Afscheid van Corrie Kortleven, Jan Robberegt, Hermine Koning - 21 mei 2014
Corrie Kortleven, Jan Robberegt, Hermine Koning

GroenLinks neemt afscheid van Corrie Kortleven en Hermine Koning

Op 21 mei werden Corrie en Hermine uitgezwaaid door leden van GroenLinks en mensen waarmee beiden in de afgelopen jaren hebben gewerkt. Zo’n 50 mensen reageerden op de uitnodiging het glas met dit tweetal te heffen. Jan Robberegt krijgt op 11 juni, eveneens in de Kroepoekfabriek, een afscheidsbijeenkomst aangeboden door de gemeente Vlaardingen.

Na een korte toespraak van fractievoorzitter Kees Borsboom leidde Jack Tsang een kort inhoudelijk intermezzo in waarin Hugo Mulder, Fouad Akka en Renske Verbeek vertelden wat GroenLinks heeft bereikt en waar GroenLinks volgens hen de komende jaren in de gemeenteraad voor moet staan.

Fouad Akka benadrukte de sociale betekenis van GroenLinks in de gemeenteraad.
De wens van Fouad is dat de huidige GroenLinks fractie zich de komende periode met hart en ziel zal inzetten om het sociale gezicht van GroenLinks met woord en daad uit te dragen. Dit keer vanuit de oppositie en met de volgende speerpunten:

  • Behoud van de financiële middelen voor burgerparticipatie;
  • Het betrekken van bewoners bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leef/woonomgeving;
  • Versterking van de leefbaarheidsplatforms meer betrekken van moeilijk te bereiken doelgroepen bij het wijkgebeuren.
  • “Bovenop de drie decentralisaties zitten”. Benadrukken dat burgers van Vlaardingen recht hebbent op hulp en ondersteuning wanneer de familie of hun omgeving dit niet kunnen bieden en zij dit niet zelf kunnen betalen. Eigen regie van mensen die zorg nodig hebben staat voorop; zij bepalen zoveel mogelijk zelf welke zorg ze willen, op welke manier en door wie die geleverd wordt.
  • Armoedebestrijding: GroenLinks moet gezinnen met een huurachterstand en een forse schuld niet op straat laten belanden maar alle hulp bieden om de problemen het hoofd te bieden. Kinderen uit arme gezinnen moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Hugo Mulder liet zijn licht schijnen over de waarde van Groen voor de stad en gaf de volgende gedachten mee aan de nieuwe GroenLinks fractie:

Maak combinaties van zorg, groen en educatie en zorg dat recreatie en groen voor alle groepen burgers bereikbaar is. Zo kent de Broekpolder speciale programma’s onder het motto  ‘Zorg dat je erbij bent en erbij blijft’. Jongeren, ouderen maar ook bewoners van bijvoorbeeld het Zonnehuis, Drieënhuis en Ipse de Bruggen kunnen genieten van alles wat de Broekpolder te bieden heeft.

Gevolgd door een paar wijze woorden voor GroenLinks:

  • Verzilver je benadering en opstelling in de Groenoptie van de laatste jaren, met name in de Broekpolder. Maar vergeet niet de andere wijken van Vlaardingen in die profilering mee te nemen.
  • Deel dat succes met andere politieke partijen, buurten en belangengroepen in Vlaardingen.
  • Stel je niet op als eigenaar van ’Groen in deze stad’. Richt je meer op samenwerking met alle (politieke) groeperingen.

Renske Verbeek, directeur van de Kroepoekfabriek, bedankte Corrie, Hermine en Jan voor hun niet aflatende inzet om de Kroepoekfabriek te laten groeien tot “het poppodium” van Vlaardingen.
Tevens gaf zij een aantal aanbevelingen* mee voor de toekomst onder het motto: Laat Vlaardingen een voorbeeld zijn waar, mede door een krachtig cultuurbeleid, de ambities van héél Vlaardingen kunnen slagen.

Jack nodigde aanwezigen uit om hun wens, reactie op de sprekers en/of woord aan Corrie, Hermine en Jan op een “geeltje”te schrijven.

Bronja Nijk reikte aan Corrie en Hermine het eerste “GroenLinks speldje” uit, ontworpen door de Vlaardingen goudsmid Werner Nijman, als dank voor hun inzet in de gemeenteraad in de afgelopen 12 respectievelijk 4 jaar.

________________________________________________________________________________________

*) AANBEVELINGEN VOOR EEN KRACHTIG CULTUURBELEID
Laat Vlaardingen een goed voorbeeld zijn waar, mede door een krachtig cultuurbeleid, de ambities van héél Vlaardingen kunnen slagen
Kade 40, De Kroepoekfabriek, Museum Vlaardingen en Stadsgehoorzaal Vlaardingen zitten bomvol plannen om nog meer samen te werken. In het hele culturele veld wordt meer en meer de samenwerking opgezocht. In de aanloop naar de nieuwe raadsperiode overhandigden vier culturele instellingen aan de nieuwe raad tien aanbevelingen, in de vorm van een EHBO-kist, Eerste Hulp Bij (cultureel) Onderhandelen.

Koesteren
Koester wat je hebt. Zet de waarden van kunst en cultuur slim in voor de stad én de regio.
Zie subsidiëren als investeren. Iedere euro verdubbelt minimaal. Maak het actieve culturele leven een Unique Selling Point van Vlaardingen!

Brede rol
Gebruik onze culturele kracht als motor voor innovatie en verandering. Zet ons in voor het bereiken van stedelijke ambities, door bv. culturele instellingen mee te laten denken met thema’s als zorg, participatie, wonen, onderwijs, jeugd en/of vrijwilligersbeleid.

Publiek
Zorg dat het cultuurbeleid aansluit bij de behoeftes in de stad en regio. Werk  gezamenlijk aan een breed en passend publieksbereik.

Educatie
Investeer in de jeugd door toegankelijkheid van kunst, cultuur en cultuureducatie, zodat cultuur een vanzelfsprekendheid wordt voor iedereen en bijdraagt aan gelukkige, weldenkende Vlaardingers.

Huisvesting
Bedenk creatieve oplossingen voor huisvesting en onderhoud van cultuurgebouwen, zodat cultuurbudget naar de programmering in de stad gaat en niet naar de stenen. Zo kan je prestaties beter afstemmen en beoordelen.

Talentontwikkeling
Maak van talentontwikkeling een cultureel speerpunt, zodat cultuur sterk bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de bewoners van de stad.

Belonen
Beloon cultureel ondernemerschap en samenwerking. Vraag instellingen zelf de samenwerking zodanig in te richten, dat de totale subsidiebehoefte minder wordt dan de som van de individuele spelers. Houdt bij de opdracht voor meer ondernemerschap rekening met de bestaande grenzen, door wet, concurrent en/of publiek. Investeer in de Cultuur Stichting Vlaardingen met een eigen werkbudget, dat geld moet opleveren voor het hele cultuurveld, bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving of strategische marketing.

Garanties
Garandeer de financiering van de vaste lasten van de culturele instellingen, zodat de energie 100% kan gaan naar de kwaliteit van het aanbod, afgestemd op de behoeftes van de stad.

Complementaire voorzieningen
Besef dat de aanwezige infrastructuur van kunst en cultuur elkaar aanvult en versterkt. Een speler minder is een belangrijke schakel minder. Dit heeft direct zijn weerslag op alle spelers en het culturele klimaat, en dus de aantrekkelijkheid van de stad. Geef het veld tijd om zich nog sterker te vervlechten, voor optimale inzet.

Draagvlak
Draag als gemeentebestuur collectief bij aan de positieve beeldvorming van cultureel Vlaardingen. Zorg per partij voor een woordvoerder Cultuur en wees met elkaar een ambassadeur voor de kunst en cultuur.

Renske Verbeek, directeur van de Kroepoekfabriek