GroenLinks stelt vragen aan college over het opheffen van de stadsdichter

Het College heeft besloten de functie van stadsdichter niet langer in stand te houden.  De GroenLinks fractie bevreemdt dit ten zeerste, en stelt daarom artikel 36 vragen aan het College van B&W.

Al tijdens de voorjaarsnota van 2014 werd besloten de stadsdichter een ceremoniële functie te laten behouden, maar geen budget meer ter beschikking te stellen voor een dichtbundel. Vreemd is het daarom nu dat de gehele functie toch wordt opgeheven door het College, en ook voor de ceremoniële functie geen plaats meer blijkt te zijn. Helemaal omdat de ambtenaren Cultuur de afgelopen 6 maanden zich bezig hebben gehouden met onder meer de organisatie van wedstrijd voor de nieuwe stadsdichter. Bovendien is zelfs de burgemeester Bert Blase als jurylid betrokken geweest bij deze wedstrijd. Als klap op de vuurpijl moest de nieuwe stadsdichter Look J. Boden er zelf achter komen dat de functie opgeheven werd...
Wij wachten de antwoorden in spanning af, en hopen dat het College het belang van een stadsdichter als culturele waarde inziet.

__________________________________________________________________________________

 

Vlaardingen, 30 januari 2015

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende het opheffen van de functie van Stadsdichter
 

Geacht College,

De GroenLinks fractie heeft vernomen dat de goedkeuring van de nieuwe Stadsdichter van uw agenda geschrapt is. Nu deze functie niet langer meer gefinancierd wordt door de Gemeente Vlaardingen, bent u van mening dat de ceremoniële waarde van Stadsdichter daarmee ook niet meer nodig wordt geacht.  

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota is de functie van Stadsdichter gereduceerd tot een onbezoldigde functie, een functie van vrijwilliger. De gemeenteraad heeft de functie van Stadsdichter voorgesteld als een ceremonieel ambt, zonder verdere verplichtingen naar en/of aanspraken op de gemeente Vlaardingen. Dat wil zeggen dat het budget geschrapt zou worden, maar de Stadsdichter als ceremoniële functie zou blijven bestaan. Het College heeft dit voorstel op 16 juni 2014 bekrachtigd. Vreemd is het derhalve, dat nu het financiële aspect niet meer aanwezig is, het College nu ineens besloten heeft de functie van Stadsdichter in zijn geheel op te heffen. Dit klemt des te meer nu de Burgemeester bij de voorbereidingen van de nieuwe Stadsdichter nauw betrokken is geweest, namelijk als jurylid in de wedstrijd voor de nieuwe stadsdichter, en de “nieuwe” Stadsdichter bovendien tot voor kort in de veronderstelling was dat hij in zijn functie kon aantreden.

De GroenLinks fractie hecht waarde aan het instituut Stadsdichter en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Waarom kiest het College er nu plotseling voor de gehele functie van Stadsdichter te schrappen?
  2. Wist het College al bij de Voorjaarsnota van 2014 dat deze functie toch wel opgeheven zou worden, ondanks de wens van de Gemeenteraad?
  3. Klopt het dat het College de afdeling Cultuur zes maanden zijn gang heeft laten gaan met de organisatie van de wedstrijd van de nieuwe Stadsdichter, terwijl u wist dat de functie toch wel opgeheven zou worden?
  4. Hoe is het mogelijk geweest dat de Burgemeester technisch voorzitter was bij de juryvergadering waarin de winnaar van de wedstrijd bekend werd gemaakt, terwijl het College van B&W mogelijk wist van het opheffen van de functie van Stadsdichter?
  5. Klopt het dat de uitnodigingen voor de installatie van de nieuwe Stadsdichter al in de postzakken zaten, en deze er op het laatste moment uit zijn gehaald?
  6. Zo ja, wat is de reden om op deze manier te werk te gaan?
  7. Heeft u zelf de nieuwe Stadsdichter op de hoogte gebracht van het opheffen van de functie van Stadsdichter?
  8. Bent u zich bewust van de Culturele waarde die een Stadsdichter kan hebben voor de stad? Hierbij valt te denken aan cultuur als verbindende factor voor de bewoners van de stad?
  9. Beseft u dat met deze gang van zaken het College het signaal geeft aan de Vlaardingse burgers dat de literatuur als culturele uitingsvorm niet kan rekenen op de steun van het College, terwijl er juist een prominente rol kan zijn voor de Stadsdichter als marketingsinstrument van Vlaardingen? Met andere woorden: ziet u in dat u op deze manier de meerwaarde die de Stadsdichter kan hebben voor de stad zonder pardon op straat zet?  
  10. Bent u bereid om de functie van Stadsdichter als formeel-juridisch te handhaven?

In afwachting van uw reactie, verblijft,

met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom