GroenLinks motie bepleit wijzigingen herinrichtingsplan Abtswoude

Het inrichtingsplan voor het gebied Abtswoude (Midden Delfland) behelst een reconstructie waarmee een groot deel van het cultuurhistorisch landschap verloren zal gaan. GroenLinks verzoekt het college middels een motie dringend om de reconstructiecommissie tot andere gedachten te brengen. Ook de PvdA en CDA ondertekenen deze motie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M O T I E De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 22 december 2005;Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het Bestemmingsplan Abtswoude;Overwegende dat het bestemmingsplan voortborduurt op het reconstructieplan Midden-Delfland en het deelplan Abtswoude en erop gericht is ongewenste ontwikkelingen als woningbouw tegen te gaan, o.a. door het creëren van recreatiemogelijkheden tegen de stadsrand aan;dat in dit kader enkele Vlaardingse gebieden, eveneens deel uitmakend van het Midden-Delflandgebied, reeds zijn ingericht als gebied voor recreatie (o.a. Broekpolder en Lickebaert);dat de uitvoering van het reconstructieplan voor een goed deel ten koste gaat van het originele cultuurhistorische landschap, een landschap waarvan het gebied Abtswoude nog in ruime mate de kenmerken draagt;dat er sprake is van voortschrijdend inzicht ten aanzien van het behoud van het originele polderlandschap en dat uit vele geledingen van de Vlaardingse gemeenschap de roep wordt gehoord om behoud van dit landschap;dat het daarom wenselijk is het inrichtingsplan voor Abtswoude te actualiseren in de geest van dit nieuwe inzicht en dat het alternatieve plan van het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. hiertoe een goede aanzet biedt;verzoekt het college dringend zijn invloed uit te oefenen om via de besturen van het Recreatieschap Midden-Delfland en de Reconstructiecommissie Midden-Delfland tot de gewenste aanpassing van het inrichtingsplan te komen en de raad op de hoogte te houden van de voortgang in deze kwestie.en gaat over tot de orde van de dag. Fractie GroenLinks,Fractie PvdA,Fractie CDA.