Ingediende GroenLinks motie over bespreking reductie salaris nieuwe wethouders aangenomen

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom: “Mijn motie behelst een bijdrage te leveren in de moeilijke financiële positie waarin Vlaardingen verkeert.”

[De uitgesproken tekst geldt.]

________________________________________________________________________________

Voorzitter,

Ik had al om een 2e termijn gevraagd. Ik vermoedde namelijk al wat het antwoord van de formateur zou zijn.

100% FTE, heeft veel gelijking met 100% sociaal, u weet wel de slogan van de SP. Ik zou de vergelijking willen doortrekken 100% FTE is 100% Sociaal is 100% salaris.

Zoals u weet hadden de heren wethouders 80 resp. 90% salaris bij een vergelijkbare werkweek. De heren wethouders gaan er dus 25%, resp. 11%  in salaris op vooruit, dat moet toch in deze tijden van crisis een waar feest worden. 25%, resp. 11% is niet niks in deze tijden van crisis, minder pensioen voor gepensioneerden en extra bezuinigingen in deze gemeente.

De stijging van het salaris is gelijk aan ongeveer het totale jaarloon van de minima en uitkeringsgerechtigden in Nederland.
“Honderd procent sociaal” noemen we dat... Dat belooft wat voor de toekomst....

Voorzitter,

Ik heb een motie.

Deze motie is gebaseerd op het amendement dat mevrouw Wijker van de SP op 13 februari 2014 (dus voor de verkiezingen) heeft ingediend en betrekking had op de vergoeding aan raadsleden. Het amendement haalde het niet, de begroting werd immers niet zwaarder belast.

Mijn motie behelst een bijdrage te leveren in de moeilijke financiële positie waarin Vlaardingen verkeert.

Voorzitter ik zal de motie voorlezen.

 

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 24 april 2014, behandelend de ingekomen brief van de formateur en behandelend het coalitieakkoord 2014-2018;

constaterende dat:

  • van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders vijf wethouders deel zullen gaan uitmaken;
  • deze wethouders, conform coalitieakkoord, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, fulltime zullen gaan werken en betaald zullen gaan worden;

overwegende dat:

  • de gemeente Vlaardingen in financieel zwaar weer verkeert, inmiddels 35 miljoen euro aan structurele bezuinigingen heeft doorgevoerd, en vanaf 2015 nog eens minstens 12 miljoen euro extra structureel gaat bezuinigen;
  • de voorzitter van deze Raad zich recentelijk per brief tot de raadsleden heeft gewend om zijn zorgen uit te spreken over huidige financiële toestand en om te wijzen op de noodzaak van verdere bezuinigingen;
  • de fractie  van de SP in de raadsvergadering van 13 februari jl. (dus voor de verkiezingen) middels een amendement nog krachtig heeft gepleit voor het terugbrengen van vergoedingen;

is van mening dat:

  • het gezien de financiële situatie van de gemeente niet verantwoord is om voor de komende jaren 5 fulltime wethouders aan te stellen tegen 5 fulltime wethoudersalarissen;

verzoekt de voorzitter van de raad:

  • in het constituerend beraad van het nieuwe college een voorstel te doen om de nieuwe wethouders de komende collegeperiode toch niet fulltime te laten werken en betalen, maar parttime, te weten voor 80%;
  • het resultaat hiervan te delen met de raad en, ook indien het voorstel door het college wordt afgewezen, het onderwerp voor te dragen voor agendering op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering;

en gaat over tot de orde van de dag.

namens de fractie van GroenLinks,
Kees Borsboom

De motie is met 18 stemmen vóór en 17 tegen aangenomen.