Open brief GroenLinks als reactie op brief van CU/SGP aan burgemeester

De met grote raadsmeerderheid aangenomen motie in de Raad van 18 december 2014, waarin de burgemeester verzocht wordt onderzoek te doen naar gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, heeft de fractie van CU/SGP ertoe gebracht de burgemeester een brief te sturen. “In principe wordt u als portefeuillehouder Veiligheid opgeroepen om een onderzoek in gang te zetten dat rechtstreeks indruist tegen het landelijk beleid. (…) Het zal voor u als burgemeester een lastige keuze zijn, hoe hier mee om te gaan.” In deze brief een aantal vragen en vervolgens vragen zij zich af “(…) nu de raad geen handhaving meer wenst van het (soft)drugsbeleid in Vlaardingen(…)”, of er niet “een zeer onwenselijke situatie” ontstaat. Volgens GroenLinks poneert de CU/SGP “in deze brief deels onjuiste interpretaties van de standpunten die de raad zou hebben ingenomen. Derhalve wil ook de GroenLinks fractie een reactie geven op uw brief, om nogmaals een en ander te verduidelijken.”

________________________________________________________________________________________

13 januari 2015

OPEN BRIEF AAN CU/SGP
Nu het schijnbaar niet voldoende is om in de raad te discussiëren en tot een besluit te komen, richten we ons graag tot onze collega’s van de CU/SGP.

 

Beste collega’s van de CU/SGP,

Naar aanleiding van de open brief van de CU/SGP aan onze burgemeester, van 12 januari jl. richt de GroenLinks fractie graag een open brief aan u.

Op 18 december is er een motie ingediend door GroenLinks, alsmede door uw coalitiepartners SP, D66 en PvdA. Deze motie verzoekt de Burgemeester onderzoek te doen naar gereguleerde wietteelt in Vlaardingen. Het huidige gedoogbeleid brengt namelijk problemen met zich mee. Zeker nu verschillende rechters lokale henneptelers geen straf hebben opgelegd, omdat deze in de geest van het Nederlandse gedoogbeleid hennep hadden geteeld en leverden aan gedoogde coffeeshops.  GroenLinks heeft in de raadsvergadering uitgebreid uiteengezet wat de redenen zijn voor het indienen van deze motie, en wat de consequenties zijn bij gebrek aan kennis over gereguleerde wietteelt. GroenLinks vindt dat er iets moet gebeuren, vandaar dat wij de burgemeester onder meer verzoeken (ik herhaal het nogmaals) onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Met succes, de motie is met een grote meerderheid in onze Raad aangenomen.
De CU/SGP heeft als tegenreactie op deze motie een alternatieve motie ingediend die volstrekt het tegenovergestelde bepleitte van de ‘GroenLinks’-motie. Deze motie haalde het derhalve niet, en u als CU/SGP fractie, was de enige die de eigen ingediende motie steunde.  Zoals tevens ONS-Vlaardingen in de open brief stelt, heeft u daarmee uw punt in de raadsvergadering van 18 december gemaakt, en daar had het bij kunnen blijven.

Tot onze verbijstering hebben ook wij daarom kennisgenomen van uw open brief aan de Burgemeester. Ondanks uw ruime ervaring in de gemeenteraad van Vlaardingen- u zou toch inmiddels wel moeten weten hoe het democratisch proces zijn werking vindt- kiest u er nu voor terug te komen op een aangenomen motie. U doet dat wellicht als optreden voor de eigen achterban. Via een open brief, het staat u vrij. 

Echter poneert u in deze brief deels onjuiste interpretaties van de standpunten die de raad zou hebben ingenomen. Derhalve wil ook de GroenLinks fractie een reactie geven op uw brief, om nogmaals een en ander te verduidelijken. De motie ingediend door GroenLinks heeft betrekking op de vraagtekens die bestaan rondom het tegenstrijdige beleid dat nu gevoerd wordt rondom softdrugs. Door verschillende uitspraken van de rechters is GroenLinks van mening dat naast het sterk teruglopende maatschappelijke en politieke draagvlak voor het huidige coffeeshopbeleid, nu ook de juridische grondslagen voor het huidige beleid stevig onder druk staan. Het huidige beleid kan daarom geen stand meer houden.

GroenLinks vindt daarom dat er een oplossing gezocht moet worden voor het tegenstrijdige onuitvoerbare beleid. De motie behelst daarom de vraag om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen, alsmede de vraag om contact te zoeken met de landelijke politiek, zodat er duidelijkheid wordt geschapen in het inconsequente beleid dat van bovenaf gevoerd wordt.

Daarmee is absoluut niet gezegd dat wij alles in het softdrugsbeleid afkeuren, en dat bijvoorbeeld het preventieve beleid op scholen niet meer moet gebeuren. Of dat er in de nieuwe zorg/gezinsteams in de wijken geen enkele aandacht meer moet worden besteed aan gezinnen waar sprake is van roken, drank en (soft)drugs problematiek. GroenLinks is juist voor goede voorlichting op scholen rondom roken, drank en (soft)drugs en maakt zich hard voor zorggezinnen waar problemen voorkomen.

Samenvattend: dat u nogmaals voor uw eigen achterban op deze manier politiek wilt bedrijven, tevens in acht nemend uw dreigement om uit de coalitie te stappen, is niet de manier van politiek voeren voor GroenLinks, maar het staat u vrij. Daarmee is echter niet gezegd dat u de aangenomen motie volledig uit zijn verband kunt trekken en de indruk kunt wekken dat wij geen oog hebben voor de problemen rondom softdrugs. Deze problemen staan en stonden echter niet in de GroenLinks-motie ter discussie. GroenLinks is een andere minder principiële mening toe gedaan rondom softdrugs, die gericht is op oplossen in plaats van op ‘ten koste van’ verbieden.  Voor nu gaan wij er van uit dat de Burgemeester de door ons ingediende en aangenomen motie ten uitvoering zal brengen en uw open brief met een korrel zout zal nemen, zoals democratisch besloten de gebruikelijke volgorde der dingen is.

De GroenLinks-fractie,
Kees Borsboom
Lianne van Kalken