Duurzaamheid en economie

De belangrijkste uitgangspunten van een duurzame economie voor GroenLinks zijn enerzijds preventie van milieuaantasting en het zoveel mogelijk sluitend maken van kringlopen (cradle to cradle*). Anderzijds moet zo veel mogelijk energie uit oneindige bronnen worden gehaald: zon, wind water en bodemwarmte. Dat alles levert de nodige innovatie.

Om tot een lokaal groene, duurzame, economie te komen die tevens nieuwe banen creëert, kansen biedt aan nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt en op lange termijn een stevige basis voor een innovatief klimaat vormt, hanteert de gemeente de volgende speerpunten bij het vaststellen van beleid:

 • In het actieplan economie wordt duurzaam economisch handelen een speerpunt.
 • De wethouder milieu/energie krijgt daarom de bevoegdheid t.a.v. alle andere portefeuilles een dwingende aanwijzing te geven om eerdergenoemde uitgangspunten voor milieu en energie te kunnen bereiken.
 • Alle bewoners, bedrijven, woningcorporaties, scholen, zorg- en andere instellingen worden actief betrokken bij het bereiken van de eerder genoemde uitgangspunten.
 • Daarom wordt actief gestimuleerd dat bedrijven, maar ook andere instellingen Maatschappelijk Verantwoord Handelen en daardoor rekening houden met groen, duurzaamheid en energiebesparing.
 • Er zijn mogelijkheden voor schoolverlaters om ervaring op te doen hetgeen de kans op een betaalde baan verhoogt.
 • Het onderwijsbeleid richt zich op onderwijskansen voor jong en oud, zowel op school huisvestingsbeleid als op mogelijkheden voor volwasseneneducatie.
 • De gemeente geeft als investeerder/inkoper en werkgever in de stad altijd zelf het goede voorbeeld.

GroenLinks wil daarom:

 • Het hanteren van gezondheidsnormen van de GGD voor luchtkwaliteit i.p.v. wettelijke milieunormen.
 • Voorzieningen voor walstroom in het havengebied, zo mogelijk in samenwerking met andere partijen.
 • Een nieuwe nota Duurzaam Inkopen die de hele gemeentelijke organisatie en alle beleidsterreinen betreft en met een bredere interpretatie van duurzaamheid.
 • Een actieplan om zowel particulieren, woningcorporaties en bedrijven als de gemeente zelf te stimuleren zonnepanelen te installeren en andere maatregelen te nemen om zo veel mogelijk energie te besparen en in het algemeen meer rekening te houden met het milieu.
 • Daartoe ook ondersteuning door de gemeente van energiecoöperaties of vergelijkbare initiatieven zoals windenergie, zonne-energie en warmtekoud installaties.
 • Waardering en facilitering door de gemeente van burgerinitiatieven m.b.t. milieugerelateerde onderwerpen zoals: energievoorziening (zonnepanelen), opruimen zwerfafval (Buurtbezem), groene tuinen en straten, repair café, kringloopwinkels en stadslandbouw. Het “Groene lintje” wordt in ere hersteld.
 • Het scheiden van afval blijvend stimuleren onder meer door de containers waarin verschillende soorten afval kunnen worden gedeponeerd zo mogelijk op een plek in de wijk te centraliseren.
 • Via de DCMR de bedrijven uiterst scherp houden op het gebied van veiligheid. Controle ter plekke blijft essentieel.
 • Het ondersteunen en initiëren van nieuwe initiatieven op het terrein van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, woningsector en gemeente: het Platform Duurzaam Vlaardingen,
 • Een actieve inzet van de gemeente op een duurzaamheidalliantie met bedrijven en burgers en een duurzame marktplaats Vlaardingen, waarbij vraag naar en aanbod van allerlei vormen van duurzaam handelen bij elkaar worden gebracht.
 • Voorrang bij vestiging van bedrijven met veel groene en duurzame banen.
 • Versnelde duurzame aanpak van achterstallig onderhoud van bedrijventerreinen.
 • Realiseren van een lokaal energiebedrijf al of niet in samenwerking met burgerinitiatieven op het gebied van schone energie
 • Een duidelijke rol van de het duurzaamheidscentrum NME*) bij het beïnvloeden van gedrag van burgers bij “kleine” milieuproblemen zoals zwerfafval, graffiti, hondenpoep en vuurwerkoverlast. Daarbij wordt ook een bijdrage van de scholen zelf gevraagd.
 • Dat het milieubewustzijn verder via het NME gestimuleerd wordt door te wijzen op besparingen van energie en gescheiden inzameling van de diverse soorten afval en van kleding.