciale Staten wil de Broekpolder groen houden”. Als dat zo is ben ik gerustgesteld. Ik veronderstel dan wel dat dadelijk een amendement wordt ingediend.

Het is ook mogelijk dat u op het verkeerde been bent gezet en in de veronderstelling verkeert dat met de Nota van wijziging bij RR2020 aan de bezwaren van Vlaardingen tegemoet is gekomen.Dat is niet het geval. Wie de nota van wijziging (blz. 9) goed leest kan slechts het volgende constateren:1.   De enige zekerheid is dat het besluit wordt uitgesteld: in 2010 gaat de stadsregio ons een examen afnemen en kan de Broekpolder alsnog worden aangewezen als locatie voor landelijk wonen.2.   De stadsregio gaat een oordeel vormen, gebaseerd op willekeur. Er zijn geen duidelijke criteria vooraf. De einduitslag wordt mede bepaald door wat op andere locaties in de regio gebeurt. Vlaardingen kan daar geen enkele invloed op uitoefenen.3.   De verantwoordelijkheid wordt bij de gemeente Vlaardingen gelegd. Vlaardingen krijgt wel een opdracht tot investeren, maar geen middelen.

Wij ervaren deze procesgang als een stevige schending van de gemeentelijke autonomie.

Het gemeentebestuur van Vlaardingen is zeker bereid te investeren in de recreatieve en natuurwaarden in de Broekpolder.Vlaardingen wil de toegankelijkheid en bereikbaarheid verbeteren.Ik verwacht dat deze onderwerpen een belangrijk onderdeel zullen vormen in het bestuursakkoord voor de komende raadsperiode.

Maar het is een vreemde opdracht te moeten investeren zolang op de plankaart de ster van “zoekgebied voor landelijk wonen” wordt gehandhaafd. Een ster die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd blijft hangen.

Uw Staten nemen straks een besluit over RR2020 en daarmee ook over onze Broekpolder. Onze gemeenteraad, de raden van omliggende gemeenten en de bevolking hebben een niet mis te verstaan standpunt ingenomen. Wij mogen ervan uitgaan dat dit signaal een prominente plaats krijgt in het debat dat u straks gaat voeren.

Meneer de voorzitter, leden van Provinciale Staten. Ik ben aan het einde van mijn betoog gekomen. Het woord is aan u. Namens het voltallige gemeentebestuur van Vlaardingen wens ik u veel wijsheid toe.

Dank u wel.

naar boven