Schaliegasvrij Nederland - vragen GroenLinks Vlaardingen febr. 2015

GroenLinks stelt vragen over de nieuwe gaswinput bij de A20

De Groenlinksfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder van groen, milieu en duurzaamheid: Ruud van Harten. Nabij de A20 en de grens met Maassluis zullen de bestaande gaswinningsputten aangepast worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe methode, genaamd 'fracken'. Fracken is een methode waarbij met explosieven scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te kunnen winnen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gevolgen die het op deze manier opwekken van schaliegas kunnen veroorzaken en wil daarom van de wethouder horen wat onder andere de mogelijke gevolgen zijn hiervan voor Vlaardingen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de wethouder van Groen, milieu en duurzaamheid
 
Vlaardingen, 17 februari 2015
 
Betreft: Schriftelijke vragen over de nieuwe gaswinput nabij de A20
 
 
Geacht heer Van Harten, beste Ruud,

De GroenLinks fractie heeft kennisgenomen van het aanpassen van de bestaande gaswinningsputten, nabij de A20 en de grens met Maassluis[1].

De NAM gaat de opbrengst van de bestaande gasputten bij locatie Gaag bij Coldenhove (naast afslag A20) vergroten d.m.v. fracken. Fracken is een methode waarbij met explosieven scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te kunnen winnen.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gevolgen die het opwekken van schaliegas op deze manier kunnen veroorzaken en heeft daarom de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor Vlaardingen als door middel van ‘fracken’ gas wordt ingewonnen?

2. Bodemdaling is een risico dat zich over een grote afstand kan voordoen bij het inwinnen van gaswinning, zoals gebleken is in Groningen. Zal het inwinnen van gaswinning in de bodem van Midden Delfland en Maassluis ook risico’s met zich meebrengen voor de bodemdaling in Vlaardingen?

3. Het Hoogreemraadschap van Delfland staat kritisch tegenover het aanpassen van de bestaande gaswinningsputten. Bent u hiervan op de hoogte? Heeft Vlaardingen hierover contact met het Hoogheemraadschap? Welk standpunt neemt het College hierover in?

4. Het milieu in dit gebied staat al hevig onder druk, kunt u aangeven wat de risico’s zijn voor Vlaardingen als er nog meer chemicaliën de grond in worden gepompt?  

5. Bestaat er net zoals bij de recente plannen in Terscheling[2] een kans dat er grote hoeveelheden CO2 gas wordt uitgestoten dat niet direct kan worden teruggepompt?     

De GroenLinks fractie maakt zich zorgen over de mogelijke effecten die de gaswinning kan hebben op ons drinkwater, alsmede over de kwaliteit van het (grond)water in de Broekpolder en vaart die hierdoor negatief beïnvloed zou kunnen worden. Dit hele natuurgebied staat immers in verbinding met elkaar. Het (grond)water staat momenteel ter discussie in de Broekpolder in verband met de mudruns en de negatieve effecten die het vroeger opgespoten havenslib thans hebben.

6. Kunt u aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn voor de waterhuishouding en de kwaliteit van het (grond)water in de Broekpolder en vaart? Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat er door fracken nog meer chemicaliën in de bodem terecht komen? Welk standpunt neemt het College hierover in en wat zijn de mogelijke acties die ondernomen kunnen worden?

7. Vlaardingen heeft zich uitgesproken tegen de schaliegaswinning, hoe staat het college tegen een statement om winning zo dichtbij te veroordelen? Is het college bereid zich hiertegen uit te spreken?

In afwachting van uw reactie, verblijft,

met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom