Voorjaarsnota 2014 - GroenLinks komt met alternatieve begroting

GroenLinks ("bezuinigingen geen onontkoombaar natuurverschijnsel") heeft haar uitgebreide reactie op de voorjaarsnota 2014 op papier gezet. GroenLinks is tegen de voorgenomen bezuinigingen en geeft een dekking aan om de begroting 2015 toch sluitend te hebben. Een uitgebreide visie op de stad en een alternatieve begroting.

             # Download onderstaande GroenLinks reactie - incl. schaduwbegroting
             # GroenLinks stelt voor om vrijwel alle bezuinigingen terug te draaien

_________________________________________________________________________________________________________

GroenLinks aan zet
Een alternatief op de Voorjaarsnota 2014

 

GroenLinks heeft ervoor gekozen om de door dit College gepresenteerde Voorjaarsnota op een andere manier van commentaar te bezien dan gebruikelijk. We verkeren dan ook in een ongebruikelijke situatie. Wij onderkennen volledig dat de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig is. Wij kiezen echter voor een andere aanpak om deze situatie te verbeteren.
Via dit document  willen wij een constructieve bijdrage leveren, nu wij niet meer in de gelegenheid zijn dit te doen via deelname aan het College. Het verschil van wel of niet GroenLinks in het College zal daarbij voor iedereen duidelijk zijn. Onze bijdrage is gebaseerd op de GroenLinks visie zoals die ook is beschreven in ons verkiezingsprogramma.

Daarbij hanteren wij de uitgangspunten:
• Een samenhangende, integrale benadering van vraagstukken.
• Duurzaamheid.
• Een sociale aanpak.

Voor ons staat voorop dat Vlaardingen een complete stad blijft met de voorzieningen die daarbij horen. Dat betekent niet dat het niet anders kan en moet. Ook wij zijn ons er van bewust dat we niet aan bezuinigingen ontkomen. De voorstellen die er nu van het College liggen gaan ons echter veel te ver en zijn volgens ons ook niet nodig. Wij willen dan ook een alternatief schetsen, geheel volgens de oproep van het College aan de Raad om mee te denken.

Uw voorjaarsnota is  als voorblad volgens uw eigen woorden een pareltje van Vlaardingen afgebeeld. “Prachtige nieuwe woningen in het centrum van de stad, gelegen aan het water en met een heldere lucht op de achtergrond”. Wat opvalt is dat de mensen ontbreken! Dat is precies waar het ons om gaat. Niet alleen de stenen zijn belangrijk, het gaat om de mensen die de stad maken en gebruiken.

Ook wij zijn trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Wij hebben door onze deelname aan het College daar ook volop aan bijgedragen en verantwoordelijkheid voor genomen. En wij zijn het met u eens dat de economische recessie ervoor gezorgd heeft dat de op zich gewenste investeringen die onze stad nadrukkelijk verbeterd hebben en daarbij behorende verplichtingen in een ander financieel perspectief zijn komen te staan. Met als gevolg o.a. een verzwakte vermogenspositie.

U spreekt in uw Voorjaarsnota over de keuze om beperkt te bezuinigen en de risico's in tijd naar achteren te verschuiven dan wel een grondige verbetering van ons risicoprofiel en vermogenspositie na te streven. Dat klinkt heel plausibel, doch het is ons inziens een onjuist dilemma.
Natuurlijk moeten we streven naar een verbetering van de vermogenspositie maar niet ten koste van alles. En natuurlijk moeten risico's beheersbaar zijn. Maar een risicoloze maatschappij bestaat niet, tenzij u alles wegbezuinigd. Een  verbetering van de risicopositie over een langere termijn  heeft onze voorkeur. Dat is geen afschuiven naar volgende generaties. Het zijn immers ook de volgende generaties die van voorzieningen en investeringen profiteren.
Juist het op grote schaal bezuinigen op voorzieningen en de leefkwaliteit van de stad is de volgende generaties opzadelen met een “uitgeklede stad”, waar het woongenot aanmerkelijk is afgenomen.

Het forse pakket aan ombuigingen en bezuinigingen van € 12 miljoen structureel gaat ons dan ook veel te ver. Dat is volgens ons dan ook niet nodig om toch op een verantwoorde manier de gemeentelijke financiën gezond te maken. Met name het verhogen van de weerstandscapaciteit naar € 49 miljoen roept bij ons vragen op (zie blz. 18 “Prognose verloop weerstandscapaciteit”).

U geeft aan met de forse spaarbedragen en incidentele toevoegingen tot een totaal van  € 31,7 miljoen  met € 14 miljoen boven de minimale weerstandscapaciteit van € 35 miljoen uit te komen.

De minimale weerstandscapaciteit van € 35 miljoen is zoals in de jaarrekening is omschreven berekend via de Monte Carlo methode als zijnde de  risico's die wij als gemeente lopen.  
U beschrijft in de jaarrekening dat u een weerstandsvermogen wilt van 100%, berekend volgens de formule: aanwezige weerstandscapaciteit/gewenste weerstandscapaciteit (de risico's) * 100%.  
In 2018 betekent  dit : 49 miljoen/35 miljoen * 100% U komt dan uit op een weerstandsvermogen van 140%. Waar is dit voor nodig als 100% uw eigen richtlijn is?

Uitgaande van 100 % zou een aanwezige weerstandscapaciteit van € 35 miljoen voldoende zijn.
In dat geval kunnen de spaarbedragen met € 14 miljoen verlaagd worden van € 25,1 miljoen naar € 11,1 miljoen. Graag horen wij of onze redenering juist is.

Een ruimere weerstandscapaciteit kan natuurlijk geen kwaad, maar de vraag is of  je de strikt niet noodzakelijke bedragen moet gaan sparen ten koste van het wegbezuinigen van allerlei voorzieningen die voor de stad van belang zijn. Wij vinden van niet.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u van mening bent de extra € 14 miljoen nodig te hebben voor nieuwe investeringen in de stad. Maar dat lezen we nergens!

GroenLinks is van mening dat het water naar de zee dragen is als je voorzieningen die behoren bij onze visie op een complete stad wegbezuinigt  ten behoeve van nieuwe onbekende investeringen.  Nieuwe investeringen zouden zich moeten beperken tot de incidentele toevoegingen aan de Algemene Reserve. Hier heeft u ook over 4 jaar een bedrag van € 6,6 miljoen voor opgenomen.

In onze visie is wat u noemt stap 4, het sparen van gemiddeld € 3,5 miljoen per jaar niet noodzakelijk en zeker in deze periode ongewenst. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden kunnen we ons dat domweg niet permitteren. Het is onverstandig om bestaande voorzieningen die wat ons betreft onmisbaar zijn voor de stad weg te bezuinigen om € 3,5 miljoen per jaar te sparen!

U zegt de maatregelen die u voorstelt inhoudelijk te betreuren, maar dat ze noodzakelijk zijn om de financiële positie en de toekomstbestendigheid van de stad Vlaardingen te garanderen.
Wij zijn van mening dat de toekomstbestendigheid van de stad juist door deze maatregelen in het gedrang komt. U bereikt door de maatregelen juist het tegenovergestelde. U zegt dat voorzieningen met een lagere financiële bijdrage van de gemeente moeten worden voortgezet. Heeft u zich vergewist van de mogelijkheden van de instellingen daartoe? Kunt u ons garanderen dat voorzieningen met een lagere bijdrage kunnen worden voortgezet? U kijkt  met uw maatregelen alleen eenzijdig naar het financieel gezonde perspectief van de gemeente Vlaardingen en niet van de instellingen. Alsof zij niet de stad Vlaardingen mee vormgeven!

U geeft aan de afgelopen jaren in brede zin geïnvesteerd te hebben in de stad (Wij missen daarbij overigens de sport). En dat was en is natuurlijk ook prima. GroenLinks heeft daar voluit medeverantwoordelijkheid voor gedragen. Vlaardingen is er nadrukkelijk aantrekkelijker op geworden. Dat hoor je ook in de stad. Vandaar dat het des te onbegrijpelijker is dat u een aantal van deze investeringen weer teniet gaat doen.

U verwijst naar de stadsvisie Vlaardingen koerst op 2020 als grondslag voor de investeringen van de afgelopen jaren. Aangescherpt met het Actieplan Wonen en het actieplan Economie en wat ons betreft ook met het Programma Duurzaamheid en de cultuurnota De Creatieve Stad.
Al deze visies en plannen zijn en worden door ons gesteund.

Het lijkt ons echter wel goed om de komende periode een evaluatie te doen en een nieuwe toekomstvisie op de stad te ontwikkelen. Een visie mede gebaseerd op een duurzame stad in de toekomst.

U geeft aan dat we nog steeds te kwetsbaar zijn ten aanzien van onze grondpositie. Kunt u dat nog eens nader toelichten? Waarom blijven we na vele afboekingen nog steeds te kwetsbaar?  
U schrijft dat actief grondbeleid financiële risico's met zich meebrengt. Dat is niet nieuw.
Betreft het hier alleen nadelige risico's of valt er ook nog iets te verdienen?

U geeft aan dat er een te groot optimisme heeft bestaan over de ontwikkelingsmogelijkheden van gemeentelijke verwervingen. U noemt daarbij voorbeelden van projecten van vele collegeperioden geleden. Zijn er daarna geen, naar nu blijkt, te optimistische aankopen meer gedaan?

U spreekt  over het instrument Meerjaren Investerings Plan als integraal afwegingskader voor het kiezen om te investeren binnen een duurzaam financieel evenwicht o.a. door het opnemen van het overzicht van meerjarige investeringen in de meerjarenbegroting. Wellicht is ons iets ontgaan,
maar is een Meerjaren Investerings Plan als integraal afwegingskader ooit aan de Raad voorgelegd?

Blij zijn wij met de ontwikkeling van het instrument risicomanagement en het Meerjaren-Programma Grondzaken.

U geeft aan dat de Algemene Reserve in 2006 ca € 70 miljoen bedroeg waarvan € 35 miljoen nodig was als risicoreserve. Een zelfde bedrag als nu. In 2006 liepen de begrote risico's op tot een bedrag van € 236 miljoen. Kunt u aangeven hoe hoog dit bedrag nu is?  De resterende € 35 miljoen Algemene Reserve is de afgelopen periode (gedeeltelijk) uitgegeven aan projecten en exploitaties.
Kunt u in grote lijnen aangeven waar dit aan is gebeurd?

U geeft aan dat de weerstandscapaciteit niet meer op het juiste niveau is. Al eerder in dit verhaal  hebben wij daar onze visie op gegeven. U geeft aan dat de toevoeging vanuit het erfpachtstelsel eenmalig soelaas biedt en geen structurele oplossing is. Kunt u aangeven waarom niet?
Als dit geld niet uitgegeven wordt is er toch geen probleem?

U geeft aan te blijven investeren in de stad, o.a. omdat onze begroting door de decentralisatie- budgetten boven de € 200 miljoen blijft. Dat zegt toch niks?
Wilt u decentralisatiebudgetten gaan gebruiken voor investeringen in de stad?!

U noemt naast het Actieplan Wonen en het Actieplan Economie het actieplan Mobiliteit als belangrijk uitgangspunt. Het Actieplan Mobiliteit kennen wij niet. Hoe kunt u dat dan als uitgangspunt nemen? We missen hier overigens het Programma Duurzaamheid. Als het nu om de toekomst en een toekomstvisie gaat is dat wel schrijnend. Juist met Duurzaamheid is op een andere manier geld te “verdienen”.

En dan komt u met uw visie. Wij vinden het een armzalige, beperkte visie die puur financieel/boekhoudkundig gemotiveerd is! In het verleden hadden we het niet alleen over stenen stapelen als het ging over de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad.
Een dergelijke visie, gedomineerd en gemotiveerd door alleen financiële zaken is een schande voor een coalitie die gedomineerd wordt door wat we vroeger nog wel eens progressieve partijen noemden. Het is onbegrijpelijke dat deze progressief-christelijke coalitie met een dergelijke eenzijdige visie durft te komen. Bij aantrekkelijk wonen horen voorzieningen en een aantrekkelijk cultureel klimaat. Juist  hier vinden de bezuinigingsvoorstellen plaats. Het is wat ons betreft water naar de zee dragen. En daarin staan wij niet alleen. Je ziet op allerlei plekken in het land dat bijvoorbeeld bezuinigingen op cultuur worden teruggedraaid en er zelfs in wordt geïnvesteerd omdat nadrukkelijk is aangetoond dat dit bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de stad.
De eenzijdig economische oriëntatie getuigt van een volstrekt overtrokken geloof in groei, groei, groei! Waar is dat op gebaseerd? GroenLinks kiest voor een duurzame, groene economie met werkgelegenheid die het milieu en de toekomst van onze kinderen niet verder belast.
U rept met geen woord over hoe er de komende jaren met duurzaamheid, energie, groen et cetera om wordt gegaan. Leeft u wel in de 21e eeuw? Investeren in duurzaamheid, groen en cultuur is inmiddels onomstreden, behalve voor dit College. Ja, u zegt dat u duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Maar waaruit kunnen wij dat opmaken? Het is niet voor niks dat juist ook de middenstand op de inspraakavond over de voorjaarsnota pleitte voor behoud van voorzieningen.

Kunt u eens motiveren waarom Haven, Cleantech, Maintenance en zorg de toekomst hebben?
Geen woord over onderwijs! En zorg heeft volgens u de toekomst. Zorg is een van de aspecten die bij de decentralisaties aan de orde komt. Wij hadden toch wel iets meer over de gevolgen van deze decentralisaties in een toekomstvisie verwacht dan de schamele opmerking dat u de  randvoor-waarde biedt voor (jeugd)zorg en inkomensondersteuning. U zegt dat het sociale gezicht van de stad tot uitdrukking moet komen in de eigen kracht van de samenleving en de sociale netwerken. Wij kunnen het als u het zo formuleert niet anders interpreteren dan dat het de bewoners het zelf moeten doen en dat het geen cent mag kosten! Want wat betekent dat nu praktisch voor u dat het accent moet liggen op participatie in en vanuit de samenleving? Het beroep op de eigen kracht van de samenleving staat haaks op de bezuinigingsmaatregelen die u voorstelt.
En wat betekent de zin dat dit om een andere manier van werken en een andere houding van ambtenaren vraagt? Wat moeten die dan anders gaan doen? En het vraagt geen andere houding van bestuurders???

Wij waarderen uw uitgangspunt dat u kiest voor een transparant proces bij het invullen van de bezuinigingsoperatie en dat u op basis van uw voorstel een open debat wilt voeren over de voorgestelde keuzes en het afwegen van mogelijke alternatieven.  Wij gaan er dan ook vanuit dat onze bijdrage volwaardig deel kan uitmaken van dit afwegingsproces en de  benodigde uitwerking ook op ambtelijke ondersteuning kan rekenen. Overigens is het delen van informatie en een transparant proces niet meer dan een (belangrijke) randvoorwaarde voor het maken van politiek gemotiveerde keuzes. Ook die zullen duidelijk gemaakt moeten worden in het proces.

Wij vinden bezuinigingen geen onontkoombaar natuurverschijnsel.

U kiest voor drastische ingrepen in plaats van de kaasschaafmethode. U zegt deze niet meer toe te passen omdat dat in het verleden al gebeurd is . Dat is een zwakke redenering.
Het bekt wel lekker en stoer als u zegt dat u kiest voor het afstoten van taken en het stopzetten van een aantal subsidies, maar als u daarmee zaken wegbezuinigt die wij onmisbaar vinden voor een aantrekkelijke stad is dat een (sociale en economische) kapitaalvernietiging die vrijwel niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

Uw keuzes zijn -zegt u- gebaseerd op de begrotingsscan van Deloitte, de quickscan bezuinigingsmogelijkheden en de takeninventarisatie en betreffen organisatie en niet-wettelijke taken. Dat zijn politiek neutrale instrumenten. Graag zouden wij zien dat u ook vanuit uw politieke visie motiveert welke zaken u belangrijk vindt voor de stad. Wat zijn de maatschappelijke effecten op korte en lange termijn  en hoe kunnen die meegewogen worden?
Wij verwachten van u dat u nog voor de samenstelling van de begroting hierover met een notitie komt.

Organisatie
U geeft aan dat de organisatie en forse ruimtevrager is oplopend tot € 1 miljoen in 2018. U zegt de arbeidsvoorwaarden te willen normaliseren. Betekent dat dat u af wil van de uitloopschaal zoals afgesproken bij de herinvoering van de 36-urige werkweek? Kunt u ons nog eens uitleggen wat de afspraken hieromtrent precies zijn? Het staat ons bij dat een van de afspraken bij de herinvoering was het introduceren van een nieuw beoordelingssysteem. Is dat ook gebeurd? Hoe schat u het gesprek met de vakbonden in?  Wij zijn het met u eens dat er ruimte is om te bezuinigen op de overhead van de organisatie. Wij zijn benieuwd naar de business-case met betrekking tot een mogelijk Shared Service Centrum met de gemeenten Schiedam en Maassluis. Juist een dezer dagen verscheen er immers een studie waaruit blijkt dat samenwerking en fusie geen geld oplevert maar vrijwel altijd geld kost!

Sociaal Beleid/ Werk en inkomen
U zegt altijd verantwoordelijk te zijn voor het bieden van een vangnet voor mensen die aangewezen zijn op (financiële) hulp. Wij willen deze uitspraak graag onderschrijven. U zegt dan ook niet te gaan bezuinigen op dit gebied. Wij nemen daar kennis van. Vraag is echter of met decentralisaties en dergelijke de vraag naar hulp niet zal gaan toenemen. Graag zien wij jaarlijks een inhoudelijk overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied.

Cultuur
U begrijpt dat wij uw voorgestelde maatregelen op het gebied van Kunst en Cultuur op deze manier absoluut onaanvaardbaar vinden. Onze GroenLinks wethouder van Cultuur is nog niet met veel lof uitgezwaaid of u breekt de Cultuursector voor een groot deel af. U zegt wel dat Kunst en Cultuur een randvoorwaarde zijn voor een levendige en leefbare stad, maar uw daden  geven blijk van het tegenovergestelde. Cultuur is niet alleen een voorwaarde voor een levendige en leefbare stad, het is een van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden voor bewoners en bedrijven die we naar de stad willen trekken en willen behouden! Ook de vele insprekers over dit onderwerp hebben dat nadrukkelijk aangetoond. Bovendien levert de zogenaamde ‘creatieve industrie’ een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad. Bent u bekend met de rapporten die er de afgelopen jaren op dit terrein verschenen zijn? Het is niet voor niets dat veel steden bezuinigingen op cultuur terugdraaien en juist meer investeren!

U schrijft dat culturele instellingen steeds meer op eigen benen kunnen staan. Alsof dat nu al niet gebeurd? Kunt u van de grote instellingen aangeven welk deel van hun begroting eigen inkomsten is en welk deel subsidie? De culturele instellingen hebben de afgelopen periode al een gigantische inspanning geleverd, samen met het bedrijfsleven en de bewoners, ook door steeds meer vrijwilligers. Door uw maatregelen frustreert u deze ontwikkeling meer dan dat u hem stimuleert!
 
Het is een gotspe dat u stelt dat het belang van cultuur onbetwist is en vervolgens met deze voorstellen komt.  U gebruikt de begrotingsscan van Deloitte als bevestiging dat er op het gebied van cultuur de meeste mogelijkheden tot bezuinigingen liggen. Logisch als het volledig niet-wettelijke taken betreft. Daar hebben we Deloitte niet voor nodig. Overigens is het ook niet waar wat u zegt. Deloitte schrijft in haar begrotingsscan dat er op het beleidsveld Kunst en ontspanning diverse mogelijkheden liggen voor verdere bezuinigingen. Onder Kunst en ontspanning verstaat Deloitte Kunst en Cultuur, maar ook Sport en Recreatie!

U laat uw politieke keuzes toch niet sturen door de boekhoudkundige rekenexercitie van een extern bureau? Dat zegt Deloitte overigens zelf ook. Men wijst erop dat de daarbij de afweging is of de maatschappelijke effecten acceptabel zijn!  En die afweging missen we nu net!

U zegt dat u er niet aan ontkomt om te bezuinigen op Kunst en Cultuur omdat daar de meeste mogelijkheden liggen. Dat is natuurlijk onzin. Het is geen natuurverschijnsel maar een politieke keuze. U moet zich niet verschuilen achter onontkoombaarheid. Dat is toch geen politieke afweging. Het is uw keuze, niet de onze.

Met uw citaten uit de scan van Deloitte wekt u de suggestie dat Vlaardingen veel uitgeeft aan Kunst en Ontspanning en dat er dus wel op bezuinigd kan worden. Uit de scan van Deloitte blijkt echter dat wij als gemeente Vlaardingen aanmerkelijk minder geld uitgeven aan Kunst en Ontspanning vergeleken met alle gemeenten met een redelijke centrumfunctie en een matige sociale structuur en vergeleken met het gemiddelde van de referentiegemeenten. Een reden temeer om je nog eens te bezinnen.

U zegt dat afwegingen gemaakt te hebben op basis van:

-    Wat wij als uniek beschouwen voor Vlaardingen
Wat is volgens U uniek. En uniek voor wie? Voor onze inwoners van de stad?
De insprekers hebben laten zien dat onze bewoners een heel andere opvatting over uniek hebben dan dit College!

-    Welke voorzieningen het meest bijdragen aan onze doelen
Welke zijn dat dan ? Wie draagt bij aan welke doelen ? Kunt u dat specificeren? En kunt u dat ook aangeven bij alle zaken waar u wel geld aan wil blijven uitgeven op andere beleidsterreinen?

-    Welke voorzieningen ook in vergelijkbare zin te vinden zijn in de nabije regio
Wat een schamele redenering. Alles is te vinden in de regio, ook winkels en scholen, werk-gelegenheid. Je kunt ook ergens anders gaan wonen. Volgens ons gaat het erom wat voor stad je wilt zijn voor je bewoners en welke voorzieningen daar bij horen. Los van of die ook in andere steden zijn. Het gaat er juist om waar je je als stad mee kunt profileren! Daar hebben we toch ook city-marketing voor?!

U begrijpt dat wij uw bezuinigingen op Kunst en Cultuur niet kunnen steunen.
Bovendien draait u hiermee de positieve samenwerking die er de afgelopen jaren is ontstaan de nek om,. De vele insprekers op het gebied van Kunst en Cultuur hebben blijk gegeven van een groot verantwoordelijkheidsbesef. Dat is niet wat wij van u kunnen zeggen.
Men riep niet alleen maar “nee, nee, nee en tegen”, maar men wil met ons en elkaar in gesprek gaan om op innovatieve en creatieve manieren tot oplossingen te komen. Daarmee heeft u goud in handen zoals een van de insprekers zei. Wij adviseren U: grijp de uitgestoken hand, haal de bezuinigingen in deze vorm van tafel en ga het overleg aan! Zo'n uitnodiging kunt u als verantwoordelijke bestuurders niet weigeren!

Sport
U zegt het afzien van investeringen in sportvoorzieningen op termijn zal leiden tot verschraling van de accommodaties. Waarom geldt dit wel voor sport en niet voor andere voorzieningen?
Daar kun je toch dezelfde redenering toepassen? Overigens behoeft het natuurlijk geen betoog dat wij tegen de stopzetting van de subsidie aan het Museum zijn als dit leidt tot sluiting.

Jeugd
Door het verschralen van de voorzieningen trekt de jeugd weg uit Vlaardingen.
Kunt u ons uitleggen hoe de “vernieuwde functie van de bibliotheek” bijdraagt aan de ontwikkeling van de Vlaardingse jeugd tot zelfredzame volwassenen? Blij zijn we met het belang dat u hecht aan Kade 40 en de Kroepoekfabriek, al begrijpen we niet wat Kade 40 onder het hoofdstuk jeugd doet. Hun werkterrein is veel en veel breder.

Wonen, economie en mobiliteit
Op deze thema’s stelt u geen bezuinigingen voor zegt u. Dat doet u wel. In uw beleidsplannen is wonen meer dan woningen. En op de terreinen die het wonen aantrekkelijk maken zoals voorzieningen en groen bezuinigt u wel degelijk.  Wat bedoelt u met toenemende aandacht voor mobiliteit? Gaat het daarbij duurzame mobiliteit zoals elektrisch vervoer, autodelen, stimuleren fietsvervoer en openbaar vervoer? Of moeten we aan heel andere dingen denken?

Participatie en decentralisaties  
U schrijft dat het thema participatie een van de hoofduitgangspunten voor u is. Participatie hoeft volgens u niet gepaard te gaan met grote geldstromen. U bezuinigt daar dus op en gaat er vanuit dat u toch uw doelen kunt halen. Juist in deze periode wordt het begrip participatie een nieuwe invulling gegeven. U beschrijft participatie als een manier van werken. Dat is een volstrekte onderschatting van wat verwacht wordt van participatie in de participatiesamenleving.
Bij die vorm van participatie gaat het om eigen verantwoordelijkheid en actieve solidariteit.
Eigen verantwoordelijkheid in de zin dat burgers niet het heil verwachten van de overheid en de verzorgingsstaat maar zelf verantwoordelijkheid nemen om hun problemen op te lossen.
Actieve solidariteit veronderstelt dat burgers zelf concreet solidair handelen door bijvoorbeeld, te zorgen voor hun zieke buurman. U schrijft het ook in uw coalitieprogramma: eerst de eigen sociale netwerken aanspreken en lukt het niet dan komt de overheid in beeld.  Een dergelijke vorm van participatie, eigenlijk een vorm van actief burgerschap, ontstaat niet vanzelf. Daar is geen terugtrekkende overheid voor nodig maar een activerende overheid.

Het is een illusie dat dat wel met minder geld voor ondersteuning kan. Hetzelfde geldt voor bewoners die verantwoordelijkheid voor hun buurt nemen. Dat vinden wij een goede zaak. Maar ook hier blijft ondersteuning noodzakelijk. Het getuigt van weinig respect als u denkt dat dat wel met minder geld kan. De wijkwethouders zullen dat snel genoeg merken.

Uw voorstellen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid en Bevolkingszaken en dienst-verlening kunnen wij volgen.

Welzijn  
U stelt voor de subsidies seniorenwelzijn en de stichting maatschappelijke dienstverlening beperkt af te bouwen. Een korting van 16% in te vullen in overleg met de instellingen. Wij zijn benieuwd of dit kan, mede gezien wat we al hebben gezegd over participatie. Graag zien wij een verslag van het overleg met de betrokken instellingen tegemoet.

Groen en Openbare Ruimte   
Een aantal jaren was de groenste stad het visitekaartje van Vlaardingen. “Een groene oase in de versteende en vervuilde Rijnmond”, zo stond het in het juryrapport. En natuurlijk kost dat geld. Maar zoals u schrijft, niet meer in vergelijking met de referentiegemeenten. Toch stelt u voor hierop te bezuinigen.
 
U boekt een bezuiniging  in op het groen oplopend tot € 150.000 in 2018. U denkt dat te bereiken door de buitenruimte zo onderhoudsvrij mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door minder of andere bomen of beplanting te plaatsen. Wat een armoe! Weet u wat nog efficiënter is, helemaal geen bomen. U begrijpt dat wij dit een heel slecht plan vinden. Er is voldoende bewijs dat groen en bomen positief werken op het leefklimaat en de gezondheid van mensen. Wellicht dat er door een andere manier van werken nog efficiencyvoordelen te behalen zijn. Of door wijkdeals met bewoners en instellingen. Het terugbrengen van het groen vinden wij het kind met het badwater weggooien en uiterst kortzichtig, gezien de voordelen die een groene stad biedt.

Als klap op de vuurpijl stelt u ook maar voor het Duurzaamheidscentrum te sluiten.
U onderkent de maatschappelijke functie maar heeft er geen geld meer voor over.  Duizenden stadse schoolkinderen komen via het Duurzaamheidscentrum in aanraking met de natuur. Voor ons is het een van de kerntaken van de overheid om deze educatieve activiteiten voort te zetten.
Het Duurzaamheidscentrum zou juist in een periode waar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt  uitgebouwd moeten worden tot een educatief en voorlichtingscentrum over duurzaamheid op alle gebied. Waar bewoners en bedrijven terecht kunnen voor kennis en advies. Daar zijn geslaagde voorbeelden van in het land. Bouw dit uit, leg nieuwe verbanden met het bedrijfsleven, scholen, en natuur en milieuorganisaties. Op die manier moet een financiering van het Duurzaamheidscentrum mogelijk blijven.

Hetzelfde geldt voor de kinderboerderij. Juist in deze economisch moeilijke tijd is voor veel mensen de kinderboerderij een alternatief voor een dagje uit. Het bezoek is ook toegenomen.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het overdragen van de kinderboerderij aan andere partijen. Voor ons staat voorop dat de functie van de kinderboerderij als gratis voorziening voor ouders en kinderen uit onze stad gehandhaafd moet blijven. Als dat op een andere manier gefinancierd kan worden, prima , maar we moeten het nog zien. Graag zien wij een uitgewerkt plan tegemoet. Hetzelfde geldt voor onze unieke heemtuin. De variant terug brengen naar regulier onderhoud is voor ons onaanvaardbaar. Waarom zou je het dan nog een heemtuin noemen?

Dan gaat het unieke karakter volstrekt verloren. En dat voor € 20.000 per jaar! Ook hiervoor zien wij uw plannen tegemoet waarbij een bezuiniging al in 2015 voor ons niet aan de orde is.
Dit soort voorzieningen krijg je nooit meer terug!

Lastenverhoging  
De stijging van de OZB tarieven met 2, 45% kan op onze instemming rekenen, mits daarmee de voorzieningen kunnen blijven behouden.

Wij willen onze bijdrage eindigen met een pleidooi voor een andere kijk op de gemeentefinanciën en de daarmee gemoeide geldstromen.

Pleidooi voor een andere kijk op financiën                   .          
Steeds meer komen wij tot de overtuiging dat de huidige manier van begroten en boekhouden niet leidt tot een goede verdeling van lasten en baten. De komende jaren brengen de nodige
uitdagingen met zich mee. Om onze stad toekomstbestendig te maken zal er een verandering in onze aanpak en visie als gemeente noodzakelijk zijn. We kunnen niet enkel reactionair optreden.
Er is een visie nodig op de toekomst, een helder toekomstperspectief voor onze gemeente.
Hiervoor zullen we uit ons 4-jarig denkpatroon moeten stappen.
 
De huidige systematiek veroorzaakt dat kosten op de gemeentebegroting komen en baten vaak ergens anders. Bovendien worden kosten en baten te eenzijdig en gefragmenteerd bekeken en niet uitgedrukt in maatschappelijke opbrengsten. De huidige begrotingssystematiek gaat uit van de korte termijn, terwijl de baten op veel langere termijn zichtbaar worden.

We kunnen op een andere manier geld ontsluiten om zodoende waarde te genereren.
Instanties, mensen staan in verbinding met elkaar; een bezuiniging op het een heeft gevolgen voor het ander. Andersom leveren investeringen potentieel op meerdere terreinen baten op. Het is dan ook zaak dit slim en met het oog op de toekomst te doen.
Menselijk kapitaal ligt verscholen in talent. Door dit te ontwikkelen ontstaat een kapitaalgoed wat op de arbeidsmarkt tot rendement leidt.

Het gaat om mensen niet om cijfers!

We zullen investeren in mensen, in organisaties die aantoonbaar en onherroepelijk waarde en geldstromen opleveren en uitgespaarde kosten op lange termijn. Kosten besparing gerelateerd aan gezondheidszorg, schoolverzuim, jeugdcriminaliteit etc.
Effecten die naast kostenbesparend ook winstgevend zijn in verband met een betere opleiding potentieel en vermindering van vroegtijdige schoolverlaters. In plaats van deze organisaties weg te bezuinigen zou hun sociaal economische functie uitgebreid en versterkt moeten worden binnen hun kernactiviteit, eventueel met andere partners.

De Scouting en de Kulk zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De inbreng van de Scouting op de inspraakavond was helder: De subsidie aan Scouting worden gezien als kostenpost en wegbezuinigd. Dit terwijl de maatschappelijke baten worden geraamd op € 1 miljoen!
Het wegbezuinigen van de Scouting en Kulk kosten op verschillende terreinen gewoon geld.
De maatschappelijke gevolgen zijn nu al merkbaar en zullen zich in de toekomst verder manifesteren. De bezuinigingen van nu beperken de groei en ontwikkeling van Vlaardingen in de toekomst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open hieronder de door GroenLinks opgestelde schaduwbegroting voor de jaren 2015-2018

Alternatieve begroting 2014 - GroenLinks

Een korte toelichting op onze uitgangspunten van deze schaduwbegroting

GroenLinks wil:                        
Een aantal "ruimtevragers" niet uitvoeren  208.000.            
Minder bezuinigen te beginnen in 2015 met  523.000 oplopend tot 2.624.000 in 2018.
Geen spooronderdoorgang ondanks mogelijke subsidies.        
Extra bezuiniging op de overhead kosten van de organisatie.        
Alle incidentele meevallers die er in de toekomst komen, toevoegen aan het vermogen.
Alle toekomstige tegenvallers opvangen in de eigen begroting.        
Het begrotingsoverschot van 10,3 miljoen (2015-2018) toevoegen aan het vermogen.
Investeren pas als het eigen vermogen het gewenste niveau heeft bereikt   

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom
Lianne van Kalken