Vragen GroenLinks en D66 9 juni 2016 naar uitvoering motie
Vragen GroenLinks en D66 9 juni 2016 naar uitvoering motie

GroenLinks motie over onderzoek naar de regulatie van wietteelt aangenomen

Lianne van Kalken diende in de laatste raadsvergadering van 2014 een motie in om een onderzoek te gaan instellen naar gereguleerde wietteelt.

De Raad op Kerstreces!

Na een slopende raadsvergadering verdeeld over twee volle avonden kon burgemeester Bert Blase even na 12 uur iedereen mooie kerstdagen en een goed jaareinde toewensen. Hij ziet ons graag terug op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur in het stadhuis.

Maar voor het zover was moest er eerst een overvolle raadsagenda worden afgewerkt.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2015 werd er ook een besluit genomen inzake de samensmelting van de drie sociale diensten en sociale werkbedrijven (zoals in Vlaardingen het Toeleveringsbedrijf) van de gemeenten Vlaardingen Maassluis en Schiedam. Een complexe materie waarbij veel menskracht en activiteiten zijn betrokken. Een grote meerderheid, waaronder ook de GroenLinks fractie, stemde voor. De partijen die tegenstemden hadden, naar zeggen, onvoldoende informatie gekregen, maar vergaten aan te geven welke informatie in het geheel zij nog misten…. Een gevalletje van gewoon niet willen meedoen.

Aan het eind van de vergadering werd de GroenLinks motie inzake een onderzoek te doen naar het gereguleerd kweken van wiet in stemming gebracht. Op dit moment is het toegestaan dat koffieshops in zeer beperkte hoeveelheden wiet verkopen, maar is het verboden voor die koffieshops om de wiet in te kopen. Een gekke situatie waardoor criminaliteit bij de handel ontstaat. Naast verbeterde controle op de gekweekte kwaliteit was dit voor de fractie van GroenLinks aanleiding om hiervoor een motie in te dienen.

Lianne van Kalken had de motie zeer goed verwoord en kon op alle kritische opmerkingen van CU/SGP en CDA antwoorden en deze gefundeerd weerleggen. De vragen van deze partijen getuigden niet van veel inzicht in de materie, maar veelal van negatieve onderbuik-gevoelens.

Met de tegenstemmen van CU/SGP, het CDA en de VVD werd deze motie met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Met dank uiteraard aan de ondersteunende partijen.

Daarna sloot de voorzitter de vergadering en werd er nog een drankje gedronken. Lianne stond daarna nog lange tijd in de “spotlights” en werd door iedereen, ook vanuit het college, gecomplimenteerd met haar stevige en gefundeerde bijdrage aan deze motie.

Als fractievoorzitter toch een moment om trots op te zijn, voor mij is Lianne het politieke talent van het jaar geworden. 2015 belooft een mooi politiek jaar  te worden met zo’n collega in de fractie.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

MOTIE GEREGULEERDE WIETTEELT

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 16 december 2014,
ter bespreking van het Integraal Veiligheidsplan 2014 – 2018;  

constaterende dat

 • De Rechtbank Groningen op 16 oktober 2014 geen straf heeft verbonden aan de teelt van cannabis, omdat volgens de rechter de teelt past binnen het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde;
 • Problemen rondom coffeeshops vaak grotendeels zijn te herleiden tot de illegale teelt en (straat)handel die meestal in handen is van de georganiseerde criminaliteit;
 • De illegale teelt in talloze situaties zorgt voor onveilige situaties en sociale ontwrichting c.q. uitbuiting van sociaal zwakkeren en jongeren;
 • Er nog steeds veel mankracht wordt ingezet om (thuis)teelt van wiet tegen te gaan;
 • Er inmiddels een Burgemeestersmanifest ‘Joint Regulation’ tot stand is gekomen dat reeds door 55 burgemeesters is onderschreven (zie bijlage);
 • Naast het sterk teruglopende maatschappelijke en politieke draagvlak voor het huidige coffeeshopbeleid, nu ook juridische grondslagen voor het huidige beleid onder druk staan door onder andere de recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland die geen straf oplegde aan een lokale cannabisteler in Delfzijl;
 • De Global Commission on Drug Policy onlangs het rapport ‘Taking control: Pathways to Drug Policies that work’ heft uitgebracht waarin diverse (wereld)leiders pleiten voor meerdere experimenten inzake regulering van de cannabisteelt;

overwegende dat:

 • Coffeeshops door de huidige achterdeurproblematiek impliciet worden gedwongen zaken te doen met criminelen;
 • Met gereguleerde wietteelt (of een gecertificeerde wietplantage) de bevoorrading van coffeeshops uit de illegaliteit wordt gehaald en er controle kan komen op de kwaliteit van de wiet;
 • In gemeenten die ‘Joint Regulation’ hebben ondertekend, waaronder Rotterdam, Heerlen, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, voorbereidingen worden getroffen om pilots te starten om zelf lokaal wietteelt te reguleren;
 • Er tot op heden nog geen concrete stappen zijn genomen om de wietteelt in Vlaardingen te reguleren;

verzoekt de burgemeester

 • Te onderzoeken of in Vlaardingen gereguleerde wietteelt mogelijk is en de raad op de hoogte te houden van de resultaten van dit onderzoek;
 • In de resultaten van het onderzoek weer te geven welke voorwaarden specifiek gesteld zouden moeten worden aan zowel telers (als in private partijen), als coffeeshophouders;
 • Het Burgemeestersmanifest ‘Joint Regulation’ te ondertekenen;
 • Eventueel voorbereidingen te treffen voor het kunnen starten van een experiment
  gelijkende aan het experiment met gereguleerde wietteelt van Rotterdam, uitgevoerd door een of meer erkende private partijen, geselecteerd door de gemeente;
 • Bij deze voorbereidingen in de landelijke lobby afstemming te zoeken met andere ‘Joint Regulation-gemeenten;
 • Hierover in debat te gaan met de landelijke politiek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom
Lianne van Kalken                        

Frank Hoogervorst - SP           
Peter Calje - D66
Klaas Terpstra - PvdA