Bericht AD - 9 juli 2014
Bericht AD - 9 juli 2014

GroenLinks stelt voor om vrijwel alle bezuinigingen terug te draaien

Naast een uitgebreide schriftelijke reactie en een schaduwbegroting heeft de fractie van GroenLinks ook een mondelinge bijdrage geleverd in het debat bij de voorjaarsnota 2014. Visieloos en boekhoudersmentaliteit zijn de sleutelwoorden in het stuk. Een complete stad is volgens de fractie een stad met een zwembad, Stadsgehoorzaal, kinderboerderij en een duurzaamheidscentrum. Daarnaast geen bezuinigingen op allerlei subsidies van instellingen die allen een maatschappelijk functie hebben.

 

 

 

 

 

Zie ook: Uitgebreide schriftelijke reactie en een schaduwbegroting

________________________________________________________________________

GROENLINKS BIJDRAGE VOORJAARSNOTA 2014

Hartverwarmend de raadsvergadering van vorige week. Een kleine 40 bijdragen van burgers en instellingen. Daarnaast nog vele schriftelijke reacties. De GroenLinks fractie dankt alle insprekers en brievenschrijvers voor hun betrokkenheid en ongerustheid over de plannen van dit college.

Onze steun hebben ze, daar kunnen ze op rekenen. Ook die mevrouw die vertelde dat wij hun vrienden niet meer zijn op Twitter, natuurlijk zwaar teleurgesteld in de partijen die dit college steunen in hun plannen. Op GroenLinks kan deze mevrouw blijven rekenen.

Voorzitter,

Geschokt, dat waren mijn eerste woorden toen ik een reactie gaf, en volgens mij heb ik dat nog 2 keer herhaald.

1.    Geschokt door dit college, met hen hadden wij als GroenLinks drie jaar lang de stad bestuurd, we hebben daar gezamenlijk bijna 35 miljoen structureel bezuinigd, en geen enkel instelling of organisatie is failliet gegaan. Nu, met dit college zonder GroenLinks, worden er dit soort voorstellen gedaan.
2.    Geschokt door te stellen dat cultuur de basis is van de Vlaardingse samenleving en dan toch 1,4 miljoen bezuinigen op cultuur.
3.    Geschokt dat dit college geen betere voorstellen kan presenteren. Bij het afscheid van Jan Robberegt als wethouder sprak hij de hoop uit dat Vlaardingen niet door boekhouders bestuurd gaat worden. En laat dit college dat nu net gaan doen. Bezuinigen zonder de consequenties te overzien voor de stad en haar burgers.

En dan komt dit college met hun visie, wij vinden dat een armzalige visie. Puur gericht op het boekhoudkundige. In het verleden hadden we het niet alleen over stenen stapelen als het ging over leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Het is onbegrijpelijk dat dit progressief- christelijk college met een dergelijke visie komt, slechts gedomineerd en gemotiveerd op alleen financiële zaken.
Bij aantrekkelijk wonen horen voorzieningen en een aantrekkelijk cultureel klimaat. En daar wordt nou juist op bezuinigd!
Overal in het land wordt er geïnvesteerd in cultuur, worden de bezuinigingen van het verleden teruggedraaid. In Vlaardingen gaat men nog een tandje verder. Afbraakbeleid noemen we dat.

Dit college kiest voor drastische ingrepen i.p.v. de kaasschaafmethode. Dit college zegt deze niet meer toe te passen omdat dit in het verleden al is gebeurd. Dat vinden wij een zwakke redenering. Het bekt wel lekker en stoer als dit college zegt dat zij kiest voor het afstoten van taken en het stopzetten van een aantal subsidies. Maar als zij daarmee zaken wegbezuinigt, dan is GroenLinks dat niet met hen eens.

Dit college gelooft nog steeds in een overtrokken geloof in groei, groei, groei.
GroenLinks kiest voor een duurzame, groene economie met werkgelegenheid die het milieu en de toekomst van onze kinderen niet verder belasten.

Voorzieningen die eenmaal weg zijn komen nooit meer terug. Zijn het zwembad en de Stadsgehoorzaal eenmaal dicht, ik kan iedereen verzekeren: ze gaan nooit meer open. In de ogen van dit college moet Vlaardingen klaargestoomd worden om een deelgemeente van Rotterdam te worden.

Dit college gaat niet bezuinigen op sociaal beleid, daar kunnen we het mee eens zijn. De vraag is echter of met de naderende decentralisaties de vraag naar zorg niet meer geld zal gaan kosten. Ik hoop dat de wethouder ons tijdig op de hoogte houdt.

U zegt wel dat Kunst en Cultuur een randvoorwaarde is voor een levendige en leefbare stad, maar uw daden geven blijk van het tegenovergestelde. Cultuur is een van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden voor bewoners en bedrijven die we naar de stad willen trekken en vooral willen behouden.
Ook de insprekers op dit onderwerp hebben dit nadrukkelijk aangetoond.

En wat denkt dit college van de positieve ontwikkelingen die er de afgelopen jaren ontstaan zijn. Deze organisaties geven blijk van hun verantwoordelijkheidsbesef. Dat is niet wat we van dit college kunnen zeggen. Het college draait de positieve samenwerking van de afgelopen jaren de nek om.

Wij adviseren dit college: neem de uitgestoken hand van deze organisaties
aan. Haal de bezuinigingen van tafel en ga het overleg aan.

Dit college bezuinigt op het groenareaal oplopend tot € 150.000 in 2018.
Dit college bezuinigt door minder bomen of beplanting te plaatsen. Wat een armoe! Weet u wat nog efficiënter is? Helemaal geen bomen meer.

De organisatie gaat u flink meer kosten. Kunt u ons nog eens uitleggen hoe u de arbeidsvoorwaarden wilt normaliseren. Wat zijn de afspraken omtrent de uitloopschalen? En hoe staat het met een nieuw beoordelingssysteem dat al ingevoerd had moeten zijn?

Dit college gebruikt de begrotingsscan van Deloitte als bevestiging dat er op cultuur de meeste bezuinigingen mogelijk zijn. Deloitte spreekt over kunst en ontspanning en rekent daar ook sport en recreatie onder. Dit college zegt dat ze er niet aan kunnen ontkomen om op cultuur te bezuinigen, wat een onzin, het is geen natuurverschijnsel wat u overkomt! Dit college verschuilt zich achter een rapport van derden, het is jullie keuze om dit te doen. GroenLinks maakt verstandige keuzes!

Voorzitter,

Wij hebben een uitgebreid stuk geschreven dat ik u als voorzitter wil aanbieden en ik verzoek u dit bij de beraadslagingen te betrekken.
Een compleet stuk, dat begrijpt u, dat bent u immers ook van GroenLinks gewend. Compleet met een alternatieve begroting, zo zijn wij dan ook weer.
Wij stellen voor om vrijwel alle bezuinigingen terug te draaien en hebben daar dekking voor gevonden. Wij sluiten dus niet de Kulk, niet de Stadsgehoorzaal en de kinderboerderij. En we bezuinigen ook niet allerlei subsidies weg.
Wij vinden dat de Vlaardingers recht hebben op deze voorzieningen, ze zijn de moeite waard.

Natuurlijk moeten wij streven naar een verbetering van de vermogenspositie. Risico’s moeten beheersbaar zijn, maar een risicoloze maatschappij bestaat niet. Wij kiezen voor een iets langere periode dan de door u genoemde vier jaar. Wij komen na vier jaar uit op ruim 10 miljoen.

Het stuk wat ik u wil aanbieden is compleet, dus niet er iets uithalen dat het college bevalt en iets anders laten zitten…. het is evenwichtig opgebouwd. Tevens wil ik pleiten voor een andere kijk op de financiën.

Uiteraard voorzien van onze GroenLinks visie op de stad en haar burgers, voor nu en voor een duurzame toekomst.

In het stuk staan nog wel enkele vragen, enkele zijn reeds beantwoord. Graag ook aandacht voor deze resterende vragen.

Mag ik u allen een plezierige wedstrijd toewensen en daarna veel leesplezier, het zal u goed doen.

Kees Borsboom
9 juli 2014