Nog steeds maakt GroenLinks zich zorgen over de veiligheid in het centrum

Het College doet de eerder door GroenLinks gestelde vragen (zie onder) af alsof er niets aan de hand is en dat de verantwoordelijken volledig op de hoogte zijn en de zaak onder controle hebben.

Bewonersvereniging Liesveld is bij de Burgemeester op bezoek geweest en heeft een update van de gang van zaken gegeven. GroenLinks dringt er nogmaals op aan om de raad te informeren en de zaken niet onder het Vlaardings tapijt te vegen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

__________________________________________________________________________

RAADSMEMO

Aan: De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder: Burgemeester drs. H.B. Eenhoorn

Datum: 15 april 2014

Onderwerp: Veiligheidssituatie centrum Vlaardingen

 

Geachte leden van de raad,

De raadsfractie van GroenLinks heeft ons verzocht hen te informeren over de veiligheidssituatie in het centrum, specifiek in de weekenden.

Hieronder de gevraagde informatie.

1: De aanrijtijden na het bellen van het alarmnummer 112.
In de regel reageren de hulpdiensten alert en binnen de kaders van prioritering. Mocht de vraag specifieker warden gesteld dan kan zeker warden nagegaan hoe de opvolging van een (of meer) incident(en) is verlopen.

2: Het niet aangesloten zijn van de camera's om zodoende de opsporing te bevorderen.
Het cameratoezicht in het centrumgebied is aangesloten en binnenkort start het uitlezen van de beelden.

3: Het bekend zijn van de groep en er geen actie tegen ondernemen.
Politie en jongerenwerk werken onder de regie van de gemeente aan de aanpak van jongerenoverlast.
De afgelopen maanden is met name ingezet op een groep jongeren die zich in de Vettenoordse Polder ophoudt. Uit de rapportage van het jongerenwerk komen geen signalen binnen over een hanggroep op of rand de Korte Hoogstraat.

4: De opmerking van de politie over de onderbezetting in Vlaardingen.
Het gestelde over de opmerking van de politie over onderbezetting in Vlaardingen wordt niet herkend en is overigens de verantwoordelijkheid van de Nationale Politie.

Voor wat betreft uw vraag over een commissievergadering kunnen wij u melden dat twee maal per jaar een vergadering in het bijzijn van o.m. de politie over het integraal veiligheidsbeleid met de raad plaatsvindt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

De secretaris,                         de burgemeester,
ir. C. Kruyt                              drs. H.B. Eenhoorn