Wonen

Het actieplan wonen wordt verder uitgevoerd waarbij meer kritische aandacht zal worden besteed aan groen en duurzaamheidaspecten.
Voor een aantrekkelijk woonklimaat is een juist evenwicht nodig tussen voorzieningen voor wonen, winkelen, recreëren, sport en cultuur.
Bewoners moeten worden betrokken bij de ontwikkelingen van hun buurt en directe leefomgeving. De gemeente ondersteunt bewonersparticipatie en sociale initiatieven om burgerkracht te versterken en faciliteert bewoners om zichzelf te organiseren. Professionele inzet is hierbij onmisbaar.

 • Bouw in het Buizengat en de Rivierzone benutten om, zo mogelijk met architectonisch spectaculaire projecten, de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.
 • Realisatie van andere woonvormen en aanpassing van de daarbij behorende buitenruimten te realiseren inspelend op een veranderende maatschappij.
 • Per wijk een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod van woningen.
 • Herbestemmen van leegstaande (kantoor) gebouwen.
 • Het aanbieden van kluswoningen.
 • Voldoende groen- en speelvoorzieningen in de woongebieden rekening houdend met mensen met een lichamelijk beperking.
 • Mogelijkheid voor bewoners om in hun eigen wijk hun wooncarrière te vervolgen.
 • Waar mogelijk zelfbouw, ook in collectieven, stimuleren. De gemeente faciliteert dit door hulp te bieden bij het voldoen aan de vele voorschriften en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Dat de rol en het belang van de leefbaarheidsplatforms verder wordt ontwikkeld en subsidies voor bewonersparticipatie mogelijk blijven.
 • Meer betaalbare, kwalitatief goede, huurwoningen voor starters op de woningmarkt.
 • Inzetten van starterleningen om starters te helpen bij het begin van hun wooncarrière.
 • Particuliere woningverbetering via de inzet van een revolving fund*) bevorderen.
 • Inventarisatie van alternatieve financieringsvormen om nieuwbouw en doorstroming te bevorderen.