Kees Borsboom interrumpeert tijdens het debat - begrotingsbehandeling gemeenteraad Vlaardingen - 5 nov. 2014
Kees Borsboom interrumpeert tijdens het debat

Bijdrage GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom aan debat begroting 2015

Volgens GroenLinks zijn de plannen gebaseerd op het sparen voor onbekende investeringen. Maar… allerlei voorzieningen in de stad worden wegbezuinigd om te sparen voor .......?

___________________________________________________________________________________

BEGROTING 2015 GEMEENTE VLAARDINGEN - 1E TERMIJN GROENLINKS

Dank aan de vele insprekers, zij nemen de moeite om in deze raadszaal en op de markt hun stem te laten horen

Dank ook voor de beantwoording op onze gestelde technische vragen en het erratum dat wij van u mochten ontvangen.

Dank ook aan het college voor de aardige woorden die aan onze fractie gewijd zijn met betrekking tot de ingediende alternatieve begroting.

Het college schrijft dat zij onze voorstellen sympathiek vindt maar dat zij een andere mening heeft, en laat dat nou ook precies onze mening zijn over de ontvangen voorjaarsnota 2014 en de begroting 2015. Deze begroting is totaal anders dan onze visie op Vlaardingen. Om die reden hebben wij een alternatief ingediend en aangegeven waarop volgens ons minder gespaard moet worden. Ondanks al de reacties, van burgers, maatschappelijke instellingen en de bijdragen in deze raad heeft het college slechts op onderdelen minimaal geluisterd. Eigenlijk te verwaarlozen.

Vind u het gek dat de burger steeds meer aversie krijgt tegen de politiek, ten tijde van de verkiezingen zijn ze niet weg te slaan die politici en daarna zie je ze niet meer en luisteren doen ze al helemaal niet.

En dan het coalitieprogramma nog samen aan zet noemen, ja samen met de 18 raadsleden en 5 wethouders, lekker samen, achter gesloten deuren vergaderen.

Rondbazuinen dat het theater open blijft en oreren dat er niets aan de hand is.

Bezuinigen op jeugdsubsidies. Ja veel maatregelen pas vanaf 2016, maar als het nu staat ingeboekt, probeer het dan maar het er weer eens uit te halen.

Voorzitter, het college schrijft dat zij onze begroting gelezen heeft, kan kloppen, maar echt begrepen heeft het college het niet. De opmerking dat er geen frictiekosten worden geraamd bij het opleggen van een extra taakstelling op de organisatie. Voorzitter ik leg niet een extra taakstelling op aan de organisatie, ik boek een bedrag in aan besparing van ambtelijke uitgaven in de vorm van organisatiekosten en inhuur derden, niks geen frictiekosten dus.

De GROENLINKS fractie heeft geen technische vraag van het college ontvangen, je mag er dan vanuit gaan dat onze alternatieve begroting begrepen wordt.

Voorzitter, onze fractie heeft zeer grote moeite met deze begroting, wel is waar gebeurt er in 2015 nog niet zoveel, maar er worden vanaf volgende jaar wel allerlei zaken in gang gezet, afbouw van activiteiten en reducering van personeel.

Pas vanaf 2016 gaat het werkelijk gebeuren: Stadsgehoorzaal, Kade 40, Bibliotheek, Jeugdsubsidies, Maatschappelijke investeringen, Wijkcentra, Duurzaamheidscentrum en nog veel meer zaken die de burgers echt gaan raken. Logisch dat ze in opstand komen, maar luisteren is er bij dit college niet bij, Samen aan zet.

GROENLINKS streeft naar een complete stad, waar het goed wonen ,werken en recreëren is. Dit college heeft ingezet op ontmanteling van de Vlaardingse samenleving en wat gaan we met het opgespaarde geld doen, gewoon op een bank zetten of onze leningen aflossen. Leningen die opgelopen zijn doordat wij de laatste 10 jaar 80 miljoen euro op onze grondexploitaties hebben afgeboekt. 80 miljoen, is een hoop geld, kan je veel activiteiten in stand houden en is de 120% grens voor de minima geen enkel probleem, en kunnen we meer doen aan armoedebestrijding dan die schamele € 150.000 op dit moment.

Er zit iets structureels verkeerd in de financiën van Vlaardingen, keer op keer verliezen op de grondexploitatie en keer op keer afboekingen op het onroerend goed dat gesloopt gaat worden. GROENLINKS hoopt dat dit probleem ook voor u een zorg is, wij krijgen de indruk dat u alleen maar kijkt naar zaken die gemakkelijk op te lossen zijn en dat ingewikkelde kwesties terzijde worden geschoven.

De plannen die voorgesteld worden missen elke realiteitsgehalte, geen kaasschaven meer wordt er geschreven, nee gewoon flinke hompen tegelijk eraf halen.

De een is bezig om zijn actie plan wonen in de lucht te houden, de ander is actief met het actieplan economie en de derde sluit allerlei voorzieningen die een stad juist in balans houden. Een visie die gebaseerd is op geld.

Het gaat om mensen niet om geld is de GROENLINKS leuze, mensen, het cement in de samenleving, u ontneemt hen allerlei voorzieningen, eerst verschraling ervan en uiteindelijk gewoon sluiten.

GROENLINKS staat voor een complete stad, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Wij zijn dan ook verheugd met de gedane suggesties en opmerkingen van de 1KV, de Vlaardingse ondernemersvereniging om toch vooral een complete stad te houden en te verbeteren.

Klare taal
Complimenten aan het bestuur van zwembad de Kulk, zij hebben met plannen het college kunnen overtuigen dat er daadwerkelijk minder subsidie nodig is om een zwembad te exploiteren. Het zijn nog plannen, de uitvoering en implementatie van de plannen moeten nog worden doorgevoerd.

Het schrappen van allerlei jeugdsubsidies is onacceptabel, het college laat wijselijk niet weten welke organisaties onder het hakblok komen, je moet er toch niet aan denken dat Jeugdstad, Scouting en nog meer organisaties verdwijnen. Juist organisaties die een bijdrage leveren aan de opvoeding en begeleiding van jongeren en hen vormen voor een plek in onze maatschappij. Schande vinden wij dat.

Het lijkt erop of dit college de bezuinigingen over de schutting gooit, zonder plan het overlaten aan mogelijke organisaties die het mogelijk gaan oppakken. Wat is dit voor een beleid?

Uw ambities zijn onveranderd, maar de uitvoering wijkt 100% af van onze visie, en gelukkig heeft de IKV eenzelfde kijk op Vlaardingen als GROENLINKS.

De wijkcentra, de inspreekster zei het al, juist van belang bij de komende decentralisatie, zij moeten maar sluiten of andere activiteiten en inkomsten genereren. Een maandelijkse huur van € 6.000,-- voor buurthuis de Pijpelaar is gewoon niet op te brengen. Hoe kan je dat nu verlangen van vrijwilligers, zij willen nuttig werk doen in de wijk en geen continue problemen hebben om de huur aan vastgoed te kunnen betalen.

De afdeling vastgoed moet gewoon op de schop of opgedoekt worden, huur berekenen op basis van de gedane investering is pertinent onjuist. Je kijkt wat maatschappelijk wenselijk is en dat wordt de huur. De Stadsgehoorzaal heeft daar ook last van, huur gebaseerd op het geïnvesteerde bedrag, buiten elke proportie. Logisch dat sommige instellingen waaronder ook de bibliotheek peperduur worden.

Ik adviseer het college eens op een andere manier naar de huurkosten te kijken, wij als Vlaardingers zijn trots op de gebouwen met een bijzondere architectuur of vanuit de historie. Daar moeten wij geld voor overhebben, de betreffende instelling kan een rendabele huur niet opbrengen. Breng dat onrendabele stuk onder bij bijvoorbeeld stadspromotie.

Bijzonder krenkend vinden wij uw opmerking dat soortgelijke voorzieningen ook in de nabije regio te vinden zijn getuigd van een visie en denktrend die totaal niet de onze is. Als u ook zo over uw eigen wethouderspositie denkt, dan krijgt u onze steun.

U verlaagt het voorzieningen niveau in Vlaardingen, maar verhoogt wel de gemeentelijke lasten met extra procenten. U wilt zogenaamd gelijke tred houden met de omliggende steden, u vergeet echter dat zij wel een theater hebben en daar nog trots op zijn ook.

Het beleid is louter gestuurd op geld, ik zei het al eerder.

Ik breng u de GROENLINKS leuze nog even in herinnering: het gaat om mensen niet om geld.

Voorzitter, vertrouwen hebben wij in de komende decentralisaties, er komt heel veel op de Vlaardingse burgers af, ook wordt er veel meer gevraagd van de mantelzorgers. U vindt het vast niet erg dat wij u kritisch blijven volgen?

Weerstandsvermogen
Dit college gaat sparen om het weerstandsvermogen weer op 36 miljoen te brengen, op dit moment staan we op 77 procent, goed op weg om naar de 100% te gaan.

Tot onze verbijstering lezen we in de stukken dat het college naast de realisatie naar 100% nog eens 14 miljoen extra wilt gaan sparen, we komen dan op 135 % ruim boven het gestelde doel.

Waarom? om te sparen voor investeringen voor na 2018, welke investeringen vertelt het verhaal niet.

De al enkele jaren toegepaste Monte Carlo methode is aan vernieuwing toe, Schiedam heeft een berekende buffer van 25 miljoen, waarom moet Vlaardingen dan 36 miljoen aan weerstandsvermogen hebben?

De VNG heeft betere instrumenten, ga daar eens te rade en gebruik vooral uw eigen hersens, het gevoel voor de risico's wordt niet bepaald door een formule, kansberekening noemen we dat. Dit soort methodes wordt alleen toegepast door mensen die geen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zij laten zich leiden door formules.

Vertrouw op u zelf college, en geen politiek van angst bedrijven.

Ook de verhoging van de 1e parkeervergunning van € 20,-- naar € 48,--. Enkele jaren gelden aan de bewoners toegezegd om deze gratis te houden, daarna tegen de kostprijs en nu flinke winst maken. Parkeren wordt een melkkoe in Vlaardingen. Het zou een kostendekkende voorziening moeten zijn.

Voorzitter, wat voor stad willen wij zijn? Lees vooral onze schaduwbegroting, daar zit visie in, een beleid voor de lange termijn. Goede betaalbare woningen, werkgelegenheid, groen, sportvoorzieningen waar we trots op zijn, sociale cohesie in de wijken. Onze visie straalt vertrouwen in de toekomst uit, bij u is het spaarsaldo maatgevend. De heer van de Ende, een van de insprekers, zei het zo treffend:

  • U heeft niet onderzocht wat de effecten zijn van uw beleid.
  • U maakt een keuze op basis van het argument geld, en niet op basis van een visie.
  • Welke visie heeft u daarmee? Wat heeft u daarmee voor ogen? Geen visie!, geen plan! en geen overweging!

Voor zover de citaten van de heer van de Ende.

Voorzitter ik kom tot afronding en heb de volgende vragen:

  1. Waarom heeft het college het advies van de accountant inzake het te hanteren rentepercentage bij de rente doorbelasting laten staan op 4,5%?
  2. Kan het college uitleggen waaraan het gespaarde bedrag boven de 36 miljoen in geïnvesteerd gaat worden?
  3. Waarom is het zo nodig om het tarief van de 1e vergunning met 240% te verhogen, terwijl het parkeren al rendabel is?
  4. Bent u bereid om een update te geven van de behaalde resultaten van uw nota duurzaamheid?

We hebben ook op dit moment een amendement en een motie:

1 Een amendement m.b.t. de ons inzien verkeerde bezuinigingen, wij hebben hiervoor ook een dekking aangegeven.
2 Een motie om te onderzoek of het Duurzaamheidscentrum met andere organisaties kan gaan samenwerken en op die manier kan blijven voortbestaan.

Kees Borsboom,
namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.